Concertul „MUZICĂ ȘI SUFLET ÎN NOTE DE PRIMĂVARĂ”

13123181_10209868203289897_3576389365659792248_o

Concertul „MUZICĂ ȘI SUFLET ÎN NOTE DE PRIMĂVARĂ”

Muzica folo­si­tă în mod corect este un dar pre­ți­os de la Dumnezeu menit să ridi­ce gân­du­ri­le către teme îna­l­te și nobi­le, să inspi­re și să îna­l­țe sufle­tul.” (EGW)

Concertul de muzi­că sacră a avut loc dumi­ni­că 1 mai 2016, între ore­le 18–20, la sala Palatului Brukenthal din Avrig.

Îi mul­țu­mim lui Dumnezeu pen­tru că în El avem via­ța, miș­ca­rea și fiin­ța, Lui îi adu­cem mul­țu­mi­ri­le și lau­de­le noas­tre. De ase­me­nea mul­țu­mim celor care au adus vibra­ți­i­le în ini­mi­le noas­tre prin muzi­ca sacră: Orchestra Națională a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă, corul CRESCENDO, gru­pul vocal AMMIEL, Doriana Paulescu, gru­pul aca­pe­l­la EMANUEL, corul DEI GRAȚIA.

Concertul de muzi­că sacră, „Muzică și suflet în note de pri­mă­va­ră”, a fost rea­li­zat cu spri­ji­nul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă, România. Pentru des­fă­șu­ra­rea aces­tui con­cert au fost rea­li­za­te invi­ta­ții, care au fost împăr­ți­te local­ni­ci­lor din Avrig, iar aceștia au răs­puns pro­vo­că­rii de a ascul­ta o muzi­că dife­ri­tă de muzi­ca răs­pân­di­tă și ascul­ta­tă în zile­le noas­tre de cei mai mulți din­tre tineri.

Concertul s‑a des­chis cu 4 imnuri cân­ta­te de orches­tră. Acestea au fost: „Sanctus”, „De mult mă lupt”, „Da, eu știu că mă iubeș­te” și o ulti­mă pie­să a orches­trei, cărei i s‑a ală­tu­rat corul Crescendo, și anu­me, „Cantata nr 147”, de Johann Sebastian Bach.

Povestea aces­tei orches­tre înce­pe cu foar­te puțin timp în urmă, cam în jur de trei luni, mai exact pe data de 10–12 Februarie 2016 când s‑au hotă­rât să își uneas­că instru­men­te­le în armo­nii desă­vâr­și­te. Aproape 35 de copii, ado­les­cenți și tineri din toa­tă țara si-au dedi­cat o par­te din tim­pul lor, pen­tru a ne încân­ta auzul adu­când armo­nie și culoa­re în ini­mi­le noas­tre. Muzica este de fapt o lume nouă, prin care ei, cei mai tineri, doresc să des­chi­dă îna­in­tea ochi­lor noș­tri un uni­vers întreg și pen­tru aceas­ta meri­tă să le mul­țu­mim că au dedi­cat din tim­pul lor, din con­for­tul lor și au pus tot sufle­tul lor pen­tru a ne oferi momen­te de pace și bucurie

În con­ti­nu­a­re, așa cum am amin­tit, s‑a ata­șat ulti­mei pie­se, corul CRESCENDO. Acest cor, reu­neș­te tineri din zona Banatului, din jude­țe­le Timiș, Arad și Hunedoara. A fost înfi­in­țat în anul 1991 și s‑au perin­dat de‑a lun­gul tim­pu­lui apro­xi­ma­tiv o sută de per­soa­ne, însu­mând trei gene­ra­ții de oameni. Anul aces­ta vor săr­bă­tori 25 de ani de la înfi­in­ța­rea lui. Ei au rea­li­zat și un album cu titlul „Dor de cer”. Pe lân­gă pie­sa cân­ta­tă ală­tu­ri de orches­tră, corul CRESCENDO a mai inter­pre­tat patru pie­se si anu­me: „De aș încer­ca”, „Aleluia”, „Dor de cer” și „Emanuel”.

A urmat să ne încân­te ini­mi­le gru­pul AMMIEL. Numele AMMIEL pro­vi­ne din lim­ba ebrai­că și înseam­nă „a te înru­di cu Dumnezeu”. Acest grup s‑a năs­cut pe 11 ianu­a­rie 2014, când unde­va, în zona Moldovei, mai întâi numai cu cinci per­soa­ne, iar mai apoi cu toți cei șap­te mem­bri ai gru­pu­lui, au făcut ca visul lor să devi­nă rea­li­ta­te. Cu aju­to­rul lui Dumnezeu, anul aces­ta, au înre­gis­trat un album inti­tu­lat „El e spe­ran­ța mea”, care con­ți­ne cele mai fru­moa­se pie­se inter­pre­ta­te de acest grup bărbătesc. 

Doriana Paulescu a fost urmă­toa­rea inter­pre­tă. Ea pro­vi­ne dintr‑o fami­lie în care muzi­ca sacră a avut un rol prin­ci­pal. Părinții ei au rea­li­zat două albu­me muzi­ca­le, și ea de ase­me­nea, împre­u­nă cu sora ei mai mică au înre­gis­trat două albu­me. Recent a apă­rut albu­mul inti­tu­lat „Chemările ini­mii”. Piesele inter­pre­ta­te de ea la acest con­cert au fost: „Ti‑a fost încre­din­țat un timp de har”, „Rămâi, rămâi iubi­re”, „E cineva”. 

Juniorii aces­tui con­cert au fost gru­pul EMANUEL. Sunt juni­ori deo­a­re­ce este foar­te puțin timp de când s‑a înfi­in­țat acest grup și deo­a­re­ce șase din cei opt tineri sunt încă elevi. Grupul EMANUEL cân­ta de obi­cei aca­pe­l­la, fiind rare­ori acom­pa­ni­ați la pian. În cadrul aces­tui con­cert au inter­pre­tat imnu­ri­le: „Bate ceas”, Ca sa fii bun creș­tin”, „E cine­va” și „Prieteni pe pământ”

Concertul se înche­ie cu inter­pre­tă­ri­le coru­lui DEI GRAȚIA, care a lău­dat pe Dumnezeu cu urmă­toa­re­le cân­tări: „Tată Ceresc”, „Simon din Cirene”, „La cru­cea Ta”, „Corul Sclavilor- Tot mai sus”, și „ Grația lui Isus”. S‑au împli­nit de curând trei ani de la înfi­in­ța­rea aces­tui cor și el reu­neș­te tineri din toa­tă zona de Sud a Ardealului, tineri care, deși locu­iesc la dis­tan­țe de apro­xi­ma­tiv trei sute de kilo­me­tri unii față de alții, au fost dis­puși să se impli­ce activ și să își pună voci­le în slu­j­ba lui Dumnezeu. Acest cor a rea­li­zat un album inti­tu­lat „Mărire Ție” și urmea­ză să înre­gis­tre­ze al doi­lea album. Prin devo­ta­ment și per­se­ve­ren­ță, au reu­șit să se ridi­ce într-un timp foar­te scurt. Îi mul­țu­mim lui Dumnezeu pen­tru rea­li­ză­ri­le lor.

La fina­lul con­cer­tu­lui, aten­ția ascul­tă­to­ri­lor a fost răs­plăti­tă, ofe­rind cadou câte un CD, celor care au reu­șit să răs­pun­dă la câte­va între­bări cu pri­vi­re la isto­ri­cul interpreților.

Îi mul­țu­mim lui Dumnezeu pen­tru aju­to­rul acor­dat în sus­ți­ne­rea aces­tui concert.

A con­sem­nat

Oz Demis Otniel Luiss