Congres pentru tineri „Încotro alergi?”

Congres pentru tineri „Încotro alergi?”

Congres de tineret, 25–29 decembrie 2014, Porumbacu de Sus, jud. Sibiu

În tim­pul vacan­ței de iar­nă bise­ri­ca noas­tră din România a obiș­nu­it să orga­ni­ze­ze întâl­niri pen­tru tineri, pen­tru a le oferi oca­zia de a se întâl­ni unii cu alții într-un mediu creș­tin și de a se bucu­ra de păr­tă­șie și învă­ță­turi creș­ti­ne sănă­toa­se. Tabăra de tine­ret din aceas­tă iar­nă a fost ținu­tă la Campusul din Porumbacu, depar­te de goa­na și agi­ta­ția din ora­șe, într-un pei­saj fru­mos, proas­păt nins, sănătos.

Tema tabe­rei a fost „Încotro alergi?”, în ide­ea mot­to-ului din 1 Corinteni 9:24, „Eu deci alerg, dar nu ca și cum nu aș ști înco­tro alerg. Mă lupt, dar nu ca unul care loveș­te în vânt.”

Imnul tabe­rei a fost „Ca un far pe malul mării”. Prin stu­di­i­le pre­zen­ta­te, tine­rii au fost îndem­nați să ana­li­ze­ze aler­ga­rea lor spi­ri­tu­a­lă, cu atât mai mult cu cât ne aflam în fața unui An Nou, care ar tre­bui să impul­sio­ne­ze pe fie­ca­re să ia noi hotărâri.

Temele prezentate la congres

Programele de rugă­ciu­ne de dimi­nea­ța au ana­li­zat vie­ți­le unor per­so­na­je bibli­ce, urmă­rind înțe­le­ge­rea eșe­cu­ri­lor lor și a punc­te­lor lor tari, pen­tru ca tine­rii să le evi­te pe pri­me­le și să le imi­te pe cele de pe urmă.

  • Vineri dimi­nea­ța: fr. Eusebiu Aria – Tema: Iosif – un lup­tă­tor de succes
  • Sâmbătă dimi­nea­ța: fr. Răzvan Tătaru – Tema: Iona — un aler­gă­tor îndoielnic
  • Duminică dimi­nea­ța: fr. Lucian Condrache – Tema: Samson pe un tra­seu periculos
  • Luni dimi­nea­ța: fr. Marius Mureșan – Tema: Femeia sama­ri­tea­nă des­co­pe­ră dru­mul cel bun

Fratele Sureshkumar, care pre­da­se la semi­na­rul șco­lii misio­na­re în săp­tămâ­na pre­ce­den­tă, a pre­zen­tat stu­di­i­le biblice:

Temele fra­te­lui Sureshkumar și pro­gra­me­le de lau­dă au fost înre­gis­tra­te și sunt publi­ca­te pe pagi­na web și pe cana­lul Youtube AZS-MR.

Scurt rezumat

Tinerii și fra­ții și suro­ri­le mai în vâr­stă care ni s‑au ală­tu­rat, au obser­vat aler­ga­rea creș­ti­nă din per­spec­ti­va unui spor­tiv, a unui atlet care alear­gă într‑o cur­să, cu un scop defi­nit, (moti­va­ție), care impli­că sacri­fi­ciu (auto­con­trol) și pre­gă­ti­re (antre­na­ment). Cu toa­te aces­tea, la înche­ie­rea aler­gă­rii, chiar dacă în tim­pul cur­sei au fost tes­ta­te la extrem rezis­ten­ța, voin­ța și dis­ci­pli­na atle­tu­lui, cunu­na, pre­gă­ti­tă doar pen­tru cei mai buni din­tre spor­tivi, este pie­ri­toa­re. Alergarea creș­ti­nă, în schimb, deși ase­mă­nă­toa­re în mul­te aspec­te cu com­pe­ti­ți­i­le spor­ti­ve ale zile­lor noas­tre, se înche­ie cu o gre­u­ta­te veș­ni­că de sla­vă pen­tru fie­ca­re aler­gă­tor care ajun­ge la final — o cunu­nă a nepri­hă­ni­rii, care nu se veș­te­jeș­te, îl așteaptă.

Participarea a fost nume­roa­să, în spe­cial în tim­pul Sabatului, când apro­xi­ma­tiv 430 de per­soa­ne, veni­te de depar­te sau din bise­ri­ci­le din împre­ju­ri­mi, au par­ti­ci­pat la întâl­ni­rea ținu­tă pe dome­ni­ul nos­tru. Pe lân­gă pre­zen­tă­ri­le din Cuvântul lui Dumnezeu, par­ti­ci­pan­ții s‑au bucu­rat de ase­me­nea de poe­zii, de o pre­zen­ta­re medi­ca­lă sus­ți­nu­tă de sora Gabriela Răileanu, inti­tu­la­tă „Șapte con­di­ții de care depin­de sănă­ta­tea ta”, și de muzi­că creș­ti­nă bună pre­zen­ta­tă în tim­pul unui con­cert și al dife­ri­te­lor pro­gra­me de mai mul­te gru­puri, coruri sau ansam­bluri instrumentale.

Și natu­ra a fost atrac­ti­vă, ca urma­re una din­tre zile a fost petre­cu­tă în natu­ră. Duminică, după nin­soa­rea abu­n­den­tă din zile­le pre­ce­den­te, tine­rii au ieșit în aer liber pen­tru a se bucu­ra de zăpa­dă, și de aerul proas­păt, sănătos.

Dorim tutu­ror celor ce au par­ti­ci­pat bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu și o aler­ga­re creș­ti­nă bună în tim­pul anu­lui 2015, o aler­ga­re cu un scop definit!

Albumul foto de la acest con­gres este dis­po­ni­bil pe Contul Flickr AZS-MR:

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157647688460174“]