„Chipul din oglindă”, tabără la Gura Râștii

„Chipul din oglindă”

Tabără la Gura Râştii, Cluj

„Chipul din Oglindă”, tabără la Gura Râștii

Fotografie rea­li­za­tă la tabă­ra de la Gura Râștii ce a avut loc în 2009.

Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invi­ta în pri­mă­va­ra aces­tui an, la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentele de Tineret ale Conferințelor Ardealul de Nord împre­u­nă cu Ardealul de Sud, în sta­țiu­nea monta­nă Gura Râștii, jude­țul Cluj, peri­oa­da 20–22 mar­tie 2015, sub gene­ri­cul: „Chipul din oglindă”.

Motto: 2Corinteni 3:18 – „Noi toți pri­vim cu fața des­co­pe­ri­tă, ca într‑o oglin­dă, sla­va Domnului, și sun­tem schim­bați în ace­lași chip al Lui, din sla­vă în sla­vă, prin Duhul Domnului”.

Locul de des­fă­șu­ra­re al tabe­rei va fi caba­na „La Puiu”, de unde exis­tă acces spre diver­se obiec­ti­ve turis­ti­ce, pre­cum și posi­bi­li­ta­tea orga­ni­ză­rii unor acti­vi­tăți recreative.

Traseul spre sta­țiu­ne este urmă­to­rul: din loca­li­ta­tea Gilău, afla­tă pe ruta Cluj-Napoca — Oradea, se mer­ge în stân­ga pe vari­an­ta spre Someșu Rece — Măguri Răcătău, până în loca­li­ta­tea Gura Râștii.

Cazarea se va face în came­re cu trei/patru/șase paturi, la pre­țul de 55 RON pat/persoană pe doua nopți, mân­ca­rea este pe cont pro­priu, exis­tând în incin­ta caba­nei posi­bi­li­ta­tea de a folo­si bucă­tă­ria și o sala cores­pun­ză­toa­re pen­tru ser­vi­rea hranei.

Soarele va apu­ne la ora 18:35, caza­rea pen­tru toți cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta vă rugăm să ajun­geți din timp, vineri după ami­a­ză cază­ri­le se vor face până cel târ­ziu la ora 18:10.

Din pro­gram:

  • Prezentări: pe tema inspi­ra­tă din generic
  • Experiențe, pro­gram de lau­dă, gru­puri de dis­cu­ții, momen­te de părtășie
  • Drumeții și acti­vi­tăți recre­a­ti­ve, etc

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re până în 15 mar­tie 2015, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0720100094/0746599899 – Ghiță Ulici și 0727300723- Cristian Rădoiaș.

De reți­nut:

  • rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabere.
  • toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul programului.
  • îmbră­că­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui tabe­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­i­le noas­tre de cre­din­ță, baza­te pe reco­man­dă­ri­le Bibliei și Spiritului Profetic.
  • pro­gra­mul va fi res­pec­tat de toți par­ti­ci­pan­ții la tabă­ră, pe care îl vor lua la cunoș­tin­ță îna­in­te de a face rezervarea.
  • nu se va pără­si incin­ta tabe­rei fără acor­dul organizatorilor.
  • dacă aveți o pro­pu­ne­re pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Vă aștep­tăm cu drag!

Programul Taberei

Vineri 20 martie:
14:00 — 18:10 Timp alo­cat pen­tru cazare
18:25 Începerea Sabatului
18:40 — 19:20 Cina
19:30 — 20:30 Prezentare 1
23:00 Stingerea

Sâmbătă 21 martie:
08:00 — 08:15 Altarul de dimineață
08:15 — 09:15 Micul dejun
09:15 — 09:30 Program de laudă
09:30 — 10:40 Școala de Sabat
11:00 — 12:00 Prezentare 2
13:00 — 14:00 Prânzul
14:30 — 16:00 Pauza (timp pen­tru recre­e­re sau dru­me­ție în natura)
16:30 — 18:30 Program de lau­dă (cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe), înche­ie­rea Sabatului, etc.
19:00 — 20:00 Cina
21:00 Diverse acti­vi­tăți recreative
24:00 Stingerea

Duminică 22 martie:
08:30 Micul dejun
09:30 — 10:30 Program de înche­ie­re a taberei
11:00 Ieșire în natu­ră sau vizi­tă la anu­mi­te obiec­ti­ve turis­ti­ce în func­ție de con­di­ți­i­le meteo, etc.