Seminar de nutriție la Blaj cu Lidia Boje

Seminar de nutri­ție la Blaj cu Lidia Boje — Video

Albumul foto al semi­na­ru­lui de nutri­ție îl puteți vizu­a­li­za pe pagi­na Facebook AZS-MR.

Sinopsis:

Seminar de nutriție la Blaj

Seminar de nutriție la Blaj cu Lidia Boje

Nutriția

„Sănătatea nu este totul, dar fără sănă­ta­te totul este nimic.”

Secretul sănă­tă­ții:

 • Mănâncă cum trebuie
 • Dormi cum trebuie
 • Fă miș­ca­re cum trebuie
 • Să îi tra­tezi pe alții cum trebuie

Un stil de via­ță mai bun

La ini­ţi­a­ti­va O.M.S. în spe­cial după Conferinţa de la Alma Ata, edu­ca­ţia pen­tru sănă­ta­te a deve­nit o pre­zenţă obli­ga­to­rie şi necesară.

Programul „Ai gri­jă de sănă­ta­tea ta!” ini­ţi­at atunci de aceas­tă orga­ni­za­ţie, a fost unul din pri­mii paşi pe acest drum.

Joseph Califano, pe atunci minis­trul fede­ral al Sănătăţii, Educaţiei şi Asistenţei Sociale din S.U.A. spu­ne: „Puteţi face mai mult pen­tru sănă­ta­tea şi bunăs­ta­rea dum­ne­a­voas­tră psi­hi­că şi fizi­că decât ori­ce doc­tor, spi­tal sau ori­ce medi­ca­ment sau instru­ment medical.”

Nutriția fac­tor major în sănă­ta­tea umană

„Schimbarea die­tei, nu a medi­ca­men­te­lor, ar tre­bui sa fie pri­mul tra­ta­ment, pen­tru cei care au coles­te­ro­lul mărit.” Dr. Dean Ornish, Universitatea California, San Francisco

Nutriția inclu­de toa­te pro­ce­se­le și trans­for­mă­ri­le pe care ali­men­te­le le sufe­ră în orga­nism până la com­ple­ta lor asi­mi­la­re. În con­di­ții nor­ma­le, dacă nu exis­tă nici un pro­ces pato­lo­gic, o ali­men­ta­ție bună tre­bu­ie să aibă ca urma­re o nutri­ție bună.

Alimentația este un pro­ces volun­tar și con­ști­ent și de ace­ea, edu­ca­bil. Aceasta depin­de de o deci­zie libe­ră a indi­vi­du­lui. De ace­ea, ade­ra­rea la obi­ce­iuri ali­men­ta­re mai sănă­toa­se, nece­si­tă o con­vin­ge­re profundă.

Alimentația este fără îndo­ia­lă, obi­ce­iul care influ­en­țea­ză cel mai mult sănă­ta­tea oamenilor.

Doctorul Osler, renu­mi­tul medic can­a­dian, spu­nea că: 90 % din toa­te afec­țiu­ni­le cu excep­ția infec­ți­i­lor și a acci­den­te­lor, sunt strâns lega­te de alimentație.

Nu vă lăsați amă­giți! Mâncarea sau hră­neș­te, puri­fi­că și recon­stru­ieș­te orga­nis­mul, sau distruge.

Faceți în așa fel ca hra­na să vă adu­că sănă­ta­te nu să fie cau­ză de îmbolnăvire!

 • Proteine
 • Lipide
 • Glucide
 • Vitamine
 • Minerale
 • Fibre
 • Vegetale
 • Enzime
 • Apa

„Cereale, fruc­te, legu­me, zar­za­va­turi și nuci con­sti­tu­ie die­ta alea­să de Creatorul nos­tru pen­tru noi, aces­te ali­men­te pre­gă­ti­te într-un mod cât mai sim­plu și mai natu­ral posi­bil, sunt cele mai sănă­toa­se și cele mai hră­ni­toa­re. Ele dau o tărie, o rezis­ten­ță și o vigoa­re a inte­lec­tu­lui ce nu sunt ofe­ri­te de nici o altă die­tă mai com­ple­xă și mai sti­mu­la­toa­re.” Dietă și hra­nă, pag. 313

Principii pen­tru un stil de via­ță mai bun:

1. CEREALE INTEGRALE

 • Grâu
 • Porumb
 • Orz
 • Ovăz
 • Secară
 • Orez
 • Mei
 • In, etc.

De când se folo­sesc cere­a­le­le în alimentație?

Și Dumnezeu a zis: „Iată că v‑am dat ori­ce iar­bă care face sămân­ță și care este pe fața între­gu­lui pământ, și ori­ce pom care are în el rod cu sămân­ță: aceas­ta să fie hra­na voas­tră.” Geneza 1:29

Pâinea din cereale

2. DIVERSITATEA

 • De la o masă la alta.
 • Nu la ace­eași masă.
 • De ce? O ali­men­ta­ţie diver­si­fi­ca­tă ne ofe­ră toa­te ele­men­te­le nece­sa­re bunei fun­cţio­nări a cor­pu­lui uman.

3. VEGETALE ÎN STARE CRUDĂ

 • Fructe
 • Legume
 • Zarzavaturi
 • Nuci
 • Migdale, etc.

4. CALITATEA

Calitatea este deter­mi­na­tă de mai mulţi factori:

 • Produsul în sine
 • Felul găti­rii
 • Compatibilitatea

5. PROGRAM

 • Trei mese pe zi
 • Două mese pe zi
 • O masă pe zi

6. ÎNTRE MESE

 • Mâncatul între mese înce­ti­neș­te pro­ce­sul de digestie
 • Provoacă boli (ex.gastrită)

7. MASA DE DIMINEAŢĂ

Să fie cea mai boga­tă nutritiv

Putem să alegem:

 • Fructe cu cereale
 • Legume și zar­za­va­turi cu cereale
 • Lapte vege­tal
 • Nuci, alu­ne , migda­le, etc.

8. CANTITATEA

Trebuie adec­va­tă în func­ție de:

 • Vârstă
 • Anotimp
 • Muncă, etc.

9. TIHNĂ

 • Mănâncă încet şi mes­te­că bine hrana.
 • Fii lini­ş­tit

10 APA

 • Zilnic 2 litri de apă de izvor
 • Repartizarea paha­re­lor cu apă pe par­cur­sul zilei
 • Dimineaţa la tre­zi­re două pahare
 • Nu în tim­pul mesei

„Și în timp de sănă­ta­te cât și în timp de boa­lă, apa cura­tă este una din cele mai ale­se bine­cu­vân­tări ale ceru­lui. Folosirea apei în mod cores­pun­ză­tor aju­tă mult la între­ți­ne­rea sănă­tă­ții. Este bău­tu­ra pre­vă­zu­tă de Creator atât pen­tru poto­li­rea setei oame­ni­lor cât și a ani­ma­le­lor. Beți deci în toa­tă voia apă, căci ea aju­tă mult la îndes­tu­la­rea tre­bu­in­țe­lor între­gu­lui sis­tem, spri­ji­nind cor­pul ca să rezis­te boli­lor.” Divina Vindecare, pag. 169

Băutul apei din abu­n­den­ță dă cor­pu­lui o „baie inter­nă“ și cură­ță medi­ul în care tră­iesc și lucrea­ză celu­le­le, influ­en­țân­du-le munca.

Cum influ­en­țea­ză die­ta alea­să de noi noi­le noas­tre celule?

 1. Dacă „mate­ri­a­lul de con­stru­cţie” a fost sărac nutri­tiv, noua celu­lă va fi mai sla­bă decât celu­la pe care o înlocuieşte.
 2. Dacă „mate­ri­a­lul de con­stru­cţie” a fost bun, noua celu­lă va fi la fel de puter­ni­că ca şi celu­la pe care o înlocuieşte.
 3. Dacă „mate­ri­a­lul de con­stru­cţie” este supe­ri­or, noua celu­lă va fi mai puter­ni­că decât celu­la pe care o înlocuieşte.

Este fun­damen­tal şi sim­plu. Cu ade­vă­rat sun­tem ceea ce mân­căm. Mâncăm sănă­tos, sun­tem sănătoşi.