Tabără de tineret la Sătic, 3–5 septembrie 2010

În peri­oa­da 3–5 sep­tem­brie 2010 va fi orga­ni­za­tă o tabă­ră a AZȘMR sub genericul:

“Fiecare găseș­te ceea ce caută”

„Împrietenește-te dar cu Dumnezeu, și vei avea pace; te vei bucu­ra ast­fel iarăși de feri­ci­re” Iov 22:21

Din pro­gram:
— pre­zen­tări de teme
— dis­cu­ții libe­re cu subiec­te care sunt de actu­a­li­ta­te pen­tru tineri
— con­si­li­e­re pen­tru tineri,etc.,
— dru­me­ții și alte acti­vi­tăți recre­a­ti­ve în mij­lo­cul naturi depar­te de zgo­mo­tul orașelor
— foc de tabă­ră și o mare surpriza,etc.

Locație și moda­li­tăți de acces:
Sătic este situ­at în jud Brașov, într‑o fru­moa­să și pito­reas­că zonă montană.
Transportul ruti­er se face pe DN 73 (Câmpulung Muscel-Brașov), de unde se va urma spre Sătic. De la Câmpulung Muscel la Sătic sunt aprox 35 km, iar de la Brașov la Sătic dis­tan­ța este de aprox 42 km. Cea mai apro­pi­a­tă sta­ție CFR este în Brașov sau Câmpulung Muscel.
Pentru cei care nu vor veni cu mași­na per­so­na­lă, îi rugăm să ne anun­țe atunci când vor face rezer­va­rea pen­tru a rezol­va și acest impediment.

Cazarea se va face la loca­ția AZȘ care ne ofe­ră în jur de 150–160 de locuri de caza­re. Prețul este de 15 Ron/pat/noapte. Sunt și alte opțiuni de caza­re, în zonă aflân­du-se mai mul­te caba­ne și pen­siuni. Dar am zis că cel mai bine este ca întâi să ocu­păm acest număr de locuri, iar apoi vom spu­ne de cele­lal­te opțiuni.
Rezervările se fac până pe 25 august 2010.

Masa se va servi cu ceea ce ne-am adus de acasă.

Atenție:
Vă rugăm să sosiți cu ceva timp îna­in­te de sosi­rea Sabatului pen­tru a avea timp sufi­cient pen­tru caza­re. Ora limi­tă pen­tru caza­re este 19:00. De acei care nu sunt înscriși nu vom răspunde.
Programul vineri sea­ra va înce­pe oda­tă cu des­chi­de­rea Sabatului la ora 19:50

Persoana de con­tact la care veți afla infor­ma­ții supli­men­ta­re și la care veți face rezer­vă­ri­le este:
Paulescu Gicu Cristian: 0767276582, e‑mail:

Nu uitați să vă luați cu voi:
Biblia, lec­ția pen­tru Sabat, car­tea de cân­tări, pix și car­ne­țel, îmbră­că­min­te pen­tru 3 zile și… prietenii!
Întrucât pro­gra­mul întru­ni­rii va inclu­de și excur­sii în natu­ră, vă rugăm să vă adu­ceți echi­pa­ment adec­vat pen­tru dru­me­ție (ghe­te sau bocanci de mun­te, pulo­ver gros, pele­ri­ne imper­mea­bi­le, un ruc­sac etc.)

Vă aștep­tăm cu drag pe toți tine­rii Uniunii Române a AZȘMR!