Scrisoarea de la departamentul de colportaj a CG

Roanoke, 12 Decembrie 2018 Iubiți frați din întrea­ga lume,   Calde salu­tări creș­ti­ne cu urmă­toa­re­le cuvin­te ale Inspirației: „Iată, tri­mit o mul­ți­me de pes­cari, zice Domnul, și‑i vor pes­cui; și după ace­ea, voi tri­mi­te o mul­ți­me…

Lecții din Cartea lui Iosua

Cât de aproa­pe sun­tem de pra­gul veș­ni­ci­ei? Această infor­ma­ție nu a fost încre­din­ța­tă muri­to­ri­lor, totuși cei mai mulți din­tre noi ar fi de acord că eve­nimentele fina­le ale isto­ri­ei aces­tei lumi se apro­pie cu rapi­di­ta­te…