AZS-MR

Lecţii biblice pentru copii

Israel în Canaan — Trimestrul IV Studiul inti­tu­lat „Israel în Canaan” se adre­sea­ză copi­i­lor de vâr­stă şco­la­ră. În cadrul aces­tor lecţii, copi­ii vor avea oca­zia să afle situ­a­ția popo­ru­lui Israel în peri­oa­da în care aces­ta…

Seminar misionar-21–27 au­gust 2017

Prin harul lui Dumnezeu, în peri­oa­da 21–27 august 2017 am avut bucu­ria să fim gaz­da unui semi­nar misio­nar care s-a des­fa­șu­rat la Campus Porumbacu având ca invi­tați pas­tori, prez­bi­teri, lucră­tori biblici, misio­nari din întrea­ga…