Tabără la Gura Râştii

“Înțelegând gla­sul lui Dumnezeu” — Tabără la Gura Râştii (Cluj),

Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invi­ta în pri­mă­va­ra aces­tui an, la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, în sta­țiu­nea monta­nă Gura Râștii, jude­țul Cluj, peri­oa­da 18–20 mar­tie 2016, sub genericul:
“Înțelegând gla­sul lui Dumnezeu”.

Motto: 1 Împărați 19:12,13- „Și după cutre­mu­rul de pământ, a venit un foc: Domnul nu era în focul ace­la. Și după foc, a venit un susur blând și sub­ți­re. Când l‑a auzit Ilie, și‑a aco­pe­rit fața cu man­ta­ua, a ieșit și a stat la gura peș­te­rii. Și un glas i‑a vor­bit, zicând: „Ce faci tu aici, Ilie?”

-Locul de des­fă­șu­ra­re al tabe­rei va fi la «Complexul Turistic Puiu», de unde exis­tă acces spre diver­se obiec­ti­ve turis­ti­ce , pre­cum și posi­bi­li­ta­tea orga­ni­ză­rii unor acti­vi­tăți recreative.
— Traseul spre sta­țiu­ne este urma­to­rul: din loca­li­ta­tea Gilău, afla­tă pe ruta Cluj-Napoca-Oradea, se mer­ge în stân­ga pe vari­an­ta spre Someșu Rece — Măguri Răcătău, până în loca­li­ta­tea Gura Râștii.
— Cazarea se va face în came­re cu trei/patru/cinci paturi, la pre­țul de 50 RON pat/persoană pe două nopti, mân­ca­rea este pe cont pro­priu, exis­tând în incin­ta caba­nei posi­bi­li­ta­tea de a folo­si bucă­tă­ria și o sală cores­pun­ză­toa­re pen­tru ser­vi­rea hranei.
— Soarele va apu­ne la ora 18:35, caza­rea pen­tru toți cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta vă rugăm să ajun­geți din timp, vineri după ami­a­ză cază­ri­le se vor face până cel târ­ziu la ora 18:15.

Din pro­gram:
• Prezentări: pe tema inspi­ra­tă din generic
• Experiențe, pro­gram de lau­dă, gru­puri de dis­cu­ții, momen­te de părtășie
• Studiu inte­rac­tiv din Marea Luptă, capi­to­lul 26” O lucra­re de reformă”
(Recomandăm stu­di­e­rea în pre­a­la­bil a aces­tui capitol).
• Drumetii si acti­vi­tăți recre­a­ti­ve etc.
Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re până în 13 mar­tie 2016, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0737433099 – Daniel Bernad si 0720100094/0746599899 – Ghiță Ulici.

De reți­nut:
• rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabere.
• toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul programului.
• îmbră­că­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui tabe­rei să fie con­for­mă cu prin­ci­pi­i­le noas­tre de cre­din­ță, baza­te pe reco­man­dă­ri­le Bibliei și Spiritului Profetic.
• pro­gra­mul va fi res­pec­tat de toti par­ti­ci­pan­tii la tabă­ră, care îl vor lua la cunoș­tin­ță îna­in­te de a face rezervarea.
• nu se va pără­si incin­ta tabe­rei fără a anun­ța în pre­a­la­bil organizatorii.
• dacă aveți o pro­pu­ne­re pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.
Vă aștep­tăm cu drag!

Programul Taberei 18–20 mar­tie 2016

Vineri, 18 martie
14:00 – 18:15 Timp alo­cat pen­tru cazare
18:35 Începerea Sabatului
19:00- Cina
20:00 – 21:00 Prezentare 1, stu­diu interactiv
21:00–22:30 momen­te de par­ta­sie si lau­da etc.
23:00 Stingerea

Sâmbătă, 19 martie
08:00 –08:15 Altarul de dimineață
08:15–09:15 Micul dejun
09:15 – 09:30 Program de lauda
09:30 – 10:40 Scoala de Sabat
11:00 – 12:00 Prezentare 2
13:00- 14:00 Prânzul
14:30- Pauza (timp pen­tru recre­e­re sau dru­me­ție în natură)
16:30 – 18:35 Program de lau­da (cân­tări, poe­zii, expe­rien­țe), stu­diu inte­rac­tiv din Marea Luptă, cap.26, înche­ie­rea Sabatului etc.
19:00- 20:00 Cina
21:00 – Diverse acti­vi­tăți recreative
23:00 – Stingerea

Duminică, 20 martie
08:15–08:30 Altarul de dimineață
08:30- Micul dejun
09:30- 10:30 Program de înche­ie­re a tabe­rei (test de opi­nie, con­clu­zii etc) 11:00- Vizită la anu­mi­te obiec­ti­ve turis­ti­ce sau alte acti­vi­tăți recre­a­ti­ve în func­ție de con­di­ți­i­le meteo.