Vremea cercetării tale — Tabără pentru tineri

Vremea cercetării tale - Tabără pentru tineri la Campus Porumbacu

În peri­oa­da 18–21 apri­lie 2014 Departamentul de tine­ret al Uniunii Române are bucu­ria de a vă invi­ta la Campus Porumbacu pen­tru tabă­ra de tine­ret aşe­za­tă sub gene­ri­cul VREMEA CERCETĂRII TALE, şi având ca text mot­to, ver­se­tul din Ezechiel 34:12 „Cum îşi cer­ce­tea­ză un păs­tor tur­ma când este în mij­lo­cul oilor sale împră­ş­ti­a­te, aşa Îmi voi cer­ce­ta Eu oile, şi le voi strân­ge din toa­te locu­ri­le pe unde au fost risi­pi­te în ziua pli­nă de nori şi negu­ră”.

„O, de ar şti oame­nii vre­mea cer­ce­tă­rii lor! Sunt mulţi cei care încă nu au auzit ade­vă­rul cer­ce­tă­tor pen­tru acest timp. Sunt mulţi cu care Spiritul lui Dumnezeu se lup­tă. Vremea jude­că­ţi­lor nimi­ci­toa­re ale lui Dumnezeu este tim­pul haru­lui pen­tru cei care nu au avut pri­lej să afle care este ade­vă­rul. Cu dui­oşie va pri­vi Domnul asu­pra lor. Inima Lui pli­nă de îndu­ra­re e miş­ca­tă; mâna Lui este încă întin­să pen­tru a mân­tui, în timp ce uşa e închi­să pen­tru cei care nu vor să intre” T. Vol 9

Vremea cercetării tale

Te invi­tăm cu toa­tă căl­du­ra la aceas­tă tabă­ră unde te vei bucu­ra de păr­tă­şia cu Isus, pre­cum și cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi la aceas­tă tabă­ră. Pregăteşte-ţi ini­ma să auzi gla­sul Domnului, înă­lţă rugă­ciuni stă­ru­i­toa­re către ceruri, sme­reş­te-te, pos­teş­te şi aşteap­tă în tăce­re ca Domnul să-ţi vorbească.

Din pro­gram:

  • Teme, cer­curi de rugăciune;
  • Grupuri de discuţii;
  • Program de lau­dă, cân­tări, poe­zii, experienţe;
  • Drumeţii şi alte acti­vi­tă­ţi recre­a­ti­ve; după cum va fi vremea
  • Concert muzi­cal la Sibiu Luni ore­le 17:00
  • Repetiții de cor

Preţul cază­rii şi al mesei este de 180 RON/persoană/toată peri­oa­da, bani care vor fi achi­ta­ţi de dum­ne­a­voas­tră vineri când sosi­ţi la campus.

Rezervările se fac până pe 13 Aprilie 2014 în limi­ta locu­ri­lor disponibile.

Facem apel la tineri să se înscrie cât mai repe­de, pen­tru că exis­tă ten­dinţa de a ne înscrie în ulti­me­le zile. Tinerii vor avea pri­o­ri­ta­te la înscri­e­re dato­ri­tă numă­ru­lui redus de locuri de caza­re, asta neîn­sem­nând că nu vor bine pri­mi­ţi şi cei mai în vâr­stă sau părinţii.

Nu vom răs­pun­de de ace­ia care vor sosi la tabă­ră şi nu şi-au făcut rezer­va­rea în prealabil.

Înscrierile se vor face la Cristian Paulescu la numă­rul de tele­fon: 0767276582.

Atenţie: Cazarea se va face pana cel târ­ziu la ora 18:30, pen­tru a putea servi masa îna­in­te de înce­pe­rea programului.
Legea ceru­lui este legea ordi­nii şi a punc­tu­a­li­tă­ții şi Isus are ace­lea­şi aştep­tări astăzi de la copi­ii Săi.

Programul vineri sea­ra, va înce­pe oda­tă cu des­chi­de­rea Sabatului.

„Şi Duhul şi Mireasa zic: Vino! Şi cine aude, să zică: Vino! Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără pla­tă!” Apocalips 22:17

Vă aştep­tăm cu drag!

Departamentul de tine­ret al Uniunii Române