Tabără de tineret – “Irezistibilii”


Tabără de tine­ret – “Irezistibilii”

Dragi tineri, a fi un tânăr ire­zis­ti­bil nu este doar o fan­te­zie ci este exact ceea ce poţi fi şi tu. Acesta este pla­nul lui Dumnezeu pen­tru tine, de a fi ire­zis­ti­bil. Dacă vrei să afli cum poţi sa devii ire­zis­ti­bil, te invi­tăm în peri­oa­da 4–6 mar­tie 2016 la tabă­ra cu gene­ri­cul “Irezistibilii”, care va avea loc în apro­pi­e­rea sta­ţiu­nii Băile Herculane.

“M‑am uitat şi iată că s‑a ară­tat un cal alb. Cel ce sta pe el, avea un arc ; i s‑a dat o cunu­nă, şi a por­nit cuce­ri­tor, ca să cuce­reas­că.” Apoc 6:2

Din pro­gram:

- Teme, cer­curi de rugaciune;

- Grupuri de discuţii ;

- Program de lau­dă, cân­tări, poe­zii, experienţe;

- Momente de părtăşie;

- Activităţi recreative;

- Ieşiri în natu­ră sau vizi­ta­re obiec­ti­ve turistice

Temă de pregătit:

- Cum poţi să devii irezistibil?

- Cum vi‑l ima­gi­nati voi pe un băi­at ire­zis­ti­bil fetelor?

- Cum vă ima­gi­na­ţi o fată ire­zis­ti­bi­lă băieţilor?

Locaţia:

Pensiunea Casa Ecologică din Mehadia, care este situ­a­tă la 2,5 Km de Băile Herculane pe ruta Bucureşti- Craiova – Caransebeş – Timişoara.

Costul tabe­rei este de 85 Ron, în care este inclus caza­rea pen­tru doua nopti si o masă Sâmbătă sea­ra. Rezervările se fac până pe 28 Februarie 2016 în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le. Înscrierile se vor face la urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon : 0727300739 Doru Sârbu 0767276582 Cristian Paulescu

01_vedere_principalaInformaţii uti­le:
‑Cazarea se va face până cel târ­ziu la ora 17:30;

-Programul vineri sea­ra, va înce­pe oda­tă cu des­chi­de­rea Sabatului la ora 18:10;

-Toţi cei care aveţi instru­men­te muzi­ca­le vă rugăm să le adu­ceţi pen­tru a‑L lău­da pe Dumnezeu;

-Pentru cei care doresc să par­ti­ci­pe şi nu au posi­bi­li­ta­tea vă rugăm să con­tac­ta­ţi organizatorii;

-Pe par­cur­sul tabe­rei vă rugăm să res­pec­ta­ţi pro­gra­mul şi indi­ca­ţi­i­le care vin din par­tea orga­ni­za­to­ri­lor. Legea ceru­lui este legea ordi­nii şi a punc­tu­a­li­ţă­ţii şi Isus are ace­lea­şi aştep­tări astăzi de la copi­ii Săi;

-De ase­me­nea vă rugăm să folo­si­ţi o îmbră­că­min­te accep­ta­tă de Biblie şi de Spiritul Profetic; Vom reve­ni cu pro­gra­mul deta­li­at! Dacă aveţi idei de acti­vi­tă­ţi recre­a­ti­ve, aştep­tăm să ne con­tac­ta­ţi. Vă aştep­tăm cu drag pe voi şi pri­e­te­nii voştri!