Conferința Generală 2019 — Adunarea publică

Iubiți frați din Unitățile Conferinței Generale din întrea­ga lume,

Mă bucur când mi se zice: „Haidem la Casa Domnului!”  Psalmul 122:1.

Pentru a oferi mai mult timp fra­ți­lor care vin din stră­i­nă­ta­te pen­tru a par­ti­ci­pa la adu­nă­ri­le publi­ce ale CG din 2019, Uniunea Braziliană de Sud, cu ama­bi­li­ta­te, a rezer­vat une­le din­tre spa­ții de caza­re mai con­for­ta­bi­le anu­me pen­tru fra­ții străini.

Locurile de caza­re de acest tip dis­po­ni­bi­le pen­tru fra­ții bra­zi­li­eni au fost deja epu­i­za­te în urmă cu câte­va luni, fra­ţi­lor locali fiin­du-le încă dis­po­ni­bi­le numai locu­ri­le mai simple.

Prin urma­re, orga­ni­za­to­rii au decis să sta­bi­leas­că un ter­men limi­tă până la care acest tip de caza­re să fie rezer­vat exclu­siv stră­i­ni­lor. Aceste locuri vor fi rezer­va­te stră­i­ni­lor numai până în 28 febru­a­rie, iar dacă vre­u­nul din aces­te tipuri de caza­re este încă dis­po­ni­bil la 1 mar­tie, aces­tea vor fi apoi puse la dis­po­zi­ția fra­ți­lor locali și, cel mai pro­ba­bil, vor fi vân­du­te toa­te în ace­eași zi.

Având în vede­re că exis­tă un număr limi­tat de locuri de caza­re rezer­va­te stră­i­ni­lor, aces­tea ar putea fi vân­du­te îna­in­te de ter­me­nul limi­tă de 28 febru­a­rie, în func­ție de numă­rul de stră­ini care se înre­gis­trea­ză de acum îna­in­te; prin urma­re, ide­al este ca cei care doresc cu ade­vă­rat să aibă aces­te locuri de caza­re să se înre­gis­tre­ze cât mai curând  posibil.

Atașat veți găsi pos­te­rul publi­ci­tar care con­ți­ne site-ul unde se poa­te face înre­gis­tra­rea. Dacă este posi­bil, impri­mați și dis­tri­bu­iți unul din aces­ta la bise­ri­ci­le loca­le din uni­ta­tea dvs. și publicați‑l pe soci­al media.

Cei inte­re­sați pot, de ase­me­nea, să se înre­gis­tre­ze folo­sind urmă­to­rul e‑mail:  sau pe WhatsApp: +55 11 99592 4432 sau con­tac­tând Casierul Conferinței Generale, fra­te­le Rudolfo Gessner:

Fie ca Dumnezeu să con­ti­nue să vă bine­cu­vân­te­ze pe fie­ca­re din­tre voi și să facă să pros­pe­re cau­za Lui în uni­ta­tea voastră.

Fratele vos­tru în bine­cu­vân­ta­ta spe­ran­ță, Eli Tenorio, Secretar al CG