Scrisoare — Departamentului Misionar Medical al Conferinței Generale a AZSMR

28 mar­tie 2020

Iubiți Misionari Medicali,

Salutări cu ver­se­tul din Ieremia 33:6. „Iată, îi voi da vin­de­ca­re şi sănă­ta­te, îi voi vin­de­ca şi le voi des­chi­de un izvor bogat în pace şi credincioşie.”

Pe măsu­ră ce imple­men­tați și expe­ri­men­tați bene­fi­ci­i­le prac­ti­că­rii unui stil de via­ță sănă­tos, pe care vi l‑am împăr­tă­șit săp­tămâ­na tre­cu­tă, veți avea instru­men­te­le pen­tru a influ­en­ța per­soa­ne­le nevo­ia­șe din sfe­ra voas­tră de influ­en­ță. Pe măsu­ră ce faceți acest lucru, Dumnezeu pro­mi­te că vă va oferi sănă­ta­te, pace și adevăr.

Acum este momen­tul să influ­en­țați lumea din jurul vos­tru, exact aco­lo unde vă aflați. În timp ce prac­ti­cați dis­tan­ța­rea soci­a­lă, puteți exer­sa în ace­lași timp conec­ta­rea soci­a­lă sau apro­pi­e­rea soci­a­lă. „Misionarul medi­cal poa­te face mult bine edu­când oame­nii cum să tră­i­as­că.” Healthful Living,  p. 273. 

Cum să fii un misio­nar medi­cal conec­tat social

Deschideți lis­ta de con­tac­te. Găsiți nume de per­soa­ne cu care vă puteți conec­ta astăzi. În timp ce rețe­le­le de soci­a­li­za­re sunt popu­la­re, aces­tea nu ar tre­bui să înlo­cu­ias­că o con­ver­sa­ție per­so­na­lă de la ini­mă la ini­mă. Pe lân­gă tele­fon, exis­tă mul­te alte opțiuni soci­al media dis­po­ni­bi­le. Fii cre­a­tiv. Fii spon­tan, dar mai pre­sus de toa­te, fii ca Isus. Vorbește din ini­mă și atin­ge pe cine­va care s‑ar putea să fie neli­niș­tit sau stre­sat. Atinge o ini­mă care s‑ar putea să fie sin­gu­ră sau înfri­co­șa­tă. Fii misio­nar medi­cal! Adu bal­sa­mul de Galaad unei lumi în cri­ză, câte unei per­soa­ne oda­tă. Nu uita, chiar dacă poa­te nu ești un fur­ni­zor auto­ri­zat de îngri­jiri medi­ca­le, ai cu toa­te aces­tea mul­te de ofe­rit! Împărtășește prin­ci­pi­i­le de via­ță sim­ple, dar puter­ni­ce, pe care le cunoști. Apoi, pe măsu­ră ce apa­re oca­zia, prezintă‑L pe Isus, Marele Medic.

Cercetările ara­tă con­ti­nuu că impli­ca­rea în con­ver­sa­ții zil­ni­ce poa­te îmbu­nă­tăți sănă­ta­tea men­ta­lă și fizi­că. Ca misio­nar medi­cal, fii și un bun ascul­tă­tor. Oferă-le oame­ni­lor posi­bi­li­ta­tea de a expri­ma cum se simt și cum gân­desc. Vei fi uimit cât de cu mult mai bine se vor simți oame­nii doar prin fap­tul că au fost ascul­tați. Înțelegându‑i, vei ști ce să le spui și ce să faci pen­tru a le satis­fa­ce nevo­i­le per­so­na­le. (Studiați și urmați meto­de­le creș­ti­ne des­cri­se în car­tea Divina Vindecare, pag. 143 engl., sub­cap. Lucrarea uce­ni­ci­lor)

Câmpul pen­tru lucra­rea misio­nar-medi­ca­lă este des­chis îna­in­tea noas­tră. Acum înce­pem să înțe­le­gem lumi­na dată cu ani în urmă — fap­tul că prin­ci­pi­i­le refor­mei sani­ta­re ar repre­zen­ta o pană de intra­re pen­tru intro­du­ce­rea prin­ci­pi­i­lor reli­gi­oa­se, pen­tru pro­cla­ma­rea cuvin­te­lor lui Ioan, „Iată Mielul lui Dumnezeu care înde­păr­tea­ză păca­te­le lumii.” Aș dori ca toți lucră­to­rii noș­tri să fie lumi­nați, ast­fel încât să poa­tă lucra inte­li­gent ca misio­nari medi­cali.” Healthful Living, p. 273.

Preaiubitule, doresc ca toa­te lucru­ri­le tale să-ţi mear­gă bine, şi sănă­ta­tea ta să spo­reas­că tot aşa cum spo­reş­te sufle­tul tău.” (3 Ioan 2).

Al vos­tru în bine­cu­vân­ta­ta speranță,

John H. Baer

Director al Departamentului Misionar Medical al Conferinței Generale a AZSMR