Apel

Iubiți frați din Uniunea Română a AZSMR,

 

„Trăim în cea mai solem­nă peri­oa­dă a isto­ri­ei aces­tei lumi. Viitorul mul­ți­mi­lor care supra­po­pu­lea­ză pămân­tul este gata să se hotă­ras­că. Buna noas­tră sta­re vii­toa­re și chiar mân­tu­i­rea altor sufle­te depin­de de calea pe care o ale­gem acum. Avem nevo­ie să fim călă­u­ziți de Duhul ade­vă­ru­lui. Orice urmaș al lui Hristos tre­bu­ie să între­be cu sin­ce­ri­ta­te: „Doamne, ce vrei să fac?” Avem nevo­ie să ne umi­lim îna­in­tea Domnului, cu post și cu rugă­ciu­ne, și să cuge­tăm mult la Cuvântul Său, în mod deo­se­bit la sce­ne­le jude­că­ții. Ar tre­bui să cău­tăm acum o expe­rien­ță vie și pro­fun­dă în lucru­ri­le lui Dumnezeu. Nu avem nici o cli­pă de pier­dut. Evenimente de impor­tan­ță vita­lă au loc în jurul nos­tru; ne găsim pe tere­nul fer­me­cat al lui Satan. Nu dor­miți, stră­jeri ai lui Dumnezeu; vră­j­ma­șul vă pân­deș­te de aproa­pe, fiind gata în ori­ce cli­pă, dacă slă­biți veghe­rea și ați­piți, să sară asu­pra voas­tră și să vă facă pra­da lui.” TV 601

Având în vede­re aces­te cuvin­te inspi­ra­te și situ­a­ția actu­a­lă a zile­lor în care tră­im, invi­tăm pe mem­brii și pri­e­te­nii bise­ri­cii noas­tre la post și rugă­ciu­ne în una din zile­le de 4, 5 și 6 decem­brie 2021, după con­ve­nien­ța fiecăruia.

Să nu uităm că „rugă­ciu­nea este des­chi­de­rea ini­mii noas­tre lui Dumnezeu, ca unui pri­e­ten. Aceasta nu pen­tru că este nece­sar să infor­măm pe Dumnezeu cu pri­vi­re la per­soa­na noas­tră, cine sun­tem noi, ci pen­tru ca noi să putem fi capa­bili să‑L pri­mim. Rugăciunea nu cobo­a­ră pe Dumnezeu la noi, ci ne îna­l­ță pe noi la El.” (CCH 93). Și „dacă vom pri­vi spre ceruri, vom vedea lumi­nă și pace, însă, dacă vom pri­vi spre lume, vom vedea că în curând va dis­pă­rea ori­ce cale de scă­pa­re și toa­te lucru­ri­le bune vor pieri în curând. Nu avem nici un alt aju­tor în afa­ră de Dumnezeu; în aceas­tă sta­re de con­fu­zie a pămân­tu­lui, noi putem fi liniș­tiți, puter­nici și în sigu­ran­ță doar în tăria cre­din­ței vii; și nu vom putea avea pace decât dacă ne vom găsi odih­na în Dumnezeu și vom aștep­ta mân­tu­i­rea Sa. … A sosit tim­pul când cei care‑L cau­tă pe Domnul pen­tru via­ța lor pre­zen­tă și vii­toa­re tre­bu­ie să se încrea­dă în El și numai în El.” 1M 262.

 

Comitetul Executiv al AZSMR, Uniunea Română