Calea către succes — Congres pentru tineri în Croația

Calea către succes - Congres pentru tineri în Croația

Încă o dată, a câta(?), s‑a dove­dit că Dumnezeu are per­fec­tă drep­ta­te: „Adunările de tabă­ră sunt impor­tan­te…” (2T., pg. 576). „Dacă copi­ii lui Israel aveau nevo­ie de bine­le pe care‑l adu­ceau aces­te adu­nări pe vre­mea lor, cu cât mai mult avem noi nevo­ie de ele în aces­te zile ale sfârşi­tu­lui, pli­ne de pri­mej­dii şi de lup­te!” (6T., pg. 40).

Pentru toţi cei care au intu­it că bine­cu­vân­tări spe­ci­a­le îi așteap­tă la Congresul Internaţional de tine­ret din Croaţia și au fost aco­lo, venind din 22 de ţări, aștep­tă­ri­le le-au fost depă­și­te! „Mi‑a plă­cut foar­te mult, aș fi pier­dut mult dacă nu veneam”, spu­nea o pri­e­te­nă a fra­ţi­lor noș­tri din Oradea, care pen­tru pri­ma dată în via­ţă a venit la o reu­niu­ne a Bisericii noas­tre! Toţi cei cu care am schim­bat impre­sii la sfâr­șit au fost de ace­eași păre­re: a fost o bine­cu­vân­ta­re minu­na­tă și am ple­cat întă­ri­ţi și îmbărbătaţi.

Calea către succes!

Tema cen­tra­lă a fost „Calea către Succes” și s‑a abor­dat o pro­ble­ma­ti­că foar­te vari­a­tă: Care este păre­rea Bibliei des­pre suc­ces? Este suc­ce­sul un scop în sine? Ne doreș­te Dumnezeu suc­ce­sul? În ce con­stă? Numai cum poa­te fi atins? Principiile la baza unei vieţi de succes.

Psihologia suc­ce­su­lui, spre exem­plu, legă­tu­ri­le din­tre psi­hic și fizic, pre­cum și influ­enţe­le reci­pro­ce au fost pre­zen­ta­te de fra­te­le John Baer, invi­tat spe­cial din California pen­tru aceas­tă adu­na­re. Fratele Adrian Fânaru a vor­bit des­pre via­ţa de suc­ces a tine­ri­lor din per­spec­ti­vă misio­na­ră. Fratele Peter Lausevic a pre­zen­tat Modelul desă­vâr­șit și felul în care putem dobân­di o ini­mă ca a Sa, pre­cum și per­spec­ti­ve și cari­e­re pen­tru tineri creș­tini, care își doresc o via­ţă împli­ni­tă, de suc­ces. Mie mi‑a reve­nit plă­ce­rea de a vor­bi des­pre nevo­ia sta­bi­li­rii ţelu­ri­lor, a pri­o­ri­tă­ţi­lor, valoa­rea per­se­ve­renţei… Tineri de pes­te tot au pre­zen­tat în fie­ca­re dimi­nea­ţă la altar câte un per­so­naj de suc­ces al Scripturii, și au extras învă­ţă­tu­ri­le pen­tru noi!

Adunările s‑au ţinut în patru săli simul­tan, ast­fel ca gru­pu­ri­le să fie mai mici, iar gra­dul de inte­ra­cţiu­ne între par­ti­ci­panţi mai mare. După-amie­zi­le au ofe­rit timp din bel­șug în aer liber, timp de cunoaș­te­re între tineri și de plă­cu­tă păr­tă­șie. Serile ne ofe­reau posi­bi­li­ta­tea de a ne strân­ge cu toţii după cină, în sala mare, pen­tru Conferinţa care înche­ia ziua.

Grupuri muzi­ca­le și coruri ne-au umplut ini­mi­le de recunoștinţă!

Interesant cum Domnul a „reglat” vre­mea! A plo­u­at de câte­va ori, ast­fel că atmosfe­ra s‑a menţi­nut plă­cu­tă! A plo­u­at când eram la pro­gra­me sau noap­tea! Sau după excur­sia la cas­te­lul Trakoschean, după o zi înso­ri­tă cu plim­ba­re, cu miș­ca­re în natu­ra, cu masa la iar­bă ver­de și, anu­me, după ce toa­tă lumea a ajuns îna­poi în tabără!

O săp­tămâ­nă „pli­nă”, boga­tă! Mai ales pen­tru cei ce au ales să vină de la înce­put până la sfâr­și­tul adu­nă­rii! Chiar dacă o par­te din­tre ei s‑au cazat la câţi­va kilo­me­tri, din lip­să de locuri! Nu degea­ba a sta­bi­lit Dumnezeu adu­nă­ri­le de tabă­ră, încă de pe vre­mea vechiu­lui Israel!

Dintre cei care n‑aţi mers de data aceas­ta, poa­te vă gân­di­ţi că efor­tul ar fi fost prea mare, sau prea scump, sau poa­te chiar n‑aţi putut! Ei bine, 22 de fra­ţi din Sao Paulo au venit! Să cân­te! Și au fost bucu­roși, măr­tu­ri­sind că s‑a meri­tat din plin! Atât de bucu­roși, încât la ple­ca­re spu­neau că își doresc să revi­nă!… Dar asta nu poa­te fi expli­ca­tă! Doar cel ce mer­ge, știe ce‑a pri­mit! Firimiturile nu trans­mit decât foar­te puţin din bogă­ţia ospăţului!

Fie ca Domnul să ne aju­te să nu mai pier­dem ast­fel de oca­zii! Câștigul spi­ri­tu­al bate cu mult ori­ce alte cal­cu­le! În nume­le Celui ce vă iubeș­te veș­nic, suc­ces deplin pe căra­rea vieţii! El este Calea!

Consemnat de Radu Ioniţă

Mai mul­te foto­gra­fii de la con­gres găsiți pe con­tul Flickr AZS-MR:

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157648513284499“]

De ase­me­nea câte­va clip-uri video puteți urmări pe cana­lul YouTube al tine­ri­lor din Croația: RPASD (AZSMR)