Scrisoare deschisă de la președintele Conferinței Generale

Scrisoare deschisă de la președintele Conferinței Generale

Roanoke, 17 octom­brie, 2013

Scrisoare deschisă

Iubiţi fra­ţi din toa­tă lumea,

Calde salu­tări cu urmă­toa­re­le cuvin­te inspi­ra­te: „Isus zice: ‘Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa: nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine.’” Ioan 14:6

„Evanghelia este un minu­nat sim­pli­fi­ca­tor al pro­ble­me­lor vieţii. Instrucţiunile ei, când sunt urma­te, ar lămuri mul­te per­ple­xi­tă­ţi şi ne-ar scuti de mul­te rătă­ciri.” Lucrarea de vin­de­ca­re (Pe urme­le Marelui Medic), pg. 363.

Tocmai am înche­iat întru­ni­ri­le Consiliului Conferinţei Generale. Au fost lua­te câte­va deci­zii che­ie de inte­res public – şi aces­tea vor fi trans­mi­se fra­ţi­lor noş­tri din toa­tă lumea. Una din­tre cele mai impor­tan­te rezo­lu­ţii este cea refe­ri­toa­re la stu­di­e­rea cărţii Calea către Hristos în tim­pul lunii noiem­brie, 2013.

În ciu­da dimen­siu­nii ei redu­se, aceas­tă car­te este una din­tre cele mai efi­cien­te unel­te folo­si­te de către Duhul Sfânt pen­tru a sal­va suflete.
Cu câţi­va ani în urmă, un tânăr a venit la mine într-un Sabat după-ami­a­za. El mi‑a spus că avea să-mi împăr­tă­şeas­că mul­te pro­ble­me şi m‑a rugat să‑l ajut să găseas­că solu­ţii. Am sta­bi­lit un timp, ca să ne întâl­nim în ziua urmă­toa­re la ore­le 3.00 p.m. Totuşi, îna­in­te să ne des­pă­rţim, i‑am ofe­rit car­tea Calea către Hristos şi i‑am reco­man­dat s‑o citeas­că îna­in­te de întâl­ni­rea noas­tră în ziua următoare.

Duminică, la ore­le 3.00 p.m., el a sosit la bise­ri­că şi mi‑a spus urmă­toa­re­le: “Frate Silva, am venit aici doar ca să mă ţin de cuvânt. Totuşi, după ce am citit aceas­tă car­te, nu mai am pro­ble­me. Totul îmi este clar.” Acel tânăr este un mem­bru cre­din­cios al bise­ri­cii până în ziua de azi.

Recomandăm să citi­ţi Calea către Hristos în mod indi­vi­du­al şi, dacă este posi­bil, să se orga­ni­ze­ze adu­nări spe­cial pen­tru a stu­dia car­tea între mem­brii şi vizi­ta­to­rii din bise­ri­că. După ce se citeş­te, ar putea fi evi­denţi­a­te câte­va punc­te impor­tan­te cu între­bări şi răs­pun­suri, sau s‑ar putea pre­găti ches­tio­na­re pen­tru a fixa ade­vă­ru­ri­le minu­na­te ale evan­ghe­li­ei în minţi­le credincioşilor.

Suntem siguri că acest pro­gram de citi­re a cărţii Calea către Hristos va fi o mare bine­cu­vân­ta­re pen­tru popo­rul nos­tru din toa­tă lumea. „Lumea are nevo­ie astăzi de ceea ce a avut nevo­ie cu o sută de ani în urmă – o des­co­pe­ri­re a lui Hristos.” Lucrarea de vin­de­ca­re, pg. 143.

Am dori să publi­căm în revis­te­le noas­tre une­le din­tre măr­tu­ri­i­le şi expe­rienţe­le pe care le veţi face ca rezul­tat al stu­di­u­lui însoţit de rugă­ciu­ne al aces­tei cărţi preţioase.

Al dum­ne­a­voas­tră fra­te în feri­ci­ta nădejde,

Davi P Silva