Tabără misionară „Iată-mă, trimite-mă!”

Tabără misionară „Iată-mă, trimite-mă!”

„Învaţă pe copil calea pe care tre­bu­ie sa o urmeze şi când va îmbă­trâni nu se va aba­te de la ea”. (Proverbe 22:6).

Tabăra misionară cu genericul „Iată-mă, trimite-mă!”

În peri­oa­da 1–5 febru­a­rie 2015 Departamentul Misionar al con­fe­rin­ței Ardealul de Nord a orga­ni­zat o tabă­ră misio­na­ră pe fru­moa­se­le melea­guri biho­re­ne. Un grup de tineri au răs­puns invi­ta­ți­ei, ale­gând să petrea­că zile­le de vacan­ță inter­se­mes­tri­a­lă pen­tru a adu­ce o rază de spe­ran­ță în ini­mi­le oame­ni­lor din zonă, pen­tru a le duce mesa­jul Evangheliei, prin lite­ra­tu­ra dis­tri­bu­i­tă, pen­tru a le reîn­vi­o­ra spe­ran­ța în pro­tec­ția divi­nă de care ne bucu­răm cu toții.

Copii, ado­les­cenți, tineri, împre­u­nă cu slu­j­ba­șii res­pon­sa­bili de aceas­tă acțiu­ne, au expe­ri­men­tat ce înseam­nă bucu­ria slu­ji­rii pen­tru semeni în dife­ri­te locuri pre­cum ora­șul Tinca și câte­va sate din apro­pi­e­re: Dumbrava, Râpa, Tulca, Gurbediu și Căuajd.

Ne-am bucu­rat de ase­me­nea de pri­vi­le­gi­ul de a petre­ce un timp împre­u­nă în pito­reas­ca loca­li­ta­te Șumugiu, la pen­siu­nea Eben-Ezer, unde am avut par­te de momen­te de păr­tă­șie împre­u­nă cu fra­ții.

Noi am semă­nat sămân­ța și ne rugăm ca Domnul să o facă să cre­as­că și să adu­că mult rod spre sla­va Sa.

Ne vom amin­ti cu drag de aceas­tă deo­se­bi­tă tabă­ră, și cre­dem că Dumnezeu își va împlini față de noi făgă­du­in­ța potri­vit căre­ia „sufle­tul bine­fă­că­tor va fi sătu­rat și cel ce udă pe alții va fi udat și el”. (Proverbe 11:25).

A con­sem­nat, Viorel Birta