Tabără de tineret — „Anotimpul renașterii”

Sub bine­cuvânta­rea lui Dumnezeu, în primăvara aces­tui an, res­pec­tiv 28 apri­lie – 2 mai 2016, Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, a orga­ni­zat o tabără naţională de tine­ret, la Campus Porumbacu — Sibiu. Genericul tabe­rei a fost, Anotimpul renaș­te­rii , cu tex­tul mot­to: „Semănați po­tri­vit cu ne­pri­hă­ni­rea, și veți se­cera po­tri­vit cu în­du­ra­rea. Desțeleniți-vă un ogor nou! Este vre­mea să că­u­tați pe Domnul, ca să vină și să vă plo­uă mân­tu­ire” Osea 10:12, şi gân­dul intro­duc­tiv inspi­rat din Spiritul Profetic:Dragi pri­e­teni ti­neri, ce aţi se­mă­nat, ace­ea veţi se­cera! Acum este tim­pul se­mă­na­tu­lui pen­tru voi. Care va fi se­ce­ri­şul vos­tru? Ce se­mă­nați? Fiecare cu­vânt pe care‑l ros­tiţi, fi­e­care act pe care‑l în­de­pli­niţi este o sămânţă care va adu­ce roa­de bune sau rele şi la se­ce­riş va re­zulta fie tris­teţe, fie bu­cu­rie. Aşa cum va fi se­mă­nată sămânţa, aşa va fi re­colta… Voi înşivă vă con­struiţi des­ti­nul.” Solii pen­tru Tineret, 146.

Numărul par­ti­ci­panţilor a fost pes­te aştep­tă­ri­le orga­ni­za­to­ri­lor, acest fapt a scos în evi­denţă dorinţa pro­fun­dă a tine­ri­lor şi nu numai, de a căuta să cunoas­că mai mult des­pre Dumnezeu, des­pre tim­pul în care tră­im şi tot­o­dată de modul în care El poa­te să trans­for­me vieţile fie­că­ru­ia prin sămânţa cuvân­tu­lui Său. Această tabă­ră a fost orga­ni­za­tă având trei obiec­ti­ve majo­re: pen­tru sla­va lui Dumnezeu, pen­tru creştere spi­ri­tu­a­lă şi pen­tru părtăşie creştină.

Au fost câte­va zile deo­se­bi­te, în care a fost simţită pre­zenţa lui Dumnezeu într-un mod pro­fund, des­co­pe­rin­du-se prin Cuvântul Său pre­zen­tat, prin pei­sa­jul extra­or­di­nar al natu­rii, cât şi prin imnu­ri­le de laudă, voca­le şi instru­men­ta­le, into­na­te cu aceas­tă oca­zie.

Pe baza gene­ri­cu­lui aces­tei tabe­re au fost pre­zen­ta­te şi dezbătute urmă­toa­re­le teme: „Prima dată lucru­ri­le din­tâi”, „Războiul seminţelor”, „Creşterea armo­ni­oa­să”, „Belşugul rodi­rii” şi de ase­me­nea la alta­rul de dimi­neaţă al fie­că­rei zile, s‑au trans­mis mesa­je din cuvân­tul lui Dumnezeu în legă­tu­ră cu acest subiect. În Sabat dimi­neaţa şi copi­ii au avut un pro­gram spe­cial, fiind împărţiţi în două gru­pe, iar apoi după ami­ază la pro­gra­mul de lau­dă ei au putut să lau­de pe Creatorul nos­tru prin cân­tări, poe­zii, ver­se­te bibli­ce etc.

Aproape toa­te pro­gra­me­le aces­tei tabe­re au fost susţinu­te de către tineri, care au dat dova­dă de o impli­ca­re deo­se­bi­tă atât la pre­zen­tări, dez­ba­teri pe gru­pe, momen­te de rugă­ciu­ne, cât şi la poe­zii, cân­tări voca­le şi instru­men­ta­le.

Un timp sem­ni­fi­ca­tiv a fost alo­cat pro­gra­me­lor de lau­dă la adre­sa lui Dumnezeu, la care şi‑au adus apor­tul: Orchestra Naţiona­lă a Bisericii noas­tre, reu­nind un număr de apro­xi­ma­tiv 40 de tineri şi copii din toată ţara, coru­ri­le şi gru­pu­ri­le muzi­ca­le din mai mul­te con­fe­rinţe ale Uniunii Române şi alte imnuri de laudă into­na­te din par­tea par­ti­ci­panţilor din România şi Bulgaria. De ase­me­na a fost alo­cat timp pen­tru părtăşie, pen­tru dife­ri­te acti­vităţi recre­a­ti­ve şi plim­ba­re în natură.

In ziua de 1 mai între ore­le 18:00–20:00 la sala Palatului Brukenthal din Avrig în cola­bo­ra­re cu Departamentul de Muzică al Uniunii Române AZSMR, şi cu spri­ji­ul bise­ri­cii noas­tre a fost orga­ni­zat un Concert de muzică sacră, vocală şi instru­men­tală la care au par­ti­ci­pat pe lângă cei pre­zenţi la tabără, şi per­soa­ne din oraşul Avrig şi din împre­ju­ri­mi­le aces­tu­ia care au fost invi­taţi la acest eve­ni­ment.

Luni, 2 mai, a avut loc un pro­gram de înche­ie­re a tabe­rei noas­tre în care s‑au pre­zen­tat con­clu­zi­i­le aces­tui eve­ni­ment, a fost rea­li­zat un son­daj de opi­nie pen­tru cei pre­zenţi, iar apoi cei dori­tori au avut posi­bi­li­ta­tea să facă o excur­sie la anu­mi­te obiec­ti­ve din zonă, sau, au mai petre­cut un timp plăcut în incin­ta Campusului.

Redăm câteva impre­sii din par­tea par­ti­ci­panţilor:

Mi‑a plăcut tot pro­gra­mul, cântările, pre­di­ci­le, mânca­rea etc.”

Consider că a fost bună impli­ca­rea tine­ri­lor, fap­tul că li s‑a acor­dat încre­de­re con­tri­bu­ind foar­te bine la Concert, orches­tră şi cele­la­te pro­gra­me”

Ar fi bine să avem Concert de Muzică Sacră la sfârşitul fiecărei tabe­re”

Subiectul tabe­rei a fost foar­te impre­sio­nant”

Mi‑a plăcut pro­gra­mul şi fap­tul că aces­tea s‑au înce­put şi ter­mi­nat la timp”

Locaţia unde s‑a desfășurat tabăra a fost foar­te plăcută

Am învățat lucruri noi, am cunos­cut per­soa­ne noi, şi aceas­ta m‑a bucu­rat mult”

A fost o tabără reuşită, sunt foar­te mul­tu­mită, să se facă mai mul­te tabe­re de genul aces­ta” etc.

Mulțumim tine­ri­lor și tutu­ror celor care au cola­bo­rat și impli­cat pen­tru buna desfăşura­re a aces­tei tabe­re. Îi mulţumim lui Dumnezeu pen­tru tim­pul de har acor­dat în care să avem ast­fel de întru­niri, fie ca El să bine­cu­vin­te­ze într-un mod îmbelşugat pe fie­ca­re par­ti­ci­pant şi nu numai, ca în viaţa noas­tră a tutu­ror, sămânţa cuvântu­lui Evangheliei să găsească un loc priel­nic, să se dezvol­te, să renască şi să aducă un rod îmbelşugat pen­tru viaţa aceas­ta şi pen­tru veşnicie. Isaia 60:11 — „Căci, după cum pămân­tul face să răsa­ră lăs­ta­rul lui și după cum o gră­di­nă face să încol­țeas­că semă­nă­tu­ri­le ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsa­ră mân­tu­i­rea și lau­da în fața tutu­ror nea­mu­ri­lor.” Amin!

(autor: Ghiţă Ulici)