Tabără misionară — Satu Mare

Tabără misio­na­ră “Iată-mă Trimite-mă” – Satu Mare

“Am auzit gla­sul Domnului, între­bând: „Pe cine să tri­mit și cine va mer­ge pen­tru Noi?” Eu am răs­puns: „Iată-mă, tri­mi­te-mă!” (Isaia 6:8)

Dragi tineri s‑au mai puțin tineri, Departamentul Misionar și de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, AZS-MR, vă invi­tă cu drag pe toți cei dori­tori să trans­mi­teți mesa­jul Evangheliei seme­ni­lor noș­tri, să par­ti­ci­pați la o tabă­ră misio­na­ră orga­ni­za­tă în ora­șul Satu Mare, din jude­țul cu ace­lași nume, în peri­oa­da 3–7 febru­a­rie 2019. Tabăra va înce­pe dumi­ni­că 3 febru­a­rie după ami­a­za, și se va înche­ia joi 7 febru­a­rie după amiaza.

Această tabă­ră are ca obiec­tiv prin­ci­pal des­fă­șu­ra­rea de acti­vi­tăți misio­na­re, de dis­tri­bu­i­re lite­ra­tu­ră și invi­ta­ții pen­tru evan­ghe­li­za­rea ce va urma în acest oraș. Vom avea și momen­te fru­moa­se de păr­tă­șie prin închi­na­re, lau­dă, împăr­tă­și­rea expe­rien­țe­lor etc.

Cazarea și masa pen­tru cei care vor par­ti­ci­pa la acest eve­ni­ment vor fi gra­tu­i­te. Cei care sunt dori­tori să spri­ji­ne aceas­tă acti­vi­ta­te finan­ci­ar, vor putea face acest lucru con­tri­bu­ind după posi­bi­li­tă­ți­le fie­că­ru­ia la rea­li­za­rea aces­tui pro­iect. Dorim ca tine­rii și toți cei care vor par­ti­ci­pa, să dove­deas­că seri­o­zi­ta­te, impli­ca­re și spi­rit misio­nar în acti­vi­tă­ți­le organizate!

Nu uitați să luați cu voi:

• Biblia, o gean­tă sau ruc­sac potri­vi­te pen­tru a duce lite­ra­tu­ra și invi­ta­ți­i­le pen­tru evan­ghe­li­za­re la oameni.

• Haine și încăl­ță­min­te adec­va­te ano­tim­pu­lui de iar­nă și potri­vi­te pen­tru o ast­fel de acti­vi­ta­te, care să repre­zin­te într-un mod ono­ra­bil prin­ci­pi­i­le creș­ti­ne pe care dorim să le trans­mi­tem oame­ni­lor prin cuvin­te și exemplu.

Pentru mai mul­te infor­ma­ții și înscri­eri sunați la: • 0727/300764- Viorel Birta, • 0720/100089- Neluțu Dărămuș

Sunteți bine­ve­niți!!!