Echipat spiritual alergând în cursă

Echipat spi­ri­tu­al aler­gând în cursă
Seria: Încotro alergi? – tabă­ră pen­tru tineri ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 25–29 decem­brie 2014.
Prezintă: Duraisamy Sureshkumar

Sinopsis:

Echipat spiritual alergând în cursă

Echipat spiritual alergând în cursă

Pavel face refe­ri­re la vechi­le jocuri din Grecia

 • Alegarea într‑o cursă
 • Lupta unui boxer
 • Competiția pen­tru un premiu

Principii comu­ne pen­tru spor­tivi și creștini

 • Nevoia de motivație
 • Nevoia de autocontrol
 • Nevoia de antrenament

Acestea sunt nece­sa­re pen­tru a „obține” premiul

Cuvântul grec pen­tru „a obține” = kata­lam­ba­no, înseam­nă „a apu­ca, a ajun­ge la, a obține, a găsi” a obține premiul.

3 lucruri nece­sa­re pen­tru a „obține premiul”

 • Motivație
 • Autocontrol
 • Exercițiu, antre­na­ment

I. IMPORTANȚA MOTIVAȚIEI

A. ÎN VIAȚA UNUI ATLET

 1. Motivația adec­va­tă este nece­sa­ră pen­tru a câștiga
 2. Motive dife­ri­te care fac dife­ren­ța într‑o cursă 
  1. Unii alear­gă pen­tru a câștiga
  2. Unii alear­gă din plăcere
  3. Alții alear­gă pen­tru sănă­ta­tea lor
   Celor din urmă nu le pasă cu ade­vă­rat dacă câști­gă sau nu
 3. Succesul sportivului/atletului este moti­vat de meda­lia de aur sau de cunună

1 Corinteni 9:25b Ei fac aceas­ta pen­tru a obține o cunu­nă tre­că­toa­re, însă noi pen­tru o cunu­nă netrecătoare.

Motivat

 1. O cunu­nă tre­că­toa­re, pen­tru a fi siguri 
  • O coroa­nă sau cunună
 2. Dar una care repre­zin­tă fai­mă și glo­rie, care îi moti­vea­ză pe spor­tivi să exceleze

B. ÎN VIAȚA CREȘTINULUI

 1. Motivația adec­va­tă este de ase­me­nea nece­sa­ră pen­tru a câștiga
 2. Motive dife­ri­te pot face o mare diferență 
  1. Unii sunt creș­tini pen­tru a‑și liniști con­ști­in­ța, sau pen­tru a plă­cea altora
  2. Unii sunt creș­tini dato­ri­tă bine­cu­vân­tă­ri­lor pre­zen­te (pace a min­ții, părtășie)
  3. Astfel de moti­ve pot avea locul lor în via­ța creștinului
 3. Însă creș­ti­nul de suc­ces este moti­vat de ceea ce se află la sfâr­și­tul alergării

1Corinteni 9:25c — Însă noi pen­tru o cunu­nă netrecătoare

Cununa nepri­hă­ni­rii, care l‑a moti­vat pe Pavel

2Timotei 4:7–8 — „M‑am lup­tat lup­ta cea bună, mi-am ispră­vit aler­ga­rea, am păzit cre­dinţa. De acum mă aşteap­tă cunu­na nepri­hă­ni­rii, pe care mi‑o va da în „ziua ace­ea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tutu­ror celor ce vor fi iubit veni­rea Lui.”

C. MOȘTENIREA NEPIERITOARE CARE NE AȘTEAPTĂ — 1 Pet 1:3–4; 2 Pet 3:13–14

1Petru 1:3–4 — „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nos­tru Isus Hristos, care, după îndu­ra­rea Sa cea mare, ne‑a năs­cut din nou prin învi­e­rea lui Isus Hristos din morţi, la o nădej­de vie şi la o moş­te­ni­re nestri­căcioa­să şi neîn­ti­na­tă, şi care nu se poa­te veş­teji, păs­tra­tă în ceruri pen­tru voi.”

D. DUPĂ CUM ISUS A SUFERIT CRUCEA „PENTRU BUCURIA CARE ÎI ERA PUSĂ ÎNAINTE”

Evrei 12:1–2 — „Şi noi, dar, fiind­că sun­tem încon­ju­ra­ţi cu un nor aşa de mare de mar­tori, să dăm la o par­te ori­ce pie­di­că şi păca­tul care ne înfă­şoa­ră aşa de les­ne şi să aler­găm cu stă­ru­inţă în aler­ga­rea care ne stă îna­in­te. Să ne uităm ţin­tă la Căpetenia şi Desăvârşirea cre­dinţei noas­tre, adi­că la Isus, care, pen­tru bucu­ria care‑I era pusă îna­in­te, a sufe­rit cru­cea, a dis­preţu­it ruşi­nea, şi şade la dreap­ta sca­u­nu­lui de domnie al lui Dumnezeu.”

II. IMPORTANȚA AUTOCONTROLULUI (Temperanța)

A. ÎN VIAȚA SPORTIVULUI

 1. Sportivii de suc­ces sunt ‘cum­pă­tați’ în toa­te lucrurile
  1Corinteni 9:25a — Și ori­ce om care se lup­tă pen­tru supre­ma­ție este tem­pe­rat în toa­te lucru­ri­le. Ei fac aceas­ta ca să obți­nă o cunu­nă care se poa­te veș­teji: noi să facem lucrul aces­ta pen­tru o cunu­nă, care nu se poa­te veșteji.
 2. Ei exer­sea­ză în „auto-con­tro­lul”
  1. Dieta lor
  2. Cantitatea de somn
  3. Își urmea­ză pro­gra­mul de antrenamente
  4. Adesea evi­tă mul­te acti­vi­tăți sociale
 3. Autocontrolul înseam­nă a face un lucru chiar când simți că nu ai vrea să îl faci.

Temperanța este un prin­ci­piu al vie­ții religioase

Temperanța în toa­te lucru­ri­le tre­bu­ie să fie învă­ța­tă și prac­ti­ca­tă. Temperanța în mân­ca­re, în bău­tu­ră, în somn, și în îmbră­că­min­te este unul din­tre mari­le prin­ci­pii ale vie­ții reli­gi­oa­se. — CG 394.4

B. ÎN VIAȚA CREȘTINULUI

 1. Autocontrolul este la fel de necesar
  1Corinteni 9:27 — „Ci mă port aspru cu tru­pul meu şi‑l ţin în stă­pâ­ni­re, ca nu cum­va, după ce am pro­po­vă­du­it alto­ra, eu însumi să fiu lepădat.”
 2. Este nece­sar să biruim „fap­te­le firii pământești”
  Galateni 5:19–24 — „Şi fap­te­le firii pămân­teşti sunt cunos­cu­te şi sunt aces­tea: pre­a­cur­via, cur­via, necu­ră­ţia, desfrâ­na­rea, închi­na­rea la idoli, vră­ji­to­ria, vră­j­bi­le, cer­tu­ri­le, zavis­ti­i­le, mâni­i­le, neînţe­le­ge­ri­le, dez­bi­nă­ri­le, cer­tu­ri­le de par­ti­de, pizme­le, uci­de­ri­le, beţi­i­le, îmbu­i­bă­ri­le şi alte lucruri ase­mă­nă­toa­re cu aces­tea. Vă spun mai dina­in­te, cum am mai spus, că cei ce fac ast­fel de lucruri nu vor moş­te­ni Împărăţia lui Dumnezeu. Roada Duhului, dim­po­tri­vă, este: dra­gos­tea, bucu­ria, pacea, înde­lun­ga răb­da­re, bună­ta­tea, face­rea de bine, cre­din­cioşia, blân­deţea, înfrâ­na­rea pofte­lor. Împotriva aces­tor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răs­tig­nit firea pămân­teas­că împre­u­nă cu pati­mi­le şi pofte­le ei.”
 3. Duhul Sfânt care locu­ieș­te în ini­mă este dat creș­ti­nu­lui pen­tru a‑l ajuta
  Galateni 5:16 — „Zic, dar: umbla­ţi câr­mui­ţi de Duhul şi nu împli­ni­ţi pofte­le firii pământeşti.”
  Romani 8:11–13 — „Şi dacă Duhul Celui ce a învi­at pe Isus din­tre cei morţi locu­ieş­te în voi, Cel ce a învi­at pe Hristos Isus din morţi va învia şi tru­pu­ri­le voas­tre muri­toa­re, din pri­ci­na Duhului Său, care locu­ieş­te în voi. Aşadar, fra­ţi­lor, noi nu mai dato­răm nimic firii pămân­teşti, ca să tră­im după îndem­nu­ri­le ei. Dacă tră­i­ţi după îndem­nu­ri­le ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moa­ră fap­te­le tru­pu­lui, veţi trăi.”
 4. Însă aju­to­rul Duhului nu înde­păr­tea­ză sen­sul de luptă
  1Petru 2:11–13 — „Preaiubiţilor, vă sfă­tu­iesc ca pe niş­te stră­ini şi călă­tori, să vă feri­ţi de pofte­le firii pămân­teşti, care se răz­bo­iesc cu sufle­tul. Să aveţi o pur­ta­re bună în mij­lo­cul nea­mu­ri­lor, pen­tru ca, în ceea ce vă vor­besc de rău ca pe niş­te făcă­tori de rele, prin fap­te­le voas­tre bune pe care le văd să slă­veas­că pe Dumnezeu în ziua cer­ce­tă­rii. Fiţi supu­şi ori­că­rei stă­pâ­niri ome­neşti, pen­tru Domnul: atât împă­ra­tu­lui, ca îna­lt stăpânitor.”

Autocontrolul este necesar

 1. Încă tre­bu­ie să înde­pli­nim lucru­ri­le care par dificile
 2. Încă tre­bu­ie să facem lucru­ri­le, chiar când „nu sim­țim că le-am face”

Autocontrolul este un com­ple­ment nece­sar pen­tru moti­va­ția adec­va­tă. Fără el, doar moti­va­ția nu va avea suc­ces. Împreună cu moti­va­ția este nece­sar și autocontrolul.

III. IMPORTANȚA ANTRENAMENTULUI

A. ÎN VIAȚA SPORTIVULUI

 1. Antrenamentul făcut de spor­tivi este impresionant 
  1. Alergătorii pe cur­se lungi se antre­nea­ză 10–20 mile într‑o zi
  2. Înotătorii înoa­tă 10 mile pe zi pen­tru a fi competitivi
  3. Gimnaștii se antre­nea­ză 8–9 ore/zi
 2. Un ast­fel de antre­na­ment este necesar 
  1. Pentru a fi competitiv
  2. Pentru a îndu­ra gre­u­tă­ți­le competiției
  3. Pentru a câști­ga victoria!

B. ÎN VIAȚA CREȘTINULUI

 1. Este nevo­ie de antre­na­ment în lucru­ri­le ce țin de evlavie
  1Timotei 4:8 — „Căci deprin­de­rea tru­peas­că este de puţin folos, pe când evla­via este folo­si­toa­re în ori­ce pri­vinţă, întru­cât ea are făgă­du­inţa vieţii de acum şi a celei viitoare.”
  1. Oferă bene­fi­cii pen­tru via­ța de acum
  2. Cu pro­mi­siu­nea vie­ții care va urma
 2. Exemple de antre­na­men­te spi­ri­tu­a­le bune 
  1. Sârguință în mânu­i­rea corec­tă a cuvân­tu­lui ade­vă­ru­lui — 2Timotei 2:15
  2. Comunicarea cu Dumnezeu în rugă­ciu­ne — Filipeni 4:6–7
  3. Meditarea asu­pra lucru­ri­lor vred­ni­ce de vir­tu­te și lau­dă — Filipeni 4:8
  4. A‑i iubi pe frați cu sin­ce­ri­ta­te — Romani 12:9–10
  5. A oferi o slu­ji­re sâr­gu­in­cioa­să, aprin­să, pen­tru Domnul și frați — Romani 12:11–13

CONCLUZIE

 1. Cu sigu­ran­ță, o per­soa­nă anga­ja­tă într-un ast­fel de „antre­na­ment” este cu ade­vă­rat un spor­tiv spiritual… 
  1. Alergarea cur­sei cre­din­ței cu siguranță
   1Corinteni 9:26 — „Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n‑aş şti înco­tro alerg. Mă lupt cu pum­nul, dar nu ca unul care loveş­te în vânt.”
  2. Luptând lup­ta cea bună cu un scop
 2. Astfel de efor­turi nu vor fi zadarnice… 
  1. Când sunt înso­ți­te de moti­va­ția corectă
  2. Când sunt înso­ți­te de autocontrol

Aleargă într-un ast­fel de mod, încât să îl obții

1Corinteni 15:58 — „De ace­ea, prea­iu­bi­ţii mei fra­ţi, fiţi tari, neclin­ti­ţi, spo­ri­ţi tot­dea­u­na în lucrul Domnului, căci şti­ţi că oste­ne­a­la voas­tră în Domnul nu este zadarnică.”

De ase­me­nea prin­deți curaj din cuvin­te­le scri­se în ace­eași epistolă:

1Corinteni 9:24 — „Nu şti­ţi că cei ce alear­gă în locul de aler­ga­re, toţi alear­gă, dar numai unul capă­tă pre­mi­ul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpă­ta­ţi premiul!”