Tabără pentru tineri în Ardealul de Nord

Tabără pentru tineri la Băile Felix

Tabără pentru tineri în Ardealul de Nord la Baile Felix 2014

În inter­va­lul 31 octom­brie – 2 noiem­brie 2014 a avut loc o tabă­ră pen­tru tineri în zona de nord-vest a țării, în loca­li­ta­tea Băile Felix, jude­țul Bihor. La aceas­tă întru­ni­re au par­ti­ci­pat în spe­cial tineri, și alții mai puțin tineri, din Conferința Ardealul de Nord, dar și din Banat, Ardealul de Sud, Ungaria. La pro­gra­me­le din Sabat, aflân­du-se aproa­pe de locul reu­niu­nii, ni s‑au ală­tu­rat mem­brii comu­ni­tă­ți­lor Oradea și Hidișelul de Jos.

Istoria nu se repe­tă dar rimea­ză, spu­nea un scri­i­tor ame­ri­can. Ghidați de gene­ri­cul „Oameni ai cre­din­ței”, cei pre­zenți au avut oca­zia să obser­ve crâm­pe­ie din via­ța uno­ra din­tre cei mai cre­din­cioși oameni care au tră­it pe acest pământ. De la Abel și alți patri­arhi, de la jude­că­tori până la pro­o­roci, de la apos­toli până la mar­ti­rii pri­me­lor seco­le, ter­minând cu refor­ma­to­rii și pio­ni­e­rii adven­tiști, via­ța omu­lui cre­din­cios s‑a con­frun­tat mereu cu opre­siu­ni­le con­du­se de for­țe­le rău­lui, iar în mul­te aspec­te expe­rien­țe­le se ase­mă­nau până la incre­di­bil. În stu­di­ul nos­tru am urmă­rit și câte­va aspec­te lega­te de moti­vul suc­ce­su­lui anu­mi­tor per­soa­ne, sub­li­ni­ind rolul mame­lor în creș­te­rea și edu­ca­rea copi­i­lor. Cine a fost în spa­te­le mari­lor oameni ai cre­din­ței? Fie ca Dumnezeu să con­so­li­de­ze cre­din­ța noastră!

Programul tabe­rei a res­pec­tat mode­lul tipic al unei tabe­re de sfâr­șit de săp­tămâ­nă. În Sabat ulti­me­le pro­gra­me au fost de lau­dă și stu­diu (Tragedia Veacurilor – cap. Sfânta Sfintelor). Ultima zi a însem­nat un scurt pro­gram de înche­ie­re și sta­bi­li­re a unor pre­ve­deri pen­tru urmă­toa­rea întâl­ni­re, urmat de o ieși­re în natu­ră la Avenul Betfia (apro­xi­ma­tiv 80 m). După ce am pri­mit masa de prânz la fra­ții de la Hidișel, am vizi­tat gră­di­na zoo­lo­gi­că din Oradea și, spre sfâr­și­tul zilei, ultimi par­ti­ci­panți și-au luat la revedere.

Cu mul­țu­mi­ri pen­tru aten­ție vă dorim bine­cu­vân­ta­rea lui Dumnezeu și vă invi­tăm la urmă­toa­rea noas­tră tabă­ră ghi­da­tă de gene­ri­cul „Dumnezeu este dragoste”.

Mureșan Septimiu

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157649830082736“]