Anotimpul Renașterii – Tabără pentru tineri

12789676_1119231714774454_1180119321_o

Anotimpul Renașterii – Tabără pen­tru tineri

Departamentul de Tineret al Uniunii Române vă in­vită căl­du­ros să par­ti­ci­pați în pri­ma­va­ra aces­tui an la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, pen­tru câ­teva zile de păr­tă­șie creș­tină în ca­drul unei ta­bere care va avea loc în pe­ri­oada 28 Aprilie — 2 Mai 2016 cu genericul:

Anotimpul Renașterii”

Motto: “Semănați potri­vit cu nepri­hă­ni­rea, și veți sece­ra potri­vit cu îndu­ra­rea. Desțeleniți-vă un ogor nou! Este vre­mea să cău­tați pe Domnul, ca să vină și să vă plo­uă mân­tu­i­re”. Osea 10:12

Dragi pri­e­te­ni tineri, ce aţi semă­nat, ace­ea veţi sece­ra! Acum este tim­pul semă­na­tu­lui pen­tru voi. Care va fi sece­ri­şul vos­tru? Ce semă­nați? Fiecare cuvânt pe care‑l ros­ti­ţi, fie­ca­re act pe care‑l înde­pli­ni­ţi este o sămânţă care va adu­ce roa­de bune sau rele şi la sece­riş va rezul­ta fie tris­teţe, fie bucu­rie. Aşa cum va fi semă­na­tă sămânţa, aşa va fi recol­ta… Voi înşi­vă vă con­strui­ţi des­ti­nul.” Solii pen­tru Tineret 146

Cultivarea solu­lui fur­ni­zea­ză mereu învă­ţă­turi. Nimeni nu se poa­te aştep­ta ca o buca­tă de pământ nelu­crat să‑i adu­că vreo­da­tă o recol­tă. Lucratul pămân­tu­lui, semă­na­tul şi îngri­ji­rea cul­tu­ri­lor nece­si­tă hăr­ni­cie şi stă­ru­inţă. Tot ast­fel tre­bu­ie să fie şi în semă­na­tul spi­ri­tu­al. Gradina ini­mii tre­bu­ie cul­ti­va­tă, solul bră­z­dat prin pocă­inţă, iar plan­te­le cele rele care sufo­că grâ­ne­le bune tre­bu­ie smul­se. După cum pămân­tul oda­tă aco­pe­rit de mără­cini poa­te fi rea­dus într‑o sta­re bună numai prin mun­că stă­ru­i­toa­re, tot ast­fel încli­na­ţi­i­le rele ale ini­mii pot fi învin­se numai prin efort seri­os în nume­le şi în pute­rea lui Hristos.”  Îndrumarea Copilului 57

Vă pro­pu­nem stu­di­ul cu ruga­ciu­ne a Capitolului 2 „Semănătorul a ieşit să seme­ne” din car­tea Pildele Domnului Hristos.

Te in­vi­tăm cu toa­tă căl­dura la aceas­tă ta­bără unde te vei bu­cura de păr­tă­șia cu Isus, pre­cum și cu cei­la­lţi par­ti­ci­panţi. Roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să fie revăr­sat într-un mod îmbel­șu­gat în cadrul aces­tei tabe­re, iar ini­ma fie­că­ru­ia să fie pre­gă­ti­tă pen­tru a pri­mi cu bucu­rie sămân­ța Cuvântului. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe.

Din pro­gram:

 • Prezentări: pe tema in­spi­rată din generic

 • Ateliere de dis­cu­ţii, cer­curi de rugăciune
 • Program de la­udă: Imnul ta­be­rei, cân­tări, po­e­zii, ex­pe­rienţe, etc.
 • Concert mu­zi­cal
 • Drumeţii şi alte ac­ti­vi­tăţi re­cre­a­tive, în func­tie de con­di­ți­ile me­teo etc;

Dacă aveți vreo pro­pu­nere pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Preţul ca­ză­rii şi al me­sei este 240 RON/persoană/toată pe­ri­oada, iar pen­tru o mai bună ges­tio­na­re a ches­tiu­ni­lor ad­mi­nis­tra­tive, or­ga­ni­za­to­rii ta­be­rei vă re­co­mandă să achi­tați ba­nii în fe­lul următor:

 1. 60 RON îi veţi de­pune când in­ten­tio­nati să fa­ceți re­zer­va­rea în ur­mă­toa­rele con­turi bancare:

RO62BRDE250SV32308272500 — BRD-Ghiță Ulici

RO19INGB0000999900816242 — ING- Cristian Paulescu

 1. Restul de 180 RON, sau în func­ție de nu­mă­rul de zile re­zer­vate, îi veţi achi­ta la so­si­rea la tabără.

Pentru cei care do­resc si fie ca­zati la Campus, do­rim să vă trans­mi­tem că re­zer­va­rea se face pen­tru mi­nim 3 zileCazarea se va face de joi 28 apri­lie 2016, în­ce­pând cu ore­le 13:00.

Facem apel la ti­neri să se în­scrie cât mai re­pede. Tinerii vor avea pri­o­ri­ta­te la în­scri­ere da­to­rită nu­mă­ru­lui re­dus de lo­curi de ca­zare, aceas­ta ne­în­sem­nând că nu vor fi bine pri­miți și cei mai în vâr­stă sau părinții.

Toți cei in­te­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și în­scri­ere până la data de 18 apri­lie 2016, în li­mita locuri­lor dis­po­ni­bile, la unul din­tre nu­me­rele de te­le­fon: 0720100094 – Ghiță Ulici ‚0767276582 – Cristian Paulescu

De reti­nut:

Pentru buna des­fă­șu­rare a aces­tui eve­ni­ment, avem ne­voie de spri­ji­nul și co­la­bo­ra­rea dum­ne­a­voas­tră în toa­te as­pec­tele. De ace­ea cre­dem că re­gu­la­men­tul de mai jos ne va fi de fo­los tu­tu­ror și spe­răm ca fi­e­care par­ti­ci­pant să vină cu o ini­mă des­chisă și umi­lită îna­in­tea lui Dumnezeu, gata să pri­mească tot ce este bun. “Dar toa­te să se facă în chip cuvi­in­cios și cu rân­du­ia­lă.” 1 Corinteni 14:40

Odată ajuns la ta­bără, fi­e­care par­ti­ci­pant va fi res­pec­tuos față de toți cei­lalți. Acest lu­cru pre­su­pune că toți să dor­mim la ora sta­bi­lită în pro­gram, să fim pre­zenți în sală cu 5–10 mi­nute îna­inte de în­ce­pe­rea ser­vi­ci­i­lor di­vine și să păs­trăm li­niș­tea atât pe co­ri­doare cât și în sală. Va fi in­ter­zisă pre­zenţa în altă ca­meră (de­cât cea în care s‑a fă­cut re­partiza­rea fi­e­ca­ruia) după ora stin­ge­rii.

– Dorința noas­tră este ca ti­ne­rii pre­zenți să par­ti­cipe ac­tiv atât la ac­ti­vi­tă­țile or­ga­ni­zate în sală (pre­zentări, cer­curi de rugă­ciu­ne, dis­cu­ții pe ate­li­ere, pro­grame de la­udă , Concert muzical,etc.) cât și la ac­ti­vi­tă­țile re­cre­a­tive (cele de afa­ră, dru­me­ții în na­tură etc), ast­fel în­cât să ne pu­tem în­ca­dra în program.

– Înscrierea pen­tru pro­gra­mele de la­udă (cân­tări vo­cale sau in­stru­men­tale, po­e­zii) se pot face oda­tă cu înscri­e­rea la tabă­ră sau din pri­ma zi a ta­be­rei, de­o­a­rece do­rim să avem mo­mente de la­udă pen­tru sla­va lui Dumnezeu pe toa­tă pe­ri­oada ta­be­rei. Avem de ase­me­nea ru­gă­min­tea ca toți cei ce cân­tă la un in­stru­mentmu­zi­cal por­ta­bil, să le lu­ați cu voi de­o­a­rece va exis­ta o orches­tră a ta­be­rei.

– Cazarea nu se va face în tim­pul zi­lei de Sabat, pen­tru aceas­ta, cei care plănu­iesc să ajun­gă vi­neri după ami­ază, vă rugăm sa ajun­geți in timp optim, ina­in­te de ince­pe­rea Sabatului care va fi la 20:20 . De ase­me­nea, pen­tru mo­tive de si­gu­ranță a par­ti­ci­pan­ți­lor, vă anun­țăm că por­țile Campusului vor fi în­chise în­tre ore­le 00:00 – 6:00 pe toa­ta du­rata taberei.

- Îmbrăcă­min­tea pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui ta­be­rei să fie con­form cu prin­ci­pi­ile noas­tre de cre­dință, ba­zate pe re­co­man­dă­rile Bibliei și Spiritului Profetic.

- Deasemenea va fi inter­zisă folo­si­rea sau păstra­rea în incin­ta Campusului a pro­du­se­lor ce conțin: alco­ol, cofe­ină, tut­un.

Nu în ul­ti­mul rând, vrem să vă amin­tim că oda­tă ce ați ales să par­ti­ci­pați la aceas­tă ta­bără v‑ați dat con­simțământul că sun­teți de acord să res­pectați aces­te punc­te mențio­nate mai sus și cu fap­tul că fi­e­care se va com­porta co­res­punzător pen­tru a avea o păr­tă­șie de­o­se­bită cu cei­lalți și cu Dumnezeu. 

În pri­vinţa pro­gra­mu­lui vom re­veni şi cu alte deta­lii în timp util.

Nădăjduim să pe­tre­cem un timp mi­nu­nat cu Domnul și unii cu alții!

Fiti bi­ne­ve­niti!

 

Actualizare (21.04):

Programul Taberei Anotimpul Renașterii”, 28 Apr. — 2 Mai 2016

Joi 28 Aprilie 2016

 • 13:00 —18:00 Timp alo­cat pen­tru cazare

 • 18:30 — Cina

 • 20:00 — 21:30 Deschiderea pro­gra­mu­lui tabe­rei, Prezentare 

 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă și somn

Vineri 29 Aprilie 2016

 • 08:00 — Altarul de dimineață

 • 08:30 — Micul dejun

 • 10:00 —12:00 Prezentare , se va acor­da timp pen­tru între­bări si dez­ba­teri pe baza temei prezentate.

 • 13:30 — Prânzul

 • 14:30 — 18:30 Timp pen­tru soci­a­li­za­re, recre­ere, diver­se acti­vi­tati, pre­gă­tire pen­tru Sabat, caza­re etc.

 • 18:30 — Cina

 • 20:00 — 21:30 Prezentare , Începerea Sabatului la 20:20

 • 23:00 — Timp pen­tru odih­nă și somn

Sâmbătă 30 Aprilie 2016

 • 07:45 — Altarul de dimineață: 

 • 08:00 — Micul dejun

 • 09:00 — 09:30 — pro­gram de laudă

 • 09:30 — 10:45 Școala de Sabat

 • 11:15 — 12:45 Prezentare

 • 13:30 — Prânzul

Pauză

 • 16:30 — 18:30 Program de lau­dă (cân­tări, poe­zii, expe­rien­te, etc.)

 • 18:30 — Cina

 • 20:20 — Program la înche­ie­rea Sabatului

 • 23:30 — Timp pen­tru odih­nă și somn

Duminică 1 Mai 2016

 • 08:00 — Altarul de dimineață: 

 • 08:30 — Micul dejun

 • 10:00 — Timp pen­tru soci­a­li­za­re, recre­ere, diver­se acti­vi­tăți, pre­gă­ti­re pen­tru con­cert etc

 • 13:30 —Prânzul (pen­tru cină, hra­na se va lua la pachet de cei care vor par­ti­ci­pa la Concertul muzi­cal din Avrig)

 • 15:00–17:00- Timp pen­tru soci­a­li­za­re, recre­ere, pre­ga­ti­re pen­tru con­cert etc.

 • 18:00–20:00 — Concert muzi­cal la o sală a Palatului Brukenthal din Avrig

 • 23:30 — Timp pen­tru odih­nă și somn

Luni 2 Mai 2016

 • 08:00 — 09:00 Altarul de dimi­ne­a­tă, pro­gram de înche­ie­re a taberei,concluzii etc

 • 09:00 — Micul dejun

 • 10:30 — Excursie (ieși­re în natu­ră sau la anu­mite obiec­tive turis­tice în func­ție de dorin­te­le celor pre­zenți și de con­di­ți­ile meteo).

 • 13:30- Prânzul (se va lua fie la pachet pen­tru cei care vor ple­ca spre casă sau în excur­sie, sau se va putea servi la cam­pus de cei doritori)

 Concert 1 Mai 3-2 A5