Adunare de tineret – “Sub domnia iubirii”

 

Proverbe 4:23 “Păzește-ți ini­ma mai mult decât ori­ce, căci din ea ies izvoa­re­le vieții!”

Tinerii comu­ni­tă­ții Bucov au deo­se­bi­ta plă­ce­re de a vă invi­ta la un sfâr­șit de săp­tămâ­nă pe tema “Sub domnia iubi­rii”, în peri­oa­da 15 – 17 Martie 2019.

Programele se vor des­fă­șu­ra în bise­ri­ca AZSMR “Eben-Ezer” din Bucov. Pentru înscri­eri și deta­lii pri­vind caza­rea, mai mul­te infor­ma­ții sunt dis­po­ni­bi­le la adre­sa: “Sub domnia iubi­rii” (https://azsmr-bucov.ro/sub-domnia-iubirii-adunare-de-tineret/). Data limi­tă pen­tru înscri­e­re este 10 Martie 2019.

Ne bucu­răm să vă anun­țăm că la acest eve­ni­ment avem plă­ce­rea de a‑l avea ală­tu­ri de noi pe fra­te­le Arcadii Mangul, din Republica Moldova. Dacă doriți mai mul­te deta­lii, nu ezi­tați să ape­lați la numă­rul de tele­fon 0722225872, unde fra­te­le Radu Ioniță va încer­ca să vă aju­te. Mai mult, tot el vă va întâm­pi­na la cazare.

Vă aștep­tăm cu drag!