Întrunirea pentru lideri „Paște mielușeii Mei”

Întrunire pen­tru lideri

Întrunirea pentru lideri „Paște mielușeii Mei”

Duminică 1 febru­a­rie 2015 a avut loc la sedi­ul bise­ri­cii noas­tre din Făgăraș o întru­ni­re, la nivel națio­nal, a instruc­to­ri­lor pen­tru copii și a lide­ri­lor pen­tru ado­les­cenți, orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Uniunii Romane în cola­bo­ra­re cu a Departamentul de Educație.

Desfășurat sub gene­ri­cul „Paște mie­lu­șe­ii Mei”, eve­ni­men­tul a adu­nat lao­lal­tă res­pon­sa­bi­lii de tine­ret și copii din toa­te Conferințele, per­soa­ne care au mai fost impli­ca­te în diver­se acti­vi­tăți cu copi­ii și ado­les­cen­ții, cei care lucrea­ză în învă­țământ și de ase­me­nea per­soa­ne dori­toa­re și înzes­tra­te cu aceas­tă încli­na­ție de a se impli­ca pen­tru vii­tor în ast­fel de programe.

În des­chi­de­rea reu­niu­nii s‑a sub­li­ni­at impor­tan­ța capa­ci­tă­ții de a învă­ța pe alții și nevo­ia pose­dă­rii aces­tui talant în rân­dul celor care vor duce lumii Evanghelia.

Cei care doresc să îndru­me min­ți­le tine­re ale copi­i­lor și tine­ri­lor vor avea mai întâi ei înșiși un bagaj de cunoș­tin­țe ce urmea­ză să fie trans­mis, acu­mu­la­re pro­ve­ni­tă din stu­di­e­rea cuvân­tu­lui lui Dumnezeu și, even­tu­al, a unui pro­gram de instru­i­re peda­go­gi­că. Nu poți spu­ne alto­ra ceea ce tu însuți nu ai. În plus, pen­tru ca efor­tul de a învă­ța pe alții să fie încu­nu­nat cu suc­ces este nevo­ie ca instruc­to­rii să-și cunoas­că foar­te bine misiu­nea pre­cum și mesa­jul pe care‑l au de transmis.

Pornind de la învă­ță­tu­ra potri­vit căre­ia „Scopul ade­vă­ra­tei edu­ca­ții este ace­la de a res­ta­bili în om chi­pul lui Dumnezeu” (Educația creș­ti­nă 63), instruc­to­rii își pot alcă­tui pla­nul lec­ți­i­lor, își pot con­tu­ra pro­gra­me­le întru­ni­ri­lor, își pot pro­cu­ra mate­ri­a­le didactice.

Deși depar­ta­men­tul de tine­ret nu a fost con­si­de­rat ca fiind nesem­ni­fi­ca­tiv față de cel al copi­i­lor și ado­les­cen­ți­lor, s‑a sta­bi­lit ca la aceas­tă întru­ni­re să se urmă­reas­că în mod deo­se­bit acti­vi­ta­tea cu copi­ii, dat fiind tim­pul limi­tat avut la dis­po­zi­ție, urmând ca în oca­zii vii­toa­re să se facă pla­nuri con­cre­te de lucru și refe­ri­tor la lucrul cu ado­les­cen­ții și tinerii.

Discuțiile care s‑au pur­tat ulte­ri­or au urmă­rit trei obiective:

  • Probleme lega­te de acti­vi­ta­tea instructorilor
  • Probleme ce vizea­ză lucrul cu copii din biserică
  • Aspecte spe­ci­fi­ce în lucrul cu copi­ii din afa­ra bisericii

„Nimic nu este de o mai mare impor­tan­ță ca edu­ca­rea copi­i­lor și a tine­ri­lor noș­tri. Biserica tre­bu­ie să mani­fes­te și să stâr­neas­că un pro­fund inte­res în aceas­tă lucra­re, pen­tru că acum, mai mult ca ori­când, Satana și oști­rea lui sunt hotă­râți să‑i înșe­le pe tineri sub stan­dar­dul întu­ne­cat, ce con­du­ce spre rui­nă și moar­te”. (Sfaturi pen­tru părinți, edu­ca­tori și elevi 165).