Sesiunea de delegaţi a Conferinţei Generale 2019 – Ziua a doua

 

 

Comitetul Temporar de ştiri — 5 sep­tem­brie 2019

Un rezu­mat al acti­vi­tă­ţi­lor din ziua a doua a sesiu­nii de dele­ga­ţi a Conferinţei Generale, ţinu­tă la Itu, Brazilia

Sesiunea de dele­ga­ţi a Conferinţei Generale – Ziua a doua – Itu, Brazilia

A doua zi a sesiu­nii de dele­ga­ţi, a înce­put în 5 sep­tem­brie cu medi­ta­ţia de dimi­nea­ţă pre­zen­ta­tă de fra­te­le A. Vedhasingh cu refe­ri­re la subiec­tul tăgă­du­i­rii de sine. El a accen­tu­at fap­tul că eul este cel mai mare vră­j­maş al nos­tru şi că avem nevo­ie să răs­tig­nim eul şi să accep­tăm voia lui Dumnezeu pen­tru fie­ca­re din­tre noi.

Fratele P. Lausevic, preşe­din­te­le tem­po­rar al sesiu­nii, a pre­zen­tat un scurt mesaj îna­in­te de a înce­pe lucră­ri­le. Mesajul său s‑a con­cen­trat asu­pra pri­mei solii înge­reşti. El a sub­li­ni­at impor­tanţa înţe­le­ge­rii pri­mei solii şi impor­tanţa unei înţe­le­geri corec­te a acesteia.

După pri­mi­rea aces­tor solii încu­ra­ja­toa­re, sesiu­nea a înce­put lucră­ri­le zilei.

S‑au ales urmă­toa­re­le comitete:

  1. Comitetul tem­po­rar de doctrină
  2. Comitetul finan­ci­ar temporar
  3. Comitetul tem­po­rar de statute
  4. Comitetul medi­cal temporar
  5. Comitetul tem­po­rar de planuri
  6. Comitetul tem­po­rar de ştiri

Aceste comi­te­te au lucrat în cea mai mare par­te a după-amiezei.

Ziua s‑a înche­iat cu ser­vi­ci­ul divin de sea­ră pre­zen­tat de fra­te­le R. Gessner cu pri­vi­re la subiec­tul „Aşteaptă‑L pe Domnul pen­tru pute­re!” Adeseori când sun­tem obo­si­ţi şi epu­i­za­ţi de tru­da vieţii coti­die­ne cău­tăm reîn­vi­o­ra­re într‑o vacanţă sau într‑o altă acti­vi­ta­te, însă rare­ori găsim plă­ce­re şi tărie în stu­di­ul Bibliei. Mesajul fra­te­lui Gessner accen­tua că ar tre­bui să facem ast­fel mai des.

Începe a doua zi a sesiunii

Comitetul tem­po­rar de doctrină

Comitetul tem­po­rar de statute

Comitetul finan­ci­ar temporar

Comitetul medi­cal temporar

Comitetul tem­po­rar de stiri

Rugăciunea de sea­ră, fra­te­le Rudolfo Gessner