Încotro alergi? — Tabără pentru tineri

Departamentul de Tineret al Uniunii Române are din nou bucu­ria de a vă invi­ta spre fina­lul aces­tui an la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, pen­tru câte­va zile de păr­tă­șie creș­ti­nă în cadrul unei tabe­re care va avea loc în peri­oa­da 25–29 decem­brie 2014 cu genericul:

Încotro alergi?

Motto: „Eu deci alerg, dar nu ca și cum n‑aș ști înco­tro alerg. Mă lupt cu pum­nul, dar nu ca unul care loveș­te în vânt”. 1 Corinteni 9:26

Încotro alergi? - Tabără pentru tineri

„Viața este un câmp de lup­tă, via­ța este o aler­ga­re în care omul tre­bu­ie să se anga­je­ze cu toa­te pute­ri­le, dacă vrea să fie biru­i­tor…” Mărturii pt. sluj. Evangheliei 420.3

„Aș vrea să pot să des­criu fru­mu­se­ți­le vie­ții de creș­tin. Începând cu dimi­nea­ța vie­ții, con­tro­lat de legi­le natu­rii și ale lui Dumnezeu, creș­ti­nul mer­ge îna­in­te și în sus, zil­nic fiind atras tot mai aproa­pe de casa lui cereas­că, unde îl așteap­tă o coroa­nă a vie­ții și un nume nou, pe care nici un alt om sal­vat nu l‑a pri­mit… El creș­te con­stant în feri­ci­re, sfin­țe­nie și uti­li­ta­te”. Solii pen­tru tine­ret 95:1

„Progresul fie­că­rui an îl depă­șeș­te pe cel al anu­lui anterior.Dumnezeu le‑a dat tine­ri­lor o sca­ră a suc­ce­su­lui pe care să urce, o sca­ră ce ajun­ge de la pământ la cer. Deasupra aces­tei scări este Dumnezeu și pe fie­ca­re treap­tă, raze­le stră­lu­ci­toa­re ale glo­ri­ei Sale. El pri­veș­te spre cei care urcă, fiind gata, ca atunci când strân­soa­rea slă­beș­te și pașii șovă­ie, să tri­mi­tă aju­tor. Da, spun acest lucru în cuvin­te pli­ne de încu­ra­ja­re, și anu­me că nici unul care per­se­ve­rea­ză în a îna­in­ta pe aceas­tă sca­ră nu va eșua în cuce­ri­rea intră­rii în ora­șul ceresc”. Solii pen­tru tine­ret 95:2

Din pro­gram:

 • Prezentări: pe tema inspi­ra­tă din generic;
 • Grupuri de discuții;
 • Program de lau­dă, cân­tări, poe­zii, experiențe;
 • Drumeții și alte acti­vi­tăți recre­a­ti­ve, etc;

Deoarece pe par­cur­sul tabe­rei se vor for­ma gru­pe de dis­cu­ții, în care cei pre­zenți vor avea posi­bi­li­ta­tea să-și expri­me opi­ni­i­le în mod des­chis în legă­tu­ră cu teme­le care se vor pre­zen­ta, va reco­man­dăm cu toa­tă căl­du­ra să stu­di­ați pana atunci și din car­tea „Solii pen­tru tine­ret — Secțiunea III — cu titlu „Câștigarea biruinței”.

Prețul cază­rii și al mesei este 240 RON/persoană/toată peri­oa­da, iar pen­tru o mai bună ges­tio­na­re a ches­tiu­ni­lor admi­nis­tra­ti­ve, orga­ni­za­to­rii tabe­rei vă reco­man­dă să achi­tați banii în felul următor:

 1. 60 RON îi veţi depu­ne când doriți să faceți rezer­va­rea (dacă nu depu­neți aceas­tă sumă nu veți putea rezer­va locu­ri­le) în urmă­toa­re­le con­turi bancare: 
  • RO54RNCB0185068772680001 — Ghiță Ulici
  • RO19INGB0000999900816242 — Cristian Paulescu
 2. Restul de 180 RON, sau în func­ție de numă­rul de zile rezer­va­te, îi veți achi­ta la sosi­rea la tabără.

Nu vom răs­pun­de de ace­ia care vor sosi la tabă­ră și nu și-au făcut rezer­va­rea în prealabil.

Cazarea se va face de joi 25 decem­brie, înce­pând cu ore­le 14:00.

În pri­vin­ța pro­gra­mu­lui vom reve­ni și cu alte deta­lii în timp util.

Rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabere.

Invitați-vă pri­e­te­nii care ar dori să participe.

Vă rugăm de ase­me­nea să vă luați hai­ne potri­vi­te pen­tru pro­gra­me­le de la Campus cât și pen­tru excur­si­i­le care se vor face.

Dacă aveți vreo pro­pu­ne­re pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re până în data de 18 decem­brie 2014, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la unul din­tre nume­re­le de telefon:

 • 0720100094/0746599899 – Ghiță Ulici
 • 0767276582 – Cristian Paulescu

Actualizări:

Programul Taberei

Joi 25 decem­brie 2015

 • 14:00 — 17:30 Timp alo­cat pen­tru cazare
 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — 21:00 Începerea pro­gra­mu­lui de tabă­ră și Tema 1
 • 22:30 — Stingerea

Vineri 26 decem­brie 2014

 • 08:00 — Altarul de dimineață
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 — 13:00 Tema 2, pau­ză și gru­puri de dis­cu­ții pe baza subiec­te­lor prezentate
 • 13:30 — Prânzul
 • 14:30 — 16:30 Timp pen­tru recre­e­re, pre­gă­ti­re pen­tru Sabat, timp alo­cat pen­tru caza­re etc.
 • 16:40 — Începerea Sabatului
 • 18:00 — Cina
 • 19:00 — 20:00 Tema 3
 • 20:30 — 21:30 Repetiții ale coru­lui național
 • 22:30 — Stingerea

Sâmbătă 27 decem­brie 2014

 • 08:00 — Altarul de dimineață
 • 08:15 — Micul dejun
 • 09:00 — 09:30 un scurt pro­gram de laudă
 • 09:30 — 10:40 Școala de Sabat
 • 11:10 — 12:30 Tema 4
 • 13:00 — Prânzul
 • 14:30 — 16:00 Pauza (14:30 — 15:30 repe­ti­ții ale coru­lui național)
 • 16:00 — 18:00 Program de lau­da (cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe, înche­ie­rea Sabatului la 16:40, etc.)
 • 18:30 — Cina
 • 20:30 — Diverse activități
 • 23:00 — Stingerea

Duminica 28 decem­brie 2014

 • 08:00 — Altarul de dimineață
 • 08:30 — Micul dejun
 • 10:00 — 13:00 Tema 5, pau­ză și gru­puri de dis­cu­ții pe baza subiec­te­lor prezentate
 • 13:30 — Prânzul
 • 14:30 — 18:00 Pauza (recre­e­re, dru­me­ție etc.)
 • 18:00 — Cina
 • 19:30 — 21:30 Tema medi­ca­lă, Concert muzical
 • 23:00 — Stingerea

Luni 29 decem­brie 2014

 • 08:00 — Altarul de dimi­nea­ță, pro­gram de înche­ie­re a taberei
 • 09:00 — Micul dejun
 • 10:30 — Excursie (în natu­ră sau la anu­mi­te obiec­ti­ve turis­ti­ce în func­ție de con­di­ți­i­le meteo)

Prin harul lui Dumnezeu vom avea bucu­ria de a‑l avea în mij­lo­cul nos­tru la aceas­tă tabă­ră pe fra­te­le D. Sureshkumar.

De reți­nut:

 • toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta la pro­gra­me­le de lau­dă și de ase­me­nea la con­cer­tul muzi­cal de dumi­ni­că seara
 • caza­rea nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta vă rugăm să ajun­geți din timp, vineri după ami­a­ză cază­ri­le se vor face până cel târ­ziu la ora 16:30
 • îmbră­că­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui tabe­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­i­le noas­tre de cre­din­ță, baza­te pe reco­man­dă­ri­le Bibliei și Spiritului Profetic

Vă aștep­tăm cu drag!