Tabără de tineret în Republica Moldova, 21–27 august 2006

În săp­tămâ­na 21–27 august 2006 s‑a des­fă­șu­rat într‑o rezer­va­ție natu­ra­lă din apro­pi­e­re de Rădeni, Republica Moldova, o adu­na­re de tine­ret a aces­tei uniuni, la care au par­ti­ci­pat și câți­va frați și surori din România, prin­tre care și fra­te­le Răducu Ioniță, secre­ta­rul Departamentului pen­tru Tineret al Conferinței Generale.

Tema aces­tei întru­niri a fost „Legați de cer”, în pro­gram fiind cuprin­se pre­zen­tări de teme, ate­li­e­re de dis­cu­ții, sesiuni de între­bări și răs­pun­suri, poe­zii și cân­tări de lau­dă la adre­sa lui Dumnezeu.
Tinerii din Republica Moldova au venit în număr mare la aceas­tă tabă­ră, dor­nici să învețe, dar și plini de entu­zi­asm în a‑L lău­da pe Tatăl ceresc pen­tru toa­te bine­cu­vân­tă­ri­le sale.
Punctul cul­mi­nant al aces­tei adu­nări a fost bote­zul a apro­xi­ma­tiv 20 de tineri, băieți și fete, care au ales să-și dedi­ce via­ța Domnului prin acest legământ.