„Prieten cu Împăratul”– Tabără națională de tineret

 

Dragi ti­neri, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vita să par­ti­ci­pați, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române a AZSMR, în peri­oada 25–28 August 2022,la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, sub ge­ne­ri­cul:„Prieten cu Împăratul”.

              Verset mot­to:  ”Cine iubeș­te cură­ția ini­mii și are bună­vo­in­ța pe buze este pri­e­ten cu împă­ra­tul. ” (Proverbele 22:11)

              „De când Isus a venit să locu­ias­că împre­u­nă cu noi, știm că Dumnezeu cunoaș­te încer­că­ri­le noas­tre și are com­pa­siu­ne pen­tru noi în sufe­rin­țe­le noas­tre. Fiecare fiu și fii­că a lui Adam poa­te înțe­le­ge că divi­nul nos­tru Creator este pri­e­te­nul păcă­to­și­lor. Deoarece în fie­ca­re învă­ță­tu­ră des­pre har, în fie­ca­re făgă­du­in­ță a bucu­ri­ei, în fie­ca­re acțiu­ne a iubi­rii, în fie­ca­re atrac­ție divi­nă pre­zen­ta­tă în via­ța Mântuitorului pe pământ, noi vedem pe “Dumnezeu cu noi.”” („Hristos Lumina Lumii” – E. G. White, p. 24)

„Sociabilitatea creș­ti­nă este în gene­ral prea puțin cul­ti­va­tă în popo­rul lui Dumnezeu.… Cei care se închid în ei înșiși, care nu vor să iasă din aceas­tă sta­re și să fie o bine­cu­vân­ta­re pen­tru alții, prin aso­ci­eri pri­e­te­noa­se, pierd mul­te bine­cu­vân­tări; căci prin legă­turi reci­pro­ce min­ți­le se ascut, se rafi­nea­ză; prin rela­ții soci­a­le se for­mea­ză cunoș­tin­țe și pri­e­te­nii care au ca urma­re o uni­ta­te în ini­mă și o atmosfe­ră de iubi­re, care este plă­cu­tă în ochii ceru­lui..” („Căminul Adventist” – E. G. White, p. 457)

 

Te in­vi­tăm cu toa­tă căl­dura la aceas­tă ta­bără unde vei putea să des­co­peri cum să te împri­e­te­nești cu Împăratul, dar și cum să te rapor­tezi la cei din jurul tău. De ase­me­nea, te vei bu­cura de o păr­tă­șie spe­cială cu cei­lalți par­ti­ci­panți sub călă­u­zi­rea lui Dumnezeu. Roagă-te ca Duhul Său să fie re­văr­sat într-un mod îm­bel­șu­gat în ca­drul aces­tei ta­bere și în via­ța ta, iar ini­ma fi­e­că­ruia să fie pre­gă­tită pen­tru a pri­mi cu bu­cu­rie me­sa­jul Cuvântului. Vom avea bucu­ria ca împre­u­nă cu noi la acest eve­ni­ment să fie secre­ta­rul Departamentului de Tineret al Conferinței Generale, pas­to­rul Adrian Fînaru.

Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe!

              În pro­gram vor fi pre­zen­tări pe tema in­spi­rată din ge­ne­ric, gru­puri de dis­cu­ții, cer­curi de ru­gă­ciune, pro­gram de la­udă — imnul ta­be­rei, cân­tări, po­e­zii, expe­rien­țe etc., dru­me­ții și alte acti­vi­tăți re­cre­a­tive, în func­ție de con­di­ți­ile me­teo etc și mul­te altele.

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Prețul ca­ză­rii și al me­sei pen­tru fie­ca­re par­ti­ci­pant, la campus,este următorul:
Între 3–7 ani — 150 lei (dacă ocu­pă pat sepa­rat de părinți)
Între 7–14 ani — 240 lei
Peste 14 ani — 300 lei
Fiecare par­ti­ci­pant va con­tri­bui cu 20 de lei pen­tru alte chel­tu­ieli nece­sa­re pen­tru aceas­tă întrunire;

Pen­tru o ges­tio­na­re efi­cien­tă a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandăm să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

  1. Jumătate din tota­lul sumei îi veți depu­ne când inten­țio­nați să faceți rezer­va­rea în urmă­to­rul cont bancar:

RO34BRDE080SV73846320800 — BRD — ASOC. RELIG. A ADVENTISTILOR DE ZIUA A SAPTEA-MISC. DE REFORMA

  1. Restul îi veți achi­ta la sosi­rea în tabără.

Detalii impor­tan­te:
- Locurile sunt limitate;
— Rezervarea va fi lua­tă în con­si­de­ra­re doar după ce se va achi­ta avan­sul în cont;
— După 7 zile de când vă faceți rezer­va­rea și nu ați depus avan­sul în cont, se va anu­la din ofi­ciu înscri­e­rea pen­tru acest eveniment;
— Cazarea se va face de Joi 25 august 2022, înce­pând cu ore­le 13:00.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, pot com­ple­ta for­mu­la­rul de înscri­e­re — https://forms.gle/LjDk4wFRP2Btf5WT8 — sau se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere, în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la unul din­tre nu­me­rele de te­le­fon: 0767276582 – Cristian Paulescu sau  0720100062 – Horia Ioniță.

De reți­nut:
Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment
, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea, cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” (1 Corinteni 14:40)

– Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zența în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­că­ruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă, repe­ti­ții orches­tră și cor etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive, ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un in­stru­ment mu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exis­ta o orches­tră a ta­be­rei, și se va acor­da un timp spe­cial pen­tru repetiții.

– Por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­tă du­rata ta­be­rei.

– Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și ale Spiritului Profetic.

– Este inter­zi­să păs­tra­rea sau uti­li­za­rea în incin­ta Campusului a mate­ri­a­le­lor explo­zi­bi­le (petar­de, arti­fi­cii etc.)

– De ase­me­nea, va fi inter­zi­să folo­si­rea sau păs­tra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce con­țin: alco­ol, cofeină,tutun.

– Organizatorii împre­u­nă cu admi­nis­tra­ția cam­pu­su­lui își rezer­vă drep­tul de a lua anu­mi­te deci­zii dacă o anu­mi­tă per­soa­nă în mod voit și repe­tat încal­că prin­ci­pi­i­le după care func­țio­nea­ză aceas­tă tabără.

– Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu.

În pri­vin­ța pro­gra­mu­lui vom re­veni și cu alte deta­lii în timp util.

Vă aștep­tăm cu drag!