Sesiunea de delegaţi a Conferinţei Generale 2019 – Ziua a şasea

 

9 Septembrie 2019

Un rezu­mat al acti­vi­tă­ţi­lor zilei a şasea din tim­pul celei de‑a 23‑a sesiuni a dele­ga­ţi­ei Conferinţei Generale, ţinu­tă în Itu, Brazilia

9 septembrie 2019—Itu, Brazilia

 

Prin harul lui Dumnezeu a înce­put o zi înso­ri­tă. Aerul proas­păt, soa­re­le stră­lu­cind prin copa­cii din pădu­rea din apro­pi­e­re, păsă­ri­le care cân­tă, toa­te ne-au dat măr­tu­rie că Dumnezeul nos­tru este mare. Îi mulţu­mim în aceas­tă dimi­nea­ţă pen­tru că ne dă încă o zi pli­nă de bine­cu­vân­tări şi de har.

La ora 7:00 toţi dele­ga­ţii ni s‑au ală­tu­rat cân­tând „Ce feri­ci­re am pe Hristos” la înce­pu­tul rugă­ciu­nii de dimi­nea­ţă con­du­să de fra­te­le V. Pysaniuk din Rusia. Educaţia înce­pe în copi­lă­rie, a spus fra­te­le Pysaniuk. Dumnezeu ne‑a încre­dinţat marea res­pon­sa­bi­li­ta­te de a fi men­tori ai copi­i­lor şi tine­ri­lor noş­tri. Nu e des­tul să urmăm sfa­turi bune în aceas­tă ches­tiu­ne. Nu este des­tul să pre­zen­tăm doar reguli copi­i­lor şi tine­ri­lor, după care să poa­tă ei să tră­i­as­că o via­ţă evla­vi­oa­să. Ei au nevo­ie să le vadă în acţiu­ne. Noi tre­bu­ie să le ară­tăm un exem­plu care cuprin­de prac­ti­ca­rea tem­pe­ranţei, evla­vi­ei, ama­bi­li­tă­ţii fră­ţeşti, şi dra­gos­te faţă de Dumnezeu şi unii faţă de alţii. Este nevo­ie să exis­tă o inte­ra­cţiu­ne între copii şi adulţi, între tineri şi vâr­st­nici, pro­fe­sori şi studenţi.

Afecţiunea lui Avraam pen­tru copi­ii săi, pen­tru  casa sa, l‑a con­dus să păzeas­că cre­dinţa lor reli­gi­oa­să. El a fost capa­bil să le împar­tă cunoş­tinţa de Dumnezeu. Propriul lui exem­plu, influ­enţa tăcu­tă a vieţii lui zil­ni­ce, era o lecţie con­stan­tă. Să fim ca Avraam, ară­tând un exem­plu viu copi­i­lor noş­tri şi tine­ri­lor din jurul nostru.

Începutul sesiu­nii

Preşedintele sesiu­nii, fra­te­le P. Lausevic, a des­chis sesiu­nea de astăzi cu un mesaj din cuvân­tul lui Dumnezeu. El a vor­bit des­pre doc­tri­nă şi des­pre ce este cu ade­vă­rat „doc­tri­na”. El a citat 2 Timotei 3:16, 17. „Toată Scriptura este dată prin inspi­ra­ţie de Dumnezeu, şi este de folos pen­tru doc­tri­nă, pen­tru mus­tra­re, pen­tru core­cţie, pen­tru instru­i­re în nepri­hă­ni­re: pen­tru ca omul lui Dumnezeu să poa­tă fi desă­vârşit, com­plet echi­pat pen­tru toa­te fap­te­le bune” (engl. KJV).

El a vor­bit des­pre dife­renţa din­tre doc­tri­nă şi tra­di­ţie. Avem nevo­ie să facem deo­se­bi­re între doc­tri­nă şi tra­di­ţie. Doctrina este Adevărul. Isus a spus: „Eu sunt Adevărul.” Doctrina este Isus. A pre­di­ca evan­ghe­lia înseam­nă a‑L pre­di­ca pe Isus. Dacă Îl scoa­tem pe Isus din Doctrină, nu mai avem Adevărul. Tradiţia, pe de altă par­te, înseam­nă reguli, sau înţe­le­geri care nu sunt doc­tri­ne. Ele nu sunt de impor­tanţă vita­lă. De exem­plu, înţe­le­ge­rea mondi­a­lă cu pri­vi­re la ora înce­pe­rii Şcolii de Sabat în dimi­nea­ţa de Sabat este o tra­di­ţie. Este impor­tant să fim uni­ţi în aceas­tă ches­tiu­ne, însă nu e o par­te esenţi­a­lă a cre­dinţei noas­tre. Nu este o doc­tri­nă. Fratele Lausevic a ape­lat la dele­ga­ţie să stu­die­ze Adevărul aşa încât să nu fim adu­şi în con­fu­zie cu pri­vi­re la ce este doc­tri­nă sau tradiţie.

A fost citit pro­ce­sul ver­bal de către secre­ta­rul sesiu­nii, Eli Tenorio. După accep­ta­rea pro­ce­su­lui ver­bal de către dele­ga­ţi a înce­put sesiu­nea de lucru a zilei.

Diferitele comi­te­te şi-au con­ti­nu­at lucră­ri­le în decur­sul între­gii dimi­neţi. După ami­a­za au fost câte­va rapoar­te par­ți­a­le pre­zen­ta­te de câte­va comitete.

Comitetul de numiri

Comitetul de numi­ri a pre­zen­tat urmă­toa­rea lis­tă cu nume pen­tru fun­cţia de prim-vicepreşedinte:

  • Rolly Dumaguit
  • Peter Lausevic
  • Matheus Souza

După ce dele­ga­ţii au votat, fra­te­le Rolly Dumaguit a fost ales ca prim-vice­preşe­din­te al Conferinţei Generale. Fratele Rolly s‑a adre­sat foar­te scurt dele­ga­ţi­lor, în ace­la­şi spi­rit al sen­ti­men­te­lor expri­ma­te de fra­te­le Eli Tenorio, preşe­din­te­le ales al Conferinţei Generale, în cuvân­ta­rea sa din sea­ra tre­cu­tă. Fratele Dumaguit şi‑a expri­mat sen­ti­men­te­le de inca­pa­ci­ta­te pen­tru fun­cţia pen­tru care a fost ales, dar a spus că în făgă­du­inţa lui Dumnezeu, că poa­te să dea tărie celor sla­bi să înde­pli­neas­că lucra­rea pen­tru care Dumnezeu i‑a ales, cau­tă mângâiere.

Prin ridi­ca­re de mână dele­ga­ţii şi-au con­fir­mat spri­ji­nul şi anga­ja­men­tul de a‑l susţi­ne în rugă­ciu­ne pe fra­te­le Dumaguit în fun­cţia sa.

Comitetul tem­po­rar de doctrină

Comitetul de mai sus a pre­zen­tat urmă­toa­re­le rezoluţii:

  • Clarificare cu pri­vi­re la Rezoluţia #54 din 2003
  • Femeile la amvon
  • Sfânta Cină şi boa­la celiacă
  • Paharul pen­tru Sfânta cină

Toate aces­te punc­te au fost amâ­na­te, pen­tru a fi dis­cu­ta­te ulterior.

Lucrările sesiu­nii au fost închi­se cu ser­vi­ci­ul divin de sea­ră pre­zen­tat de fra­te­le M. J. R. Cabanas din Peru. Tema ser­vi­ci­u­lui de închi­na­re a fost „Puterile mora­le vor fi tes­ta­te”. Fratele Cabanas a vor­bit de cur­sa în care noi toţi participăm—cursa menţio­na­tă în epis­to­la scri­să de apos­to­lul Pavel corin­te­ni­lor. Există o cur­să spi­ri­tu­a­lă în care avem nevo­ie să câş­ti­găm, şi e nevo­ie de instru­i­re pen­tru a câş­ti­ga cur­sa. Nu putem fi leneşi, avem nevo­ie să ne antre­năm în fie­ca­re zi.

Fratele Cabanas a con­ti­nu­at cu între­ba­rea impor­tan­tă: „Ce valoa­re are lucra­rea noas­tră, dacă am câş­ti­ga întrea­ga lume, dar ne-am pier­de fami­lia şi copi­ii?” Copiii noş­tri sunt ca niş­te plan­te, ei au nevo­ie să fie hră­ni­ţi, instrui­ţi şi alto­iţi. Ei sunt ca niş­te stâlpi, şi care este sco­pul stâl­pi­lor? Să susţi­nă clă­di­rea. Dacă stâl­pii sunt sla­bi, clă­di­rea se va pră­bu­şi; de ace­ea, avem nevo­ie să ne asi­gu­răm că fiii noș­tri sunt stâlpi puter­nici. Ei au nevo­ie să ştie cum să se con­tro­le­ze pe ei înşi­şi, cum să depă­şeas­că difi­cul­tă­ţi şi să câş­ti­ge vic­to­ria. Responsabilitatea noas­tră este de a‑i instrui cât timp sunt tineri şi fle­xi­bili, în timp ce carac­te­rul lor este uşor de modelat.

Fie ca Domnul să ne aju­te ca împre­u­nă cu fami­li­i­le noas­tre să fim gata pen­tru eve­ni­men­te­le care ne stau în faţă şi pen­tru a doua veni­re a lui Hristos. Amin.

 

Fotografii:

Rugăciunea de dimineaţă, fr.V. Pysaniuk, Rusia

Un moment de rugăciune personală  oferită în timpul alegerilor

Cuvântul de acceptare a funcţiei de prim-vicepreşedinte, Rolly Dumaguit, Noua Zeelandă

Sesiune foto de grup a delegaţilor

Rugăciunea de seară prezentată de M. J. R. Cabanas, Peru

Clinică medicală gratuită deschisă pentru delegaţi