Vești misionare din Conferința Moldova

Vești din Conferința Moldova — Proiecte misionare

Vești misionare din Conferința Moldova

„Căci Pâinea lui Dumnezeu este ace­ea care Se cobo­a­ră din cer şi dă lumii via­ţa.” Ioan 6:33

În peri­oa­da octom­brie — decem­brie 2014, în Conferința Moldova s‑au des­fă­șu­rat mai mul­te acti­vi­tăți misio­na­re de dis­tri­bu­i­re a lite­ra­tu­rii în zone­le albe a conferinței.

Situat în par­tea de Nord a Conferinței Moldova, Județul Botoșani a fost înce­pu­tul acti­vi­tă­ți­lor misio­na­re. Până în pre­zent au fost col­por­ta­te urmă­toa­re­le sate, în care au fost dis­tri­bu­i­te pes­te 2000 de cărți, nefi­ind inclus și numă­rul pliantelor:

 1. Balinți
 2. Galbeni
 3. Niculcea
 4. Gârbeni
 5. Mileanca
 6. Stânca
 7. George Enescu
 8. Dragalina
 9. Dumeni
 10. Arborea
 11. Lișmănița
 12. Siliștea
 13. Smârdan

Cu aces­tă oca­zie au fost vizi­ta­te și două școli în care au fost pre­zen­ta­te prin­ci­pii pen­tru o via­ță mai bună și sănătoasă.

Cu aju­to­rul Lui Dumnezeu, dorim să con­ti­nu­am acti­vi­ta­tea misio­na­ră pen­tru anul care ne stă în față.

Dorim să vă rugați pen­tru acti­vi­ta­tea care a avut loc, dar și pen­tru acti­vi­tă­ți­le viitoare.

Dumnezeu să ne bine­cu­vin­te­ze pe toți!

„Timpul tre­ce cu repe­zi­ciu­ne. Publicaţiile noas­tre sunt nume­roa­se, însă Domnul face apel ca băr­ba­ţi şi femei din comu­ni­tă­ţi­le noas­tre care au lumi­nă să se anga­je­ze în lucra­re misio­na­ră auten­ti­că. Fie ca aceş­tia să-şi pună la lucru, cu toa­tă umi­linţa, talen­te­le date lor de Dumnezeu în pro­cla­ma­rea soli­ei care tre­bu­ie să ajun­gă la oame­nii din acest timp.” Lucrarea misio­na­ră medi­ca­lă pag. 242

Mai mul­te foto­gra­fii de la acti­vi­tă­ți­le misio­na­re găsiți aici: https://www.facebook.com/azsmrmoldova.ro