Adunare de tineret – “Sub domnia iubirii”

  Proverbe 4:23 “Păzește-ți ini­ma mai mult decât ori­ce, căci din ea ies izvoa­re­le vie­ții!” Tinerii comu­ni­tă­ții Bucov au deo­se­bi­ta plă­ce­re de a vă invi­ta la un sfâr­șit de săp­tămâ­nă pe tema “Sub domnia iubi­rii”,…

Tabără de Tineret — Caransebeș

Dragi tineri,  Avem bucu­ria prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­ta la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Banat, în peri­oa­da 8–10 Februarie 2019. – Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­tei tabe­re este…

Conferința Generală 2019 — Adunarea publică

Iubiți frați din Unitățile Conferinței Generale din întrea­ga lume, Mă bucur când mi se zice: „Haidem la Casa Domnului!”  Psalmul 122:1. Pentru a oferi mai mult timp fra­ți­lor care vin din stră­i­nă­ta­te pen­tru a par­ti­ci­pa la…

Tabără misionară — Satu Mare

Tabără misio­na­ră “Iată-mă Trimite-mă” – Satu Mare “Am auzit gla­sul Domnului, între­bând: „Pe cine să tri­mit și cine va mer­ge pen­tru Noi?” Eu am răs­puns: „Iată-mă, tri­­­mi­­­te-mă!” (Isaia 6:8) Dragi tineri s‑au mai puțin…