Sesiunea de delegaţi a Conferinţei Generale 2019 – Ştiri – Ziua a 12‑a

 

Comitetul tem­po­rar de ştiri — 16 sep­tem­brie 2019

Un rezu­mat al celei de‑a două­spre­ze­cea zi de acti­vi­tă­ţi din tim­pul celei de‑a 23‑a sesiuni a Conferinţei Generale, ţinu­tă la Itu, Brazilia

16 sep­tem­brie 2019–Itu, Brazilia

 

Fratele David Zic din Statele Unite a pre­zen­tat tema rugă­ciu­nii de dimi­nea­ţă, „Aducând sufle­te”. Fratele Zic a menţio­nat fap­tul că pe când cre­ş­tea el, slu­j­ba­şii Conferinţei Generale veneau şi vizi­tau bise­ri­ca din loca­li­ta­tea unde locu­ia el, şi ei pre­di­cau că misio­na­rii col­por­tori vor înche­ia lucra­rea pe acest pământ. Un alt fra­te spu­nea că misio­na­rii medi­cali vor fina­li­za lucra­rea. Un al tre­i­lea spu­nea că tine­rii vor înche­ia lucra­rea. Greşea vre­u­nul din aceşti fra­ţi? Nu, toţi aveau drep­ta­te. Toate talen­te­le sunt nece­sa­re pen­tru a fi folo­si­te în lucra­re. Fiecare mem­bru e nece­sar să fie impli­cat în aceas­tă lucra­re. Datoria noas­tră este de a‑i impli­ca pe mem­brii laici aşa încât să putem mer­ge în curând în cămi­nul nos­tru ceresc.

Fratele Zic a vor­bit des­pre para­li­ti­cul care a fost adus la Isus de către pri­e­te­nii lui pen­tru că nu putea să vină el însu­şi. El a menţio­nat fap­tul că în lume exis­tă mulţi care sunt para­li­za­ţi şi care nu pot să vină la Isus ei înşi­şi. Pe aceş­tia tre­bu­ie să îi găsim şi să îi adu­cem la Dumnezeu. Fratele Zic a între­bat: „Pe cine ai adus tu la Dumnezeu?” Să ne gân­dim pen­tru un moment la aceas­ta. Avem nevo­ie să înde­pli­nim misiu­nea evan­ghe­li­ei şi să mer­gem să găsim aces­te sufle­te care nu pot veni singure.

Înainte ca sesiu­nea de dele­ga­ţi să îşi reîn­cea­pă lucra­rea, s‑a ţinut un moment spe­cial de rugă­ciu­ne pen­tru fra­te­le Charles Balbach, care este grav bol­nav în Sacramento, California. Fie ca voia lui Dumnezeu să se facă pen­tru fra­te­le Charles, şi ca fami­lia lui să fie încu­ra­ja­tă şi să fie sub gri­ja unui Dumnezeu îndu­ră­tor şi iubitor.

Preşedintele, fra­te­le P. Lausevic, a vor­bit des­pre evanghelie—puterea lui Dumnezeu spre mân­tu­i­re. „Căci Hristos nu m‑a tri­mes să botez, ci să pre­dic evan­ghe­lia: nu cu înţe­lep­ciu­nea cuvin­te­lor, ca nu cum­va cru­cea lui Hristos să fie făcu­tă fără efect. Căci pre­di­ca­rea cru­cii este nebu­nie pen­tru cei care pier; dar pen­tru noi, care sun­tem sal­va­ţi, ea este pute­rea lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 1:17, 18 engl. KJV.

Ce este evan­ghe­lia? Ea este cru­cea, moar­tea lui Hristos, moti­vul pen­tru care este atât de impor­tant să vor­bim des­pre moar­tea lui Hristos. Sfânta Cină ne amin­teş­te de cru­cea lui Hristos. Este impor­tant să par­ti­ci­păm la Sfânta Cină, întru­cât ni se amin­teş­te de sufe­rinţa pe care a îndurat‑o Isus pen­tru noi. Singurul lucru care ne va con­du­ce să fim uni­ţi unii cu alţii este cru­cea lui Hristos. Fie ca El să ne aju­te să fim un popor unit.

După acest mesaj scurt, secre­ta­rul Conferinţei Generale a citit pro­ce­sul ver­bal al zilei ante­ri­oa­re, care a fost accep­tat de delegaţie.

Comitetul de numiri

Comitetul de numi­ri a pre­zen­tat o lis­tă de nume pen­tru urmă­toa­re­le fun­cţii în cadrul Conferinţei Generale:

  • Departamentul de fami­lie – prim-vice­preşe­din­te­le, fra­te­le Rolly Dumaguit
  • Preşedintele comi­te­tu­lui edi­to­ri­al – secre­ta­rul, fra­te­le Liviu Tudoroiu
  • Departamentul de edu­ca­ţie – fra­te­le David Zic
  • Departamentul misio­nar-medi­cal – fra­te­le John Baer

Aceste nume au fost accep­ta­te şi lis­ta a fost vota­tă şi apro­ba­tă cu o majo­ri­ta­te clară.

Serviciul divin de sea­ră a fost pre­zen­tat de fra­te­le Andre Devai din Brazilia. El a vor­bit des­pre subiec­tul „Cuvintele sunt un indi­ce”. Fratele Devai a expus modul în care cuvin­te­le lui Isus îi afec­tau pe oameni, şi cum cuvin­te­le Lui au schim­bat pen­tru tot­dea­u­na vieţi­le oame­ni­lor. Cum rămâ­ne cu noi? Cum îi afec­tea­ză cuvin­te­le noas­tre pe cei cu care ne aso­ci­em? Cuvintele noas­tre pot fi o încu­ra­ja­re pen­tru alţii sau pot fi un miros de moar­te spre moar­te. Depinde de ceea ce avem în ini­mă, „căci din pri­so­sul ini­mii vor­beş­te gura.” Matei 12:34.

Dacă ne menţi­nem ochii aţin­ti­ţi asu­pra lui Isus, cuvin­te­le noas­tre vor ară­ta dra­gos­tea noas­tră pen­tru Dumnezeu şi aceas­ta se va reflec­ta în vieţi­le noas­tre. „Privind la Isus, Începătorul şi Desăvârşitorul cre­dinţei noas­tre; care pen­tru bucu­ria care era pusă îna­in­tea Lui a sufe­rit cru­cea, dis­preţu­ind ruşi­nea, şi şade acum la dreap­ta tro­nu­lui lui Dumnezeu.” Evrei 12:2 engl. KJV.

După ser­vi­ci­ul divin de sea­ră, sesiu­nea s‑a relu­at pen­tru un alt raport de la comi­te­tul de numi­ri. Mai mul­te nume au fost pre­zen­ta­te şi după vota­re pen­tru fie­ca­re fun­cţie, rezul­ta­te­le au fost:

  • Departamentul Şcolii de Sabat- fra­te­le Davi P. Silva
  • Departamentul de publi­ca­ţii – RHPA – fra­te­le Daniel Lee
  • Departamentele Misionar/Colportaj – fra­te­le Mario Linares
  • Departamentele Isprăvnicie&Binefacere – fra­te­le Andre Devai
  • Cenzorul Conferinţei Generale – fra­te­le Nelson Ruiz

Sesiunea şi‑a înche­iat acti­vi­ta­tea pen­tru ziua de astăzi prin rugă­ciu­nea fra­te­lui Paulo Sagday din Tanzania.