Tabără de vară pentru copii — Școala Timotei

13419061_1054407664645920_8399997626903596950_nDragi copii, ne bucu­răm pen­tru că, prin harul lui Dumnezeu am ajuns cu bine în aceas­tă vară a anu­lui 2016, când majo­ri­ta­tea copi­i­lor se bucu­ră de o vacan­ță mai mare, de ace­ea avem din nou deo­se­bi­ta plă­ce­re de a vă invi­ta pe toți cei care sun­teti în cla­se­le 0–8 (apro­xi­ma­tiv 6–15 ani), la o tabă­ră de vară a șco­lii Timotei, orga­ni­za­tă în Conferinta Ardealul de Nord cu gene­ri­cul:

 

“Strălucind ca ste­le­le”

Textul mot­to din Daniel 12:3 — “Cei înțe­lepți vor stră­luci ca stră­lu­ci­rea ceru­lui, și cei ce vor învă­ța pe mulți să umble în nepri­hă­ni­re vor stră­luci ca ste­le­le, în veac și în veci de veci”.

 

Îți dores­ti ca prin harul lui Dumnezeu să fii ase­me­nea unei ste­le stră­lu­ci­toa­re în aceas­ta lume? Te invi­tăm cu toa­tă căl­du­ra la aceas­tă tabă­ră unde vom stu­dia împre­u­nă des­pre via­ța și carac­te­rul tine­ri­lor evrei din Babilon, des­pre: Daniel și cei trei tova­răși ai lui, care deși au fost sclavi în acel impe­riu puter­nic, au fost totu­si niș­te ste­le stră­lu­ci­toa­re pen­tru cei din jurul lor. Cum a fost via­ța lor de copi­lă­rie, ado­les­cen­ță și tine­re­țe? Care a fost secre­tul edu­ca­ți­ei lor, a ale­ge­ri­lor pe care le-au făcut, a cre­din­cio­și­ei lor față de Dumnezeu și care au fost rezul­ta­te­le? Aceste subiec­te dar și alte­le le vom dez­ba­te împre­u­nă pe par­cur­sul tabe­rei.

 

Roagă-te ca bine­cu­vân­tă­ri­le lui Dumnezeu să fie revăr­sa­te într-un mod îmbel­șu­gat în cadrul aces­tei tabe­re, să fie un ade­vă­rat suc­ces pen­tru toți cei care vor par­ti­ci­pa, iar ini­ma fie­că­ru­ia să fie pre­gă­ti­tă pen­tru a pri­mi cu bucu­rie lumi­na cuvân­tu­lui Său. Invită-ți pri­e­te­nii care ar dori să par­ti­ci­pe.

 

Perioada – 8–14 august 2016. Tabăra va înce­pe luni 8 august, aprox. ora 18:00 și se va înche­ia dumi­ni­că 14 august, apro­xi­ma­tiv la ami­a­za.

Locatia – Sediul Bisericii AZSMR din ora­sul Cluj Napoca, str.Teleorman, nr. 27.

 

Programul tabe­rei:

  • stu­diu și dis­cu­ții inte­re­san­te pe baza gene­ri­cu­lui “Strălucind ca ste­le­le”, dar și alte subiec­te.
  • Ore de muzi­că, sănătate,activități prac­ti­ce (pic­tu­ră, desen, etc) diri­gen­ție , acțiuni de cari­ta­te (vizi­te la cămi­ne de copii sau bătrâni, pre­gă­ti­rea unui pro­gram spe­cial pen­tru ei în func­ție de apro­bă­ri­le pe care le vom obține de la admi­nis­tra­ția unor ast­fel de insti­tu­ții) etc.
  • Excursii la dife­ri­te obiec­ti­ve turis­ti­ce din oraș sau din alte loca­li­tăți din apro­pi­e­re, momen­te de păr­tă­șie, de joa­că etc.

 

Nu uitați să luați cu voi Biblia, câte­va rechi­zi­te (ex.caiet, pix, cre­ion), dar și anu­mi­te lucruri per­so­na­le pe care le aveți și care ați dori să ofe­riți în dar unui copil nevo­iaș sau unui bătrân aflat intr-un cămin soci­al.

- Haine adec­va­te atât pen­tru ore­le de stu­diu cât și pen­tru excur­sii sau joa­că

- instru­men­te muzi­ca­le (cei care aveți și cân­tati la ele)

Prețul – este de 200 lei / per­soa­nă, aces­ta inclu­de caza­rea și masa pe toa­tă peri­oa­da tabe­rei, mate­ri­a­le nece­sa­re pen­tru dife­ri­te acti­vi­tăți din cadrul pro­gra­mu­lui și de ase­me­nea cos­tu­ri­le pen­tru excur­si­i­le care se vor face.

Pentru înscri­e­re sau alte deta­lii, puteti suna până în data de 1 august 2016 la urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon:

 

  • 0720100094 — Ghita Ulici
  • 0748504892 — Krisztina Breda
  • 0737433099 — Daniel Bernad

 

Vă aștep­tăm cu drag!