Un mesaj de la Directorul Departamentului Misionar-Medical al Conferinței Generale,

15 mar­tie 2020

Iubiți frați ai bise­ri­cii noas­tre mondiale,

Salutări cu ver­se­tul din Isaia 26:3 – „Celui cu ini­ma tare, Tu‑i che­ză­şu­ieşti pacea; da, pacea, căci se încre­de în Tine.”

Îngrijorarea cu pri­vi­re la răs­pân­di­rea rapi­dă a Covid-19 zgu­du­ie lumea noas­tră! Găsim mân­gâi­e­re în cuvin­te­le inspirației:

„Dacă vrem să fim în sigu­ran­ță faţă de ciu­me­le vătă­mă­toa­re, dacă vrem să fim feriți de peri­co­le­le văzu­te și nevă­zu­te, tre­bu­ie să ne ascun­dem în Dumnezeu; tre­bu­ie să ne asi­gu­răm gri­ja ocro­ti­toa­re a lui Isus și a înge­ri­lor sfinți. ”- Historical Sketches, pag. 155.

Sora White afir­mă: „În ulti­me­le sce­ne din isto­ria aces­tui pământ, răz­bo­i­ul va face rava­gii. Vor fi ciumi, plăgi și foa­me­te. Apele adân­cu­ri­lor se vor revăr­sa pes­te maluri. Proprietatea și via­ța vor fi dis­tru­se de incen­dii și inun­da­ții. Ar tre­bui să ne pre­gă­tim pen­tru locu­ri­le pe care Hristos s‑a dus să le pre­gă­teas­că pen­tru cei care‑L iubesc. Există o odih­nă din con­flic­tul de pe pământ. ” Maranatha, pag. 174.

Departamentul Medical al Conferinței Generale doreș­te să încu­ra­je­ze fie­ca­re mem­bru al bise­ri­cii noas­tre mondi­a­le să facă pre­gă­ti­ri­le nece­sa­re pen­tru reve­ni­rea în curând a Domnului și Mântuitorului nos­tru Isus Hristos. Semnele tim­pu­lui ara­tă că veni­rea Lui este aproa­pe. Scenele de înche­ie­re vor fi rapi­de. Să nu negli­jăm să facem pre­gă­ti­ri­le nece­sa­re pen­tru a fi gata în aștep­ta­rea Domnului nos­tru. Fie ca Isus Hristos să fie sur­sa noas­tră de spe­ran­ță, pace și sănătate.

În timp ce țări­le din întrea­ga lume decla­ră urgen­ță națio­na­lă împo­tri­va viru­su­lui Covid-19, aceas­ta este un „apel de tre­zi­re” pen­tru noi, să rea­li­zăm vre­mu­ri­le în care tră­im. Această situ­a­ție a avut deja un impact la nivel mondi­al și vor veni încă mul­te alte catas­tro­fe care vor afec­ta fie­ca­re aspect al vie­ții noas­tre. Vor fi impli­ca­ții seri­oa­se pen­tru fie­ca­re din­tre noi care tră­im pe aceas­tă pla­ne­tă — fizi­ce, soci­a­le, eco­no­mi­ce și spirituale.

Dragii mei cre­din­cioși în Hristos, dorim ca fie­ca­re din­tre voi să știe că, indi­fe­rent unde locu­iți în aceas­tă lume, sun­tem cu toții afec­tați. Nici o țară sau etnie nu este imu­nă la peri­co­le­le Covid-19. Cu toții am fost infec­tați de un virus mult mai mor­tal numit PĂCAT. „Căci pla­ta păca­tu­lui este moar­tea, dar darul fără pla­tă a lui Dumnezeu este via­ța veș­ni­că prin Isus Hristos, Domnul nos­tru” (Romani 6:23). Din acest ver­set biblic vedem că nu sun­tem lăsați într‑o con­di­ție fără spe­ran­ță, ci mai degra­bă Dumnezeu ofe­ră o solu­ție. În timp ce simţim con­se­cin­țe­le lui Covid-19, să ne amin­tim să ne rugăm unul pen­tru celălalt.

Considerații prac­ti­ce

Iată câte­va sfa­turi de pre­ven­ție pen­tru a redu­ce posi­bi­li­ta­tea de a con­trac­ta sau de a răs­pân­di viruși, inclu­siv Covid-19.

 • Întăriți-vă imu­ni­ta­tea

Întăriți-vă imu­ni­ta­tea punând în apli­ca­re cele opt legi ale sănă­tă­ții în sti­lul vos­tru de via­ță. Consumați o die­tă pe bază de plan­te boga­tă în anti­o­xi­danți (fruc­te și legu­me), puțin zahăr sau deloc, faceți exer­ci­ții fizi­ce zil­nic, expu­neți-vă la soa­re și dor­miți sufi­cient. Beți mul­tă apă.

„Când bise­ri­ci­le noas­tre își așa­ză picioa­re­le pe prin­ci­pi­i­le refor­mei sani­ta­re și res­pec­tă [legi­le] fizi­ce insti­tu­i­te de Dumnezeu, ele vor sta aco­lo unde Dumnezeu le va da harul Său și va face ca influ­en­ța lor să fie spre bine în comu­ni­ta­tea în care ei acti­vea­ză.“ Manuscript Releases 16, p. 61.

 • Stați depar­te de gru­puri mari de oameni. Evitați locu­ri­le publi­ce în care exis­tă con­tact apro­pi­at cu ceilalți.
 • Cautați să men­ți­neți un spa­țiu per­so­nal de 2 metri față de cei­lalți. (Citiți 2 Cor. 6:17).
 • Spălați-vă bine și des pe mâini:
 • Spălați mâi­ni­le cu apă curentă.
 • Folosiți sufi­cient săpun pen­tru a aco­peri mâi­ni­le ude.
 • Spălați toa­te supra­fe­țe­le mâi­ni­lor, inclu­siv par­tea din spa­te a mâi­ni­lor, între dege­te și sub unghii timp de cel puțin 20 de secunde.
 • Clătiți bine cu apă curentă.
 • Uscați mâi­ni­le cu o pân­ză cura­tă sau un pro­sop de uni­că folo­sin­ță. (UNICEF) (CDC)

 

 • Situații-che­ie supli­men­ta­re pen­tru cură­ța­rea mâi­ni­lor includ:
 • După ce suflați nasul, tușiți sau strănutați
 • După uti­li­za­rea toaletei
 • Înainte de a mân­ca sau de a pre­găti mâncarea
 • După con­tac­tul cu animale
 • Înainte și după acor­da­rea de îngri­ji­re de ruti­nă unei alte per­soa­ne care are nevo­ie de asistență.

 

 • Virusurile res­pi­ra­to­rii și bac­te­ri­i­le sunt răs­pân­di­te prin pică­tu­ri pur­ta­te de aer. Acest lucru apa­re atunci când o per­soa­nă tușeș­te sau stră­nu­tă, iar mucu­sul se răs­pân­deș­te în aer. Evitați să vă atin­geți fața, ochii, nasul și gura. Strănutați sau tușiți într‑o batis­tă în cotul îndo­it. Spălați-vă mâi­ni­le după tuse sau strănut.

 

 • Folosiți dez­in­fec­tanți de uz cas­nic pen­tru cură­ți­rea tutu­ror suprafețelor.

Dacă este difi­cil de achi­zi­țio­nat și/sau dez­in­fec­tanți, uti­li­zați urmă­to­rul pro­dus de cură­ța­re apro­bat CDC efi­cient împo­tri­va Covid-19. Acest lucru tre­bu­ie uti­li­zat numai pe supra­fe­țe adecvate.

      Preparați o solu­ție de cură­ța­re a suprafețelor

 • 4 lin­guri de înăl­bi­tor la 4 litri de apă sau
 • 4 lin­gu­ri­țe de înăl­bi­tor la un litru de apă.
 • Amestecați și puneți în sti­cle de pul­ve­ri­za­re corespunzătoare.

Cum cură­țați și dez­in­fec­tați suprafețele

 • Purtați mănuși în timp ce cură­țați și dez­in­fec­tați suprafețele.
 • Aruncați mănu­și­le după fie­ca­re utilizare.
 • Curățați mâi­ni­le ime­di­at după înde­păr­ta­rea mănușilor.
 • Folosiți cea mai cal­dă tem­pe­ra­tu­ră a apei admi­si­bi­lă pen­tru țesă­turi la spă­la­rea rufelor

„În stu­di­ul igie­nei, învă­ță­to­rul hotă­rât se va folo­si de ori­ce oca­zie pen­tru a ară­ta nece­si­ta­tea cură­țe­ni­ei desă­vâr­și­te, atât în ce pri­veș­te obi­ce­iu­ri­le per­so­na­le ale cui­va, cât și în medi­ul său ambi­ant.” Educația, pag. 200

Acceptați infor­ma­ți­i­le care sunt vali­de, întru­cât mul­tă dez­in­for­ma­re se răs­pân­deș­te prin media în diver­se for­me. Puteți obține infor­ma­ții de încre­de­re de la depar­ta­men­tul dvs. local de sănă­ta­te și Centrele pen­tru Controlul Bolilor (CDC), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Institutele Naționale de Sănătate (INS) [1].

 • Dacă aveți febră, tuse sau difi­cul­tăți de res­pi­ra­ție, pre­lu­ați ini­ția­ti­va și anun­țați medi­cul, auto­i­zo­lați-vă până când puteți fi eva­lu­at și sfă­tu­it. Acesta este un gest de dra­gos­te pen­tru a‑i pro­te­ja pe ceilalți.
 • Fiți ca Isus! Căutați să îi pro­te­jați pe cei cu imu­ni­ta­tea slă­bi­tă, per­soa­ne­le în vâr­stă și pe cei sla­bi. Acest lucru l‑ar face Mântuitorul nos­tru iubi­tor, plin de gri­jă, dacă ar fi astăzi aici pe pământ. Împărtășește dra­gos­tea lui Isus.

„În dra­gos­te nu este fri­că; ci dra­gos­tea desă­vârşi­tă izgo­neş­te fri­ca” (1 Ioan 4:18). Nu tre­bu­ie să ne temem atât timp cât men­ți­nem o rela­ție strân­să cu Isus Hristos. Evanghelia noas­tră este una de Speranță și Iubire.

Al vos­tru în bine­cu­vân­ta­ta speranță,

John H. Baer

Director al Departamentului Misionar Medical AZSMR, Conferința Generală

[1] În România, Direcția de Sănătate Publică (DSP).