Tineri responsabili — Tabără pentru tineri

Tabără de tine­ret în Conferința Banat 20–22 decem­brie 2013, Muntele Mic

Tineri responsabili

Tineri responsabili, tabără pentru tineri

„Eu sunt nevi­no­vat de sân­ge­le nepri­hă­ni­tu­lui aces­tu­ia, trea­ba voas­tră!” Matei 27:24

Stimați tineri, avem deo­se­bi­ta bucu­rie să vă invi­tăm la o tabă­ră pre­gă­ti­tă pen­tru voi și cu voi sub gene­ri­cul „Tineri res­pon­sa­bili”. Tinerii spun că tră­iesc res­pon­sa­bil, adul­ții spun că tine­rii nu tră­iesc res­pon­sa­bil. Vrem să dis­cu­tăm câte­va aspec­te rela­țio­na­te cu responsabilitatea:

 • Viața de familie
 • Mediul încon­ju­ră­tor
 • Propriile acțiuni și sentimente
 • Folosirea inter­ne­tu­lui, alco­o­lu­lui, muzi­cii, filmelor
 • Alegerea pri­e­te­ni­lor

Din pro­gram:

 • Vineri:
  • Studiu din Căminul Advent cap 34 – Responsabilitatea tată­lui și cap.38 – Responsabilitatea mamei
  • Discuții pe ateliere
  • Imnul tabe­rei
 • Sâmbătă:
  • Programele de Sabat, pro­gram de lau­dă, cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe, dis­cu­ții pe ateliere
  • Plimbare în natură
  • Posibil un con­cert al coru­lui Banat
  • Masă comu­nă (mămă­li­gu­ță și ceai)
  • Surprize
 • Duminică:
  • Discuții pe tema din generic
  • Diverse acti­vi­tăți: schi, sanie, bob, pla­că, sky­jet, etc.

Cazarea se va face la Pensiunea Cerbul din Muntele Mic, jud. Caraș-Severin. Prețul este de 35 RON / noap­te / per­soa­nă în came­re de 2, 3, 4 paturi cu baie pro­prie. Condiții exce­len­te de cazare!

Apusul soa­re­lui este la 16:50

FOARTE IMPORTANT!

Unica posi­bi­li­ta­te de acces este teles­ca­u­nul cu tot cu baga­je iar ulti­mul trans­port de teles­ca­un este la ora 15:00! Prețul la teles­ca­un este de 30RON dus/întors adult și 15RON dus/întors copii până în 15 ani. După aceas­tă oră nu mai exis­tă posi­bi­li­ta­te de acces pe munte.

Mașinile vor rămâ­ne în par­ca­rea de la teles­ca­un iar de aco­lo vom avea un pei­saj superb de admi­rat cca. 20 de minu­te cu telescaunul.

Mașinile să fie echi­pa­te cu cau­ciu­curi de iar­nă, îmbră­cați-vă gros. Nu ple­cați sin­guri în afa­ra gru­pu­lui și fără să anun­țați! Respectați instruc­țiu­ni­le organizatorilor.

Informații orga­ni­za­tori:
Țona Cristian – 0768258486
Doru Sârbu – 0727300739
www.tineribanat.ro

Termenul limi­tă de înscri­e­re este 18 decem­brie 2013.

Cum ajun­gem la tabără:

Din ora­șul Caransebeș jud. Caraș-Severin se urmă­reș­te indi­ca­to­rul Muntele Mic sau satul Borlova și se urcă cu mași­na doar până la teles­ca­un, aco­lo se par­chea­ză și se urcă cu telescaunul.

Informații des­pre Muntele Mic: Masivul Muntele Mic este grup mun­tos din Munților Retezat-Godeanu, apar­ținând de lan­țul mun­tos al Carpaților Meridionali. Se găseș­te între Munții Țarcu, Munții Godeanu și Munții Retezat. Cel mai îna­lt pisc este Vârful Muntele Mic, având 1.802 m.