„Puterea Influenței ”- Tabără de tineret

Dragi tineri,

Avem deo­se­bi­ta bucu­rie de a vă invi­ta prin harul lui Dumnezeu în pri­mă­va­ra aces­tui an, la o tabă­ră pen­tru ado­les­cenți, tineri și nu numai, în peri­oa­da 1–3 apri­lie 2022, sub gene­ri­cul: “Puterea Influenței”

Motto: În ade­văr, noi sun­tem îna­in­tea lui Dumnezeu o mireas­mă a lui Hristos prin­tre cei ce sunt pe calea mân­tu­i­rii și prin­tre cei ce sunt pe calea pier­ză­rii: (2 Corinteni 2:15)

- Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­tui eve­ni­ment este la o Pensiune nou con­stru­i­tă în sta­țiu­nea Băile 1 Mai, jud. Bihor, lân­gă Pensiunea Roxana și la apro­xi­ma­tiv 10 km de Oradea.
— Cazarea va fi ofe­ri­tă în came­re cu 2 și 3 paturi, la pre­țul de 120 RON/pat/persoană pe doua nopti, iar mân­ca­rea va fi pe cont pro­priu. Capacitatea de caza­re la aceas­tă pen­siu­ne este de 41 locuri, în incin­ta aces­te­ia va fi și sala pen­tru pro­gram, iar după ocu­pa­rea locu­ri­lor în ordi­nea înscri­e­ri­lor, dacă vor mai fi soli­ci­tări vom caza la alte pen­siuni în apropiere.
Soarele va apu­ne la ora 20:00, caza­rea pen­tru toţi cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta vă rugăm să ajun­geți din timp vineri după ami­a­ză, deo­a­re­ce cază­ri­le înce­pe de la ora 16:00 și se vor face până la ora 19:45.

Din pro­gram:
• Prezentări pe tema inspi­ra­tă din generic
• Studiu interactiv
• Program de lau­dă, forum de între­bări și răs­pun­suri, expe­rien­țe, momen­te de părtășie
• Drumeţii şi acti­vi­tăți recre­a­ti­ve, etc.
• Vom reve­ni pe par­curs cu deta­lii legat de program

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0720100094 – Ghiță Ulici, 0799317113 – Daniel Bernad

Invită- ți pri­e­te­nii care ar dori să par­ti­ci­pe la aceas­tă tabără
Vă aștep­tăm cu drag!!!