Tabără de Tineret — Caransebeș

Dragi tineri,

 Avem bucu­ria prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­ta la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Banat, în peri­oa­da 8–10 Februarie 2019.

– Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­tei tabe­re este în ora­șul Caransebeș la Hostel Misiam Mura, data limi­tă pen­tru înscri­eri fiind Joi 31.01.2019.

 – Cazarea se va face în came­re de doua per­soa­ne, la pre­țul de 50 RON pe noapte/persoană, iar mân­ca­rea este pe cont propriu.

– Soarele va apu­ne la ora 17:44, caza­rea pen­tru toți cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta vă rugăm să ajun­geți din timp. Vineri după ami­a­ză cază­ri­le se vor face până cel târ­ziu la ora 17:30.

 Din program:

  • Prezentări: pe tema inspi­ra­tă din generic
  • Experiențe, pro­gram de lau­dă, gru­puri de dis­cu­ții, momen­te de părtășie
  • Duminică — zi de schi la Muntele Mic. Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re până Joi 31.01.2019, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la unul din­tre nume­re­le de telefon:

 0731809212 –Aneculăesei Abigaela

0773967481- Aneculăesei Silviu

0727300829 – Daniel Truță

De reți­nut:

  • rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabe­re. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să participe.
  • toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul programului.
  • dacă cine­va și-ar dori să par­ti­ci­pe și nu-și per­mi­te din punct de vede­re finan­ci­ar rugăm să trans­mi­tă acest lucru organizatorilor.
  • pro­gra­mul va fi res­pec­tat de toți par­ti­ci­pan­ții la tabă­ră, care îl vor lua la cunoș­tin­ță îna­in­te de a face rezervarea.
  • dacă aveți o pro­pu­ne­re pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți organizatorilor.

Vă aștep­tăm cu drag!!!