Ucigași de inimi — Ultimul tren

Tema 15: Ucigași de inimi
Seria: Ultimul tren — Conferințe de sănă­ta­te și orien­ta­re spi­ri­tu­a­lă sus­ți­nu­te la Cluj-Napoca între 14–28 apri­lie 2013.
Prezintă: Liviu Tudoroiu

Ucigași de inimi — Ultimul tren — Video

Sinopsis:

Ucigași de inimi

Ucigași de inimi - Ultimul tren

„Veți cunoaș­te ade­vă­rul, și ade­vă­rul vă va face liberi.” Ioan 8:32

Statistici U.S.

 • Cât de frec­vent loveş­te – oda­tă la fie­ca­re 25 de secunde
 • Cât de frec­vent omoa­ră – oda­tă la fie­ca­re 45 de secunde
 • 2600 dece­da­ţi pe zi
 • Riscul de a muri din cau­za unui atac de cord pen­tru oameni obiș­nu­iți – 50 %
 • Riscul de a muri din cau­za unui atac de cord pen­tru vege­ta­rieni – 15 %
 • Riscul de a muri din cau­za unui atac de cord pen­tru vegani – 4 %
 • Creșterea coles­te­ro­lu­lui în sân­ge con­su­mând un ou pe zi – 12 pt
 • Șansa de a muri din cau­za unui atac de cord când coles­te­ro­lul este de 210mg/dl – mai mare de 50 %
 • Cantitatea de coles­te­rol con­ți­nu­tă de cere­a­le, nuci, legu­mi­noa­se, fruc­te, legu­me este NULĂ!

Atacul de cord este numă­rul 1

 • Bolile de ini­mă sunt cel mai mare uci­gaș din întrea­ga lume
 • În țări­le dezvol­ta­te depă­șeș­te 50% din tota­lul deceselor
 • Se esti­mea­ză că va depăși boli­le infec­ți­oa­se ca și cau­ză prin­ci­pa­lă a dece­se­lor în mul­te țări dezvoltate
 • La nivel mondi­al, ata­cul de cord și como­ți­i­le cere­bra­le sunt cau­za a 25% din decese

„Rasa uma­nă devi­ne din ce în ce mai mult o com­pe­ti­ție între edu­ca­ție și catas­tro­fă…” H. G. Wells

Stilul de viață

 • Dieta
 • Activitate
 • Mediul

Dacă vrei să rămâi popu­lar, spu­ne-le oame­ni­lor lucruri bune des­pre obi­ce­iu­ri­le lor rele.

Alexandru cel Mare

 • La vâr­sta de 30 de ani a cre­at cel mai mare impe­riu al timpului
 • La vâr­sta de 32 s‑a oprit de cuce­rit ca nu mai era nimic de cucerit
 • La vâr­sta de 32 a fost cuce­rit de lip­sa de stă­pâ­ni­re de sine
 • Alcool este nume­le celui care l‑a învins pe Alexandru

„Bine este să nu mănânci car­ne, să nu bei vin şi să te fereşti de ori­ce lucru care poa­te fi pen­tru fra­te­le tău un pri­lej de căde­re, de păcă­tu­i­re sau de slă­bi­re.” Romani 14:21

„Deci cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeş­te un păcat!” Iacov 4:17

Recesiunea Creștină

 • Boli Creștine
 • Rock Creștin
 • Divorț Creștin
 • Cancer Creștin
 • Necumpătare Creștină

„Nu mă simt obli­gat să cred că ace­lași Dumnezeu care ne‑a bine­cu­vân­tat cu logi­că, jude­ca­tă și inte­lect a inten­țio­nat pen­tru noi nefo­lo­si­rea lor.” Galileo Galilei

Vegetarianism este un prin­ci­piu moral

 • Dumnezeu l‑a cre­at pe om vegetarian
 • Asigură armo­nia ecosistemului
 • Pentru a con­su­ma car­ne tre­bu­ie să ucidem
 • Înapoi la EDEN/li>

Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v‑am dat ori­ce iar­bă care face sămânţă şi care este pe faţa între­gu­lui pământ şi ori­ce pom care are în el rod cu sămânţă: aceas­ta să fie hra­na voas­tră. 30 Iar tutu­ror fia­re­lor pămân­tu­lui, tutu­ror păsă­ri­lor ceru­lui şi tutu­ror vie­tă­ţi­lor care se miş­că pe pământ, care au în ele o sufla­re de via­ţă, le-am dat ca hra­nă toa­tă iar­ba ver­de.” Şi aşa a fost. Geneza 1:29–30

„Aceia care după ce îşi văd greşe­li­le, au cura­jul de a‑şi schim­ba obi­ce­iu­ri­le, vor des­co­peri că pro­ce­sul refor­ma­tor nece­si­tă mul­tă lup­tă şi per­se­ve­renţă.” E.G. White

„Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este mân­ca­rea unei jert­fe mis­tu­i­te de foc, de un miros plă­cut Domnului. Toată gră­si­mea este a Domnului. Aceasta este o lege veş­ni­că pen­tru urma­şii voş­tri, în toa­te locu­ri­le unde veţi locui: cu niciun chip să nu mân­ca­ţi nici gră­si­me, nici sân­ge.” Levitic 3:16–17

Consumul de car­ne, duș­ma­nul prietenos

 • 1880 13,7 kg / per­soa­nă anual
 • 1900 47 kg / per­soa­nă anual
 • 1975 84 kg / per­soa­nă anual
 • 1993 93 kg / per­soa­nă anual
 • 2013… sunt sigur că nu vreți să știți
 • 1968 McDonald’s fast food com­pany ope­rea­ză pes­te 1000 de loca­ții pe întrea­ga planetă
 • 2010 McDonald’s ope­ra 23000 loca­ții pe întrea­ga planetă
 • Anual, McDonald’s des­chi­de pes­te 2000 noi locații
 • În fie­ca­re an cali­fi­că mai mult per­so­nal decât întrea­ga arma­tă a Statelor Unite
 • Cele două cer­curi de aur sim­bo­li­zând exis­ten­ța MacDonald sunt de depar­te mult mai cunos­cu­te decât Crucea lui Cristos

Grăsimile, fața nevă­zu­tă a cancerului

 • Carnea de vită: 22%-23% grăsime
 • Șunca, car­nea de porc: 32% grăsime
 • Carnea de miel: 20% grăsime

„Tu faci să cre­as­că iar­ba pen­tru vite, și ver­de­țuri, pen­tru nevo­i­le omu­lui, ca pămân­tul să dea hra­nă: vin, care înve­se­leș­te ini­ma omu­lui, unt­de­lemn, care‑i înfru­mu­se­țea­ză fața, și pâi­ne, care‑i întă­reș­te ini­ma.” Psalmi 104:14–15

Care ar tre­bui să fie țin­ta noastră?

‘Înapoi la Eden’

„Lupul și mie­lul vor paș­te împre­u­nă, leul va mân­ca paie ca boul, și șar­pe­le se va hrăni cu țărâ­nă. Niciun rău, nicio vătă­ma­re nu se va face pe tot mun­te­le Meu cel sfânt, zice Domnul.” Isaia 65:25