Trăiește pentru El — Tabără pentru tineri la Răchițele

Dragi tineri, avem din nou bucu­ria prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­ta în toam­na aces­tui an, la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, peri­oa­da 2–4 octom­brie 2015, sub genericul:

Trăiește pentru El

Trăiește pentru El, tabără pentru tineri la Răchițele, Cluj

Motto: 1 Ioan 4:8,9 — Cine nu iubeș­te n‑a cunos­cut pe Dumnezeu; pen­tru că Dumnezeu este dra­gos­te. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s‑a ară­tat prin fap­tul că Dumnezeu a tri­mis în lume pe sin­gu­rul Său Fiu, ca noi să tră­im prin El.

Locul ales pen­tru aceas­tă tabă­ră este satul de vacan­ță Răchitele din jude­țul Cluj, Pensiunea Brădet.

Traseul este urmă­to­rul: Din Huedin (care se află pe ruta Cluj-Oradea) în drum spre Răchițele, se va tre­ce prin urmă­toa­re­le sate: Calata, Buteni, Mărgău, Scrind–Frăsinet. Pensiunea Brădet este situ­a­tă la apro­xi­ma­tiv 4 km amonte de satul Răchițele, pe Valea Stanciului.

Cazarea se va face în came­re cu doua-trei paturi, res­pec­tiv paturi dub­le și o came­ră la man­sar­dă cu mai mul­te locuri, la pre­țul de 25 RON pat/persoană pe noap­te, iar mân­ca­rea este pe cont propriu.

Soarele va apu­ne la ora 19:05, caza­rea pen­tru toți cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta vă rugăm să ajun­geți din timp, vineri după ami­a­ză cază­ri­le se vor face până cel târ­ziu la ora 18:50.

Din pro­gram:

 • Prezentări: pe tema inspi­ra­tă din generic.
 • Studiu inte­rac­tiv din Marea Luptă, capi­to­lul 25 — Legea lui Dumnezeu de neschim­bat (Recomandam stu­di­e­rea în pre­a­la­bil a aces­tui capitol).
 • Experiențe, pro­gram de lau­dă, gru­puri de dis­cu­ții, momen­te de părtășie.
 • Drumeții și acti­vi­tăți recre­a­ti­ve etc.

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re până în 27 sep­tem­brie 2015, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0720100094/0746599899 – Ghiță Ulici și 0737433099 – Daniel Bernad.

De reți­nut:

 • Rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabe­re. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe.
 • Toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul programului.
 • Dacă cine­va și-ar dori să par­ti­ci­pe și nu-și per­mi­te din punct de vede­re finan­ci­ar îl rugăm să trans­mi­tă acest lucru organizatorilor.
 • Programul va fi res­pec­tat de către toți par­ti­ci­pan­ții la tabă­ră, care va fi luat la cunoș­tin­ță îna­in­te de a face rezervarea.
 • Nu se va pără­si incin­ta tabe­rei fără acor­dul organizatorilor.
 • Dacă aveți o pro­pu­ne­re pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Programul Taberei Trăiește pen­tru El 2–4 octom­brie 2015

Vineri 2 octombrie

 • 15:00 – 18:50 Timp alo­cat pen­tru cazare
 • 19:05 Începerea Sabatului
 • 20:00 – 21:00 Prezentare nr. 1, stu­diu interactiv
 • 21:00–22:30 Momente de păr­tă­șie și lau­dă etc.
 • 23:00 Stingerea

Sâmbătă 3 octombrie

 • 08:00 – 08:15 Altarul de dimineață
 • 08:15 — 09:15 Micul dejun
 • 09:15 – 09:30 Program de laudă
 • 09:30 – 10:40 Școala de Sabat
 • 11:00 – 12:00 Prezentare nr. 2
 • 13:00 — 14:00 Prânzul
 • 14:30 — 17:00 Pauza (timp pen­tru recre­e­re sau dru­me­ție în natură)
 • 17:00 – 19:05 Program de lau­da (cân­tări, poe­zii, expe­rien­te), stu­diu inte­rac­tiv din Marea Luptă cap.25, înche­ie­rea Sabatului, etc.
 • 19:10 — 20:00 Cina
 • 21:00 – Diverse activități
 • 00:00 – Stingerea

Duminică 4 octombrie

 • 08:15 — 08:30 Altarul de dimineață
 • 08:30 Micul dejun
 • 09:30 — 10:30 Program de înche­ie­re a tabe­rei (test de opi­nie, con­clu­zii etc).
 • 11:00 Vizită la anu­mi­te obiec­ti­ve turis­ti­ce sau alte acti­vi­tăți recre­a­ti­ve în func­ție de con­di­ți­i­le meteo.

Vă aștep­tăm cu drag!