„Privind dincolo de Orizont” — Tabără de tineret

Dragi tineri,

Avem bucu­ria prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­tăm la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Banat, în peri­oa­da 7–9 Septembrie 2018, sub gene­ri­cul: „Privind din­co­lo de Orizont”

Motto: „Cercetați Scripturile, pen­tru că soco­tiți ca în ele aveți via­ță veș­ni­că, dar toc­mai ele măr­tu­ri­sesc des­pre Mine“. (Ioan.5:39).

”Lectura este o for­mă a feri­ci­rii. Ultima la care vom renun­ța.” Fernando Savater

– Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­tei tabe­re este într-un cadru fru­mos, la tabă­ra adven­tis­tă din Nadăș, jud. Arad.

– Pentru cei care doresc să par­ti­ci­pe, tra­se­ul este urmă­to­rul: ajun­geți la Șiria, apoi prin Târnova pana la Șilindia. În Șilindia se face dreap­ta spre Tauț și după ce se tre­ce de Tauț sunt indi­ca­toa­re spre tabă­ră.

– Cazarea se va face în came­re cu șase și șap­te paturi, la pre­țul de 30 RON pe noapte/patul/persoană , adi­că 60 RON pe cele două zile (vineri sea­ra, sâm­bă­tă sea­ra) iar mân­ca­rea este pe cont pro­priu.

– Soarele va apu­ne la ora 19:58, caza­rea pen­tru toți cei care vor par­ti­ci­pa la tabă­ră nu se va face în tim­pul zilei de Sabat, pen­tru aceas­ta vă rugăm să ajun­geți din timp. Vineri după ami­a­ză cază­ri­le se vor face până cel târ­ziu la ora 19:30.

 Din pro­gram:

  • Prezentări: pe tema inspi­ra­tă din gene­ric
  • Experiențe, pro­gram de lau­dă, gru­puri de dis­cu­ții, momen­te de păr­tă­șie
  • Foc de tabă­ră și acti­vi­tăți recre­a­ti­ve

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re până Miercuri 05 Septembrie 2018, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la unul din­tre nume­re­le de tele­fon:

0731809212 –Aneculăesei Abigaela

0773967481- Aneculăesei Silviu

0727300829 – Daniel Truță

De reți­nut:

  • rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabe­re. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să par­ti­ci­pe.
  • toți cei care aveți instru­men­te muzi­ca­le și doriți să lău­dați pe Domnul în cadrul tabe­rei, sun­teți rugați să le luați cu voi pen­tru a cân­ta pe par­cur­sul pro­gra­mu­lui.
  • dacă cine­va și-ar dori să par­ti­ci­pe și nu-și per­mi­te din punct de vede­re finan­ci­ar rugăm să trans­mi­tă acest lucru orga­ni­za­to­ri­lor.
  • pro­gra­mul va fi res­pec­tat de toți par­ti­ci­pan­ții la tabă­ră, care îl vor lua la cunoș­tin­ță îna­in­te de a face rezer­va­rea.
  • nu se va pără­si incin­ta tabe­rei fără acor­dul orga­ni­za­to­ri­lor.
  • dacă aveți o pro­pu­ne­re pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să o trans­mi­teți orga­ni­za­to­ri­lor.

Vă aștep­tăm cu drag!!!