Tabără de copii la Porumbacu, 14–20 august 2006

În peri­oa­da 14–20 august 2006 s‑a des­fă­șu­rat la o caba­nă de pe Valea Porumbacului, jud. Sibiu, o tabă­ră pen­tru copii, la care au par­ti­ci­pat pes­te 20 de copii cu vâr­ste cuprin­se între 4 și 12 ani, majo­ri­ta­tea lor pro­ve­nind din fami­lii de mem­bri ai bise­ri­cii. Aceștia au fost supra­ve­gheați și îngri­jiți de mai mulți instruc­tori, care aveau fie­ca­re în gri­jă un număr de 4–6 copii.

În cadrul aces­tei tabe­re s‑au des­fă­șu­rat pro­gra­me edu­ca­ti­ve, care vizau atât aspec­te­le prac­ti­ce ale vie­ții de zi cu zi (soci­a­li­za­re, rela­ții inte­ru­ma­ne, păs­tra­rea ordi­nii, igie­na per­so­na­lă etc.) cât și semi­na­re de engle­ză, sănă­ta­te, lucru manu­al etc.
Tot în aceas­tă peri­oa­dă, copi­ii au fost pre­gă­tiți pen­tru pro­gra­mul copi­i­lor ce s‑a ținut în Sabat, în tim­pul căru­ia Dumnezeu a fost lău­dat prin cân­tă­ri­le și poe­zi­i­le lor.
Vremea bună cu care Dumnezeu ne‑a bine­cu­vân­tat toa­tă săp­tămâ­na a făcut posi­bi­le dru­me­ții în împre­ju­ri­mi, cea mai lun­gă din­tre ele fiind până la cas­ca­da Șerbota și apoi la Cabana Negoiu.
Mulțumim și pe aceas­tă cale tutu­ror celor care au con­tri­bu­it în vre­un fel la reu­și­ta aces­tei tabe­re, echi­pei de „mămici” și „tătici” adop­tivi, care s‑au ocu­pat de îngri­ji­rea copi­i­lor, pre­cum și echi­pei de la bucă­tă­rie, Uniunii Române pen­tru tot spri­ji­nul acor­dat și în fine, dar nu în ulti­mul rând lui Dumnezeu, prin harul Căruia a fost posi­bil acest eve­ni­ment, care spe­răm să poa­tă fi ree­di­tat cu suc­ces în viitor.