Concert de muzică creștină la Eben Ezer

Concert de muzică creștină la Eben Ezer

Concert de muzică creștină

Biserica Eben Ezer din Bucov a găz­du­it în ziua de dumi­ni­că 2 noiem­brie 2014 un con­cert de muzi­că creș­ti­nă, des­fă­șu­rat sub gene­ri­cul: „O zi de lau­dă pen­tru Împăratul”.

Printre cei care și-au pre­zen­tat imnu­ri­le de lau­dă la adre­sa lui Dumnezeu au fost: fan­fa­ra Brăila, fan­fa­ra Pleașa, gru­pul fra­ți­lor din comu­ni­ta­tea București, pre­cum și alții în gru­puri mai mici sau per­soa­ne individuale.

„Muzica este unul din cele mai efi­cien­te mij­loa­ce de impre­sio­na­re a ini­mii cu ade­văr spi­ri­tu­al. Cât de ade­sea vre­un suflet apă­sat şi gata să cadă în dis­pe­ra­re îşi amin­teş­te de niş­te cuvin­te ale lui Dumnezeu din­tr-un cân­tec al copi­lă­ri­ei de mult uitat şi ispi­te­le îşi pierd pute­rea, via­ţa pri­meş­te o însem­nă­ta­te şi o ţin­tă nouă, iar cura­jul şi bucu­ria sunt împăr­tă­şi­te cu alţii!

Niciodată nu tre­bu­ie pier­du­tă din vede­re valoa­rea cân­te­cu­lui ca mij­loc de edu­ca­ţie.” Educația, cap. Biblia ca educator

Evenimentul a fost trans­mis și înre­gis­trat onli­ne pe cana­lul USTREAM AZSMR-Bucov:

Partea I

Partea II

Mai mul­te foto­gra­fii puteți acce­sa pe con­tul Flickr AZS-MR:

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157649495078259“]