Trăind cu un scop definit

Trăind cu un scop definit
Seria: Încotro alergi? – tabă­ră pen­tru tineri ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 25–29 decem­brie 2014.
Prezintă: Duraisamy Sureshkumar

Sinopsis:

Trăind cu un scop definit

Trăind cu un scop definit

Succesul în ori­ce dome­niu recla­mă un scop defi­nit. Cel care doreș­te să obți­nă ade­vă­ra­tul suc­ces în via­ță tre­bu­ie să men­ți­nă con­stant în vede­re un scop demn de efor­tul său. Un ast­fel de scop este pus îna­in­tea tine­ri­lor de astăzi. — Educația, p. 263 (engl.)

O via­ță fără scop este cu sigu­ran­ță păcat

O via­ță fără un scop este cu sigu­ran­ță păcat. Mulți oameni nu au în via­tă nici un scop defi­nit. Ei sunt ca niș­te călă­tori care merg îna­in­te fără vreo des­ti­na­ție. Astfel de oameni duc o via­ță fără sco­puri, și ceea ce fac în via­ță este mai mult o ches­tiu­ne de întâm­pla­re, deter­mi­na­ta de cir­cum­stan­țe­le în care se află. Oamenii fără scop nu rea­li­zea­ză nimic în via­ță. Ei tră­iesc doar pen­tru că tre­bu­ie să trăiască.

O via­ță fără scop este o moar­te sigură

Nu exis­tă nimic ce să con­du­că într-un mod mai sigur la rău decât lua­rea tutu­ror pove­ri­lor care revin copi­i­lor, lăsându‑i să tră­i­as­că o via­ță de lene­vie, lip­si­tă de scop, fără să facă nimic, sau lăsându‑i să se ocu­pe de ceea ce doresc ei. — AH 284.4

1Corinteni 9:26 — „Eu deci alerg, dar nu ca și cum n‑aș ști înco­tro alerg” (fără un scop definit).

Faptele Apostolilor 26:16–18 — M‑am ară­tat ție cu acest scop:

 • (v‑16) să te pun slu­ji­tor și martor
 • (v‑17) să te tri­mit la neamuri
 • (v‑18) să le des­chizi ochii pen­tru adevăr

Pavel și‑a cunos­cut cur­sul în via­ță și l‑a încheiat

2Timotei 4:7 — Am lup­tat lup­ta cea bună, mi-am ispră­vit „cur­sul”, am păzit credința.

Prea ade­sea oame­nii au făcut din găsi­rea cur­su­lui în via­ță o călă­to­rie mis­ti­că, ade­sea imposibilă.

Idei greși­te des­pre găsi­rea cur­su­lui în viață:

 • Va fi ceva de care nu te vei bucura.
 • Va fi prea greu de descoperit.
 • Nu spu­ne nici­o­da­tă că nu vrei să faci ceva, pen­tru că Dumnezeu te va face să faci acel lucru.
 • Odată ce l‑ai găsit, nu vei mai avea o viață.
 • Odată ce l‑ai găsit nu te vei mai opri niciodată.

Urmarea cur­su­lui pe care îl are Dumnezeu pen­tru via­ța ta spo­reș­te cali­ta­tea vie­ții, nu o reduce

Luca 6:38 spu­ne că ori­ce oferi se va întoar­ce la tine din abundență.

Marcu 10:28–30 (28) — Apoi Petru a înce­put să men­țio­ne­ze toa­te lucru­ri­le pe care el și cei­lalți uce­nici le lăsa­se­ră în urmă. „Noi am lăsat totul, să te urmăm,” a spus el. (NLT)

Marcu 8:35–37 (35) — Dacă încerci să păs­trezi via­ța ta pen­tru tine, o vei pier­de. Dar dacă îți vei da via­ța de dra­gul meu și de dra­gul Veștii Bune, vei găsi ade­vă­ra­ta via­ță. (NLT)

Adevărata ta iden­ti­ta­te este cea des­pre care Dumnezeu inten­țio­na să tră­i­as­că în pace și împlinire

Dumnezeu doreș­te ca noi să umblăm prin via­ță con­ști­enți de valoa­rea pe care El a pus‑o asu­pra noas­tră și de scopul/cursul nos­tru în aceas­tă lume.

Psalmi 37:4 — Domnul să-ți fie desfă­ta­rea ta, și El îți va da dorin­țe­le ini­mii tale. (KJV)

La ce bun să obții tot ce îți dorești și să te pierzi tu, ade­vă­ra­ta ta iden­ti­ta­te? Pentru ce lucru ai putea să îți vinzi vreo­da­tă sufletul?

Motive pen­tru care oame­nii nu își urmea­ză cur­sul „lor”:

1. Nu pare sufi­cient de spi­ri­tu­al sau de important

Cel mai spi­ri­tu­al lucru pe care îl faci este ceea ce faci pen­tru alții.

2. Ei joa­că jocul com­pa­ră­rii cu alții și cur­sul acelora

Romani 12:6 — Să mer­gem îna­in­te și să fim ceea ce am fost făcuți să fim noi, fără să ne com­pa­răm în mod invi­di­os sau mân­dru unii cu alții, sau încer­când să fim ceea ce nu suntem.

3. Se simt necalificați

Filipeni 3:13 — Eu încă nu sunt ceea ce ar tre­bui să fiu, însă îmi con­cen­trez toa­te ener­gi­i­le asu­pra aces­tui sin­gur lucru: Să uit tre­cu­tul și să pri­vesc spre lucru­ri­le care se află îna­in­te. (NLT)

1Corinteni 15:9–10 — Căci eu sunt cel mai neîn­sem­nat din­tre apos­toli; nu sunt vred­nic să port nume­le de apos­tol, fiind­că am pri­go­nit bise­ri­ca lui Dumnezeu. Însă prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt; și harul Lui față de mine n‑a fost zadarnic.

4. O ima­gi­ne greși­tă des­pre Dumnezeu

Matei 25:24–25 — Cel ce nu pri­mi­se decât un talant, a venit și el, și a zis: Doamne, am ști­ut că ești un om aspru, care seceri de unde n‑ai semă­nat, și strângi de unde n‑ai vân­tu­rat: Mi‑a fost tea­mă și m‑am dus de ți-am ascuns talan­tul în pământ: Iată-ți ce este al tău!

5. Așteptând momen­tul perfect

Eclesiastul 11:4 — Dacă aștepți con­di­ții per­fec­te, nu vei face nimic. (NLT)

De azi în două zile, mâi­ne va fi ieri… Deci este tim­pul să înce­pem să ne tră­im pasiunea!

 • Poate îți dorești o rela­ție mai bună de căsă­to­rie sau de familie
 • Poate îți dorești o slu­j­bă mai bună, un mediu de lucru sau o carie­ră mai bună
 • Situație sau sigu­ran­ță finan­ci­a­ră mai bună… un cămin mai bun… sau ceva similar…

În pri­mul rând… Indiferent în care dome­niu din via­ță dorești să vezi îmbunătățirea…

Începe cu iden­ti­fi­ca­rea dorin­ței tale

Dacă nu ai nici o dorin­ță de îmbu­nă­tă­ți­re… atunci ar tre­bui să știi acest lucru.

Proverbe 1:32 — „Căci hoi­nă­re­a­la fără scop a celor necu­ge­tați îi va uci­de, mul­țu­mi­rea pli­nă de încre­de­re de sine a nebu­ni­lor îi va dis­tru­ge” (engl.)

Sunt două lucruri mor­tal de peri­cu­loa­se aici

Primul este hoi­nă­re­a­la fără scop. A tre­ce prin via­ță fără nici o direc­ție sau vreo des­ti­na­ție dori­tă.

Al doi­lea este a fi pes­te măsu­ră de mul­țu­mit cu lucru­ri­le așa cum sunt ele.

Primul stil de via­ță cri­mi­nal pro­vi­ne din necu­ge­ta­re (nesă­bu­in­ță).

Trebuie să știți astăzi că:

Oamenii care nu se gân­desc înco­tro merg, nu merg așa, pur și sim­plu, nică­ieri ci sunt orien­tați spre un loc unde nu ar dori să mear­gă. Acești oameni sunt pier­duți și nici nu știu acest lucru, pen­tru că ei nu se gân­desc înco­tro merg.

Căsnicii, copii, fami­lii și pri­e­te­ni, slu­j­be, pro­mo­vări, sigu­ran­ță și cămi­ne. Planuri, sco­puri, vise și mai rău decât toa­te… Destine veș­ni­ce… Toate aces­tea sunt pier­du­te pen­tru că oame­nii nu se gân­desc înco­tro îi con­duc acțiu­ni­le de astăzi.

Nu vei ajun­ge în cer din acci­dent (întâm­pla­re). Acesta tre­bu­ie să fie Destinația ta hotărâtă.

Și Biblia spu­ne „Hoinăreala fără scop a celor necu­ge­tați îi va uci­de.”

Încotro te va duce direc­ția pe care ești orien­tat?… Gândește-te la acest lucru.

Al doi­lea stil de via­ță cri­mi­nal este să fi pes­te măsu­ră de mul­țu­mit cu lucru­ri­le așa cum sunt ele

Aceasta poa­te pro­ve­ni din două lucruri. Poate fi mân­drie sau com­plă­ce­re.

Oricare din aces­tea înseam­nă că tu crezi că ești Destul de Bun sau Tu Ai Destule aco­lo unde te afli.

Aceasta ne amin­teș­te de ceea ce a spus Isus în Matei 25:

Matei 25. 1–3 — „Atunci împă­ră­ția ceru­ri­lor se va ase­mă­na cu zece fecioa­re, care și-au luat can­de­le­le, și au ieșit în întâm­pi­na­rea mire­lui. Cinci din­tre ele erau nechi­b­zu­i­te, și cinci înțe­lep­te. Cele nechi­b­zu­i­te, când și-au luat can­de­le­le, n‑au luat cu ele untdelemn;”

De ce nu au luat deloc ulei? Pentru că erau mul­țu­mi­te cu cât aveau. Credeau că aveau des­tul.

Însă când au rea­li­zat că aveau nevo­ie de mai mult și au mers să cum­pe­re, a venit mire­le și ele au fost lăsa­te afa­ră.

Isus a con­ti­nu­at în Matei 25 să rela­te­ze pil­da talanților:

Matei 25:14–15 — „Atunci Împărăţia ceru­ri­lor se va ase­mă­na cu un om care, când era să ple­ce într‑o altă ţară, a che­mat pe robii săi şi le‑a încre­dinţat avu­ţia sa. Unuia i‑a dat cinci talanţi, altu­ia doi, şi altu­ia unul: fie­că­ru­ia după pute­rea lui; şi a plecat.”

Matei 25:19–21 — „După mul­tă vre­me, stă­pâ­nul robi­lor ace­lo­ra s‑a întors şi le‑a cerut soco­tea­la. Cel ce pri­mi­se cei cinci talanţi a venit, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: „Doamne, mi-ai încre­dinţat cinci talanţi; iată că am câş­ti­gat cu ei alţi cinci talanţi.” Stăpânul său i‑a zis: „Bine, rob bun şi cre­din­cios; ai fost cre­din­cios în puţi­ne lucruri, te voi pune pes­te mul­te lucruri; intră în bucu­ria stă­pâ­nu­lui tău!”

Același lucru s‑a întâm­plat cu cel care pri­mi­se 2 talanți

Însă când au ajuns la omul care pri­mi­se un talant… Acesta nu spo­ri­se deloc. Tot ce avea el era o lis­tă de scu­ze de ce nu făcu­se nimic.

Să obser­văm ce s‑a întâm­plat cu el:

Matei 25:26–28 — „Stăpânul său i‑a răs­puns: „Rob viclean şi leneş! Ai şti­ut că secer de unde n‑am semă­nat şi că strâng de unde n‑am vân­tu­rat; prin urma­re se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la veni­rea mea, eu mi-aş fi luat îna­poi cu dobân­dă ce este al meu! Luaţi‑i, dar, talan­tul şi daţi‑l celui ce are zece talanţi.”

De ce a pier­dut omul aces­ta ceea ce avea? Pentru că a dat greș în ceea ce pri­veș­te dobânda.

El a cre­zut că o poa­te obține pe nimic. El a cre­zut că va fi sufi­cient să îna­po­ie­ze doar ceea ce îi fuse­se încredințat.

Cât de dife­ri­tă ar fi fost via­ța lui dacă s‑ar fi pre­o­cu­pat care este voia stă­pâ­nu­lui său.

Problema plea­că de la dorin­ța sa:

E una să nu îți dorești pen­tru tine însuți pro­mo­va­rea, îmbu­nă­tă­ți­rea sau pro­fi­tul… Însă aces­ta nu dove­dea, de ase­me­nea, nici o dorin­ță de a plă­cea stă­pâ­nu­lui său. Și aceas­ta a făcut din el un serv nefo­lo­si­tor, viclean și leneș, con­form celor spu­se de Isus.

Poate spu­neți, „Dar poa­te nu a ști­ut.” Poate… însă evi­dent cei­lalți au ști­ut. Și el ar fi putut întreba.

Evrei 2:3 — „Cum vom scă­pa noi, dacă stăm nepă­să­tori față de (engl. dacă negli­jăm) o mân­tu­i­re așa de mare…”

Mântuirea noas­tră este un Fapt Realizat în Isus Hristos. Planul lui Dumnezeu pen­tru Înaintarea, Creșterea și Rodirea noas­tră este în mod clar pro­cla­mat în Cuvântul Său.

Dacă ne sca­pă vre­un lucru bun din via­ță… aceas­ta se dato­rea­ză negli­jen­ței noas­tre față de o mân­tu­i­re așa de mare.

2 Petru 1:3 — „Dumnezeiasca Lui pute­re ne‑a dăru­it tot ce pri­veș­te via­ța și evla­via, prin cunoaș­te­rea Celui ce ne‑a che­mat la sla­va și vir­tu­tea Lui.” (engl. KJV.)

Pentru a‑i oferi lui Dumnezeu o slu­ji­re desă­vâr­și­tă, tre­bu­ie să aveți con­cep­ții cla­re des­pre cerin­țe­le Sale. — CD 84

Dumnezeu își con­du­ce popo­rul pas cu pas. Viața creș­ti­nă este o bătă­lie și un marș. În acest răz­boi nu este nici un moment de pau­ză; efor­tul tre­bu­ie să fie con­ti­nuu și per­se­ve­rent. Victoria asu­pra ispi­te­lor lui Satan se obține prin efort neîn­tre­rupt. Integritatea creș­ti­nă tre­bu­ie cău­ta­tă cu ener­gie nea­bă­tu­tă și men­ți­nu­tă cu o hotă­râre fer­mă a sco­pu­ri­lor… — YRP 68.2

Există mulți în lume care se com­plac în obi­ce­iuri vătămătoare.

Toate ener­gi­i­le și capa­ci­tă­ți­le noas­tre tre­bu­ie să fie în moc con­stant întă­ri­te și îmbu­nă­tă­ți­te în tim­pul aces­tei peri­oa­de de pro­bă. Doar cei care apre­cia­ză aces­te prin­ci­pii, și care au fost antre­nați să se îngri­jeas­că de cor­pu­ri­le lor în mod inte­li­gent și în teme­re de Dumnezeu, ar tre­bui să fie aleși să pre­ia res­pon­sa­bi­li­tăți în aceas­tă lucra­re. — CD 157

Care este voia lui Dumnezeu pen­tru noi?

Tot ce pri­veș­te via­ța și evlavia.

Cum obți­nem aceas­ta? Cunoscându‑L.

Dar dacă nu Îl cunoaș­tem… Este pen­tru că noi într-ade­văr nu ne-am dorit în mod seri­os ceva mai bun. Sau nu ne-am luat nici­o­da­tă tim­pul să defi­nim dorin­ța noas­tră așa încât să vedem dacă facem vre­un pro­gres în acea direc­ție sau nu.

Orice lucru mai bun înce­pe cu o dorin­ță în inte­ri­o­rul tău. Dorința impul­sio­nea­ză sau sus­ți­ne spe­ran­țe­le și visu­ri­le tale. Dorința pre­ce­de cre­din­ța că poți obține ceva mai bun și cre­din­ța pre­ce­de pose­sia. Însă tre­bu­ie ca dorin­ța ta să fie defi­ni­tă. Ea tre­bu­ie să devi­nă sco­pul tău definit.

Scopul defi­nit este pre­mi­ul din 1 Corinteni 9:24 și este de ase­me­nea ori­ce lucru pe care l‑ai scrie aco­lo, ceea ce îți dorești.

Dumnezeu vrea să îți dea astăzi dorin­ța ini­mii tale.

1 Corinteni 9:24 — „Nu şti­ţi că cei ce alear­gă în locul de aler­ga­re, toţi alear­gă, dar numai unul capă­tă pre­mi­ul? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpă­ta­ţi premiul!”

Pavel spu­ne că într‑o cur­să „unul capă­tă pre­mi­ul”. Cine capă­tă pre­mi­ul? Exact, câști­gă­to­rul, apoi spu­ne „aler­gați în așa fel, ca să căpă­tați premiul.”

Ați obser­vat că Pavel nu spu­ne „aler­gați repe­de sau nici măcar aler­gați din greu”? El a spus doar „aler­gați ca să căpătați”.

Nu alergi împo­tri­va nimă­nui. Aceasta este cur­sa ta… a nimă­nui altcuiva.

Singura cale prin care poți pier­de aler­ga­rea aceas­ta este dacă nu alergi.