Sesiunea Școlii Misionare din decembrie 2014

Uniunea Română a orga­ni­zat între 19–30 decem­brie 2014 a doua sesiu­ne a pro­gra­mu­lui curent al şco­lii misio­na­re, timp în care stu­denţii s‑au aflat la Campusul nos­tru din Porumbacu de Sus, jud. Sibiu, Romania. Profesorii care au pre­dat în tim­pul aces­tei sesiuni au fost:

Sesiunea Școlii Misionare din decembrie 2014

  • Fr. Duraisamy Sureshkumar (SUA), care a pre­dat Istoria bisericii;
  • Dr. Frithjof Schwarz (Germania), medic, a pre­dat ana­to­mia şi fizi­o­lo­gia ini­mii, a sis­te­mu­lui cir­cu­la­tor, a res­pi­ra­ţi­ei, pre­cum şi des­pre pro­ble­me de sănă­ta­te lega­te de aces­tea. Teme de ase­me­nea dis­cu­ta­te au fost dia­be­tul, cei 8 fac­tori pen­tru sănă­ta­te şi aspec­te ce ţin de solia adven­tă des­pre sănătate.
  • Sora Daniela Picu (România), a pre­dat Patriarhi şi Profeţi, şi
  • Fr. Marin Barbu (România), care a pre­dat Cărţile Bibliei.

Școala misionară decembrie 2014

În tim­pul şede­rii lor la şcoa­la misio­na­ră, stu­denţii au putut par­ti­ci­pat de ase­me­nea la Congresul de tine­ret orga­ni­zat în tim­pul vacanţei de sezon. După înche­ie­rea întâl­ni­rii tine­ri­lor, stu­denţii s‑au întors la pro­gra­mul şi dato­ri­i­le lor obi­ş­nu­i­te, între care una fiind ace­ea de a susţi­ne un exa­men la fie­ca­re din­tre mate­ri­i­le de studiu.

Sperăm că pro­gra­mul a fost o bine­cu­vân­ta­re pen­tru stu­denţi, şi că lecţi­i­le prac­ti­ce, pre­cum şi infor­ma­ţi­i­le pri­mi­te aici vor fi pen­tru ei o bine­cu­vân­ta­re în expe­rienţa lor cre­ş­ti­nă şi că aceas­ta se va dove­di o bine­cu­vân­ta­re la rân­dul ei pen­tru toţi cei cu care o vor împărtăşi!