Tabără de tineret cu corturile pe Valea Cernei, 22–25 august 2008

În peri­o­da 22–25 august 2008 va fi orga­ni­za­tă pe Valea Cernei o tabă­ră a AZSMR sub genericul:

“Vrei să fi feri­cit?” — bazat pe ver­se­tul din Ps 4:6.

Programul va cuprin­de pre­zen­tări de teme, dis­cu­ții libe­re cu subiec­te care sunt de actu­a­li­ta­te pen­tru tineri, con­si­li­e­re pen­tru tineri, dru­me­ții și alte acti­vi­tăți recre­a­ti­ve în mij­lo­cul natu­rii depar­te de zgo­mo­tul ora­șe­lor, foc de tabă­ră și o mare sur­pri­ză, etc…

Programul deta­li­at va fi înmâ­nat la sosi­rea tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor înscriși.

Locație și moda­li­tăți de acces:

Valea Cernei este situ­a­tă în jud Mehedinți, la poa­le­le Munților Godeanu, într‑o fru­moa­să și pito­reas­că zonă monatană.

Transportul ruti­er se face pe DN 67 (Tg. Jiu-Baia de Aramă-Băile Herculane), până la Km 27, de unde se va urma spre Cerna Sat. De la Băile Herculane la Cerna Sat sunt aprox 30 Km, iar de la Tg. Jiu la Cerna Sat dis­tan­ța este de aprox 75 km. Cea mai apro­pi­a­tă sta­ție CFR este Băile Herculane.

Cazarea se va face în cor­turi care vor fi adu­se de cei care sunt înscriși sau in came­ra 25RON pat/noapte, iar masa se va servi cu ceea ce ne-am adus de aca­să (sunt în apro­pi­e­re și magazine).

Atentie: Vă rugăm să sosiți cu foar­te mult timp îna­in­te de sosi­rea Sabatului pen­tru a avea timp sufi­cient pen­trut caza­re. De acei care nu sunt inscriși nu vom răspunde.

Rezervările se fac până pe 15 august 2008 .

Persoane de con­tact la care veți afla infor­ma­ții supli­men­ta­re și la care veți face rezervările:

Paulescu Gicu Cristian: 0724385240; 0767276582

Cojocaru Gigi: 0724554070

Nu uitați să vă luați cu voi:

CORTUL ȘI ALIMENTE
Biblie, lec­ție pen­tru Sabat, car­te de cân­tări, pix și car­ne­țel, îmbră­că­min­te pen­tru 4 zile, pro­soa­pe, arti­co­le de toa­le­tă și … prietenii!

Întrucât pro­gra­mul întru­ni­rii va inclu­de și excur­sii în natu­ră, vă rugăm să vă adu­ceți echi­pa­ment adec­vat pen­tru dru­me­ție (ghe­te sau bocanci de mun­te, pulo­ver gros, pele­ri­ne imper­mea­bi­le, un ruc­sac etc…)

Vă aștep­tăm cu drag!