Mesajul Președintelui Conferinței Generale pentru 2019

 

 

Iubiți frați din întrea­ga lume,

 

Vă salut pe toți cu urmă­toa­re­le cuvin­te ale Domnului Hristos găsi­te în Ioan 17:20, 21: “Și nu numai pen­tru ei mă rog, ci și pen­tru cei ce vor cre­de în Mine prin cuvân­tul lor. Ca ei toți să fie una, așa cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu în Tine, ca și ei să fie una în Noi; ca lumea să cre­a­dă că Tu M‑ai trimis.”

Isus era în dru­mul Său spre Ghetsimani și Calvar. Înainte de groaz­ni­ca ago­nie, El și‑a mani­fes­tat îngri­jo­ra­rea față de uce­ni­cii Săi. Cu întris­ta­re, după ce au lucrat cu Isus timp de mai mult de trei ani, uce­ni­cii aveau încă idei greși­te des­pre Împărăția lui Dumnezeu și se lup­tau între ei pen­tru locul cel mai îna­lt în pre­su­pu­sa împă­ră­ție pămân­teas­că. După cere­mo­n­ia spă­lă­rii picioa­re­lor, aproa­pe toți au ajuns la armo­nie și uni­ta­te. Doar Iuda a refu­zat să-și pre­dea via­ța lui Hristos și Satan a pre­lu­at con­tro­lul asu­pra lui.

Pe măsu­ră ce ne apro­pi­em de noul an, rea­li­zăm că aceas­tă expe­rien­ță a uce­ni­ci­lor din came­ra de sus tre­bu­ie atin­să și de noi. Încă nu am ajuns la acea uni­ta­te mărea­ță care va fi nece­sa­ră îna­in­te ca bise­ri­ca să poa­tă fi bine­cu­vân­ta­tă cu bote­zul Duhului Sfânt în tim­pul plo­ii târzii.

În rugă­ciu­nea Sa din Ioan 17, Hristos a mij­lo­cit la Tatăl pen­tru bine­cu­vân­ta­rea uce­ni­ci­lor, ast­fel încât ei să poa­tă fi una la fel cum Hristos, Tatăl și Duhul Sfânt sunt una.

Mai îna­in­te de a fi uniți unul cu celă­lalt, tre­bu­ie să fim uniți cu Hristos. Această con­di­ție mărea­ță poa­te fi atin­să doar prin întrea­ga pre­da­re a vie­ți­lor noas­tre călă­u­zi­rii Duhului Sfânt.

Între noi, ca și popor, exis­tă în con­ti­nu­a­re încur­că­tu­ri, defă­i­mări, acu­za­ții fal­se. Acestea sunt instru­men­te­le lui Satan pen­tru a pro­mo­va divi­zia­re și dez­bi­na­re în popo­rul lui Dumnezeu.

Când ne pre­dăm via­ța lui Hristos, Duhul Sfânt revar­să dra­gos­tea lui Dumnezeu în ini­ma noas­tră. Dragostea lui Dumnezeu este fun­damen­ta­la carac­te­ris­ti­că a legii. Dacă Îl iubim cu ade­vă­rat pe Hristos, atunci ne vom iubi unii pe alții, iar aceas­tă iubi­re se va mani­fes­ta prin ascul­ta­rea de toa­tă legea lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel sub­li­ni­a­ză fap­tul că numai prin dra­gos­te putem împlini legea.

În Romani 13:8–10, el spu­ne: „Să nu dato­ra­ţi nimă­nui nimic, decât să vă iubi­ţi unii pe alţii, căci cine iubeş­te pe alţii a împli­nit Legea. De fapt: „Să nu pre­a­cur­veşti, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci nicio măr­tu­ri­si­re min­ci­noa­să, să nu pofteşti” şi ori­ce altă porun­că mai poa­te fi se cuprind în porun­ca aceas­ta: „Să iubeşti pe aproa­pe­le tău ca pe tine însu­ţi.” Dragostea nu face rău aproa­pe­lui: dra­gos­tea deci este împli­ni­rea Legii.”

Dacă nu avem dra­gos­tea lui Dumnezeu în ini­ma noas­tră, este impo­si­bil a iubi pe Dumnezeu și pe aproa­pe­le nos­tru ca pe noi înși­ne. Cu alte cuvin­te, nu putem ține legea lui Dumnezeu dacă nu avem dra­gos­tea Lui. Și nu putem avea dra­gos­tea lui Dumnezeu dacă nu ne pre­dăm via­ța lui Hristos.

În Matei 5:48, Hristos spu­ne că tre­bu­ie să fim desă­vâr­șiți în dra­gos­te, fiind­că și Tatăl nos­tru cel ceresc este desă­vâr­șit. Iacov decla­ră că numai cei care reu­șesc să își stă­pâ­neas­că lim­ba ajung desă­vâr­șiți în dragoste.

În Iacov 3: 2–8, El scrie: “Fiindcă toți ne potic­nim în mul­te. Dacă cine­va nu se potic­neș­te în cuvânt, el este un om desă­vâr­șit, în sta­re să își înfrâ­ne­ze, de ase­me­nea, tot trupul.”(versiunea BTF).

Numai atunci când sun­tem uniți cu Hristos și con­duși de Duhul Sfânt, putem avea con­tro­lul deplin asu­pra lim­bii noastre.

Ellen White a decla­rat că majo­ri­ta­tea pro­ble­me­lor bise­ri­cii pro­vin din folo­si­rea greși­tă a vor­bi­rii noastre.

Numai când ajun­gem la aceas­tă uni­ta­te creș­ti­nă Biserica va avea pute­rea de a zgu­dui lumea.

Haideți să ne con­sa­crăm pe deplin Domnului, ast­fel încât în ​​acest nou an, carac­te­rul iubi­rii lui Dumnezeu să poa­tă fi reflec­tat în copi­ii Săi. Să ne luăm mai mult timp a ne ruga, să stu­di­em Cuvântul lui Dumnezeu și să ne unim fami­lia în jurul alta­ru­lui fami­li­al. În felul aces­ta vom mer­ge împre­u­nă cu Isus și ne vom iubi unii pe alții, așa cum ne‑a iubit El.

Aceasta să fie expe­rien­ța noas­tră în 2019!

Vă doresc tutu­ror un an nou feri­cit în dra­gos­tea Domnului Hristos!