Sesiunea de delegaţi a Conferinţei Generale 2019 – Ştiri- Ziua a opta

 

Comitetul tem­po­rar de ştiri — 11 sep­tem­brie 2019

Un sumar al acti­vi­tă­ţi­lor zilei a opta din tim­pul celei de‑a 23‑a sesiuni de dele­ga­ţi a Conferinţei Generale, ţinu­tă în Itu, Brazilia

11 septembrie 2019, Itu, Brazilia

11 sep­tem­brie 2019, Itu, Brazilia

Fratele W. Lukic din Canada a con­dus rugă­ciu­nea de dimi­nea­ţă, pre­zen­tând subiec­tul „Aducând roa­de”. El a vor­bit des­pre sămânţă şi cali­tă­ţi­le ei puter­ni­ce de a fi capa­bi­lă să se des­com­pu­nă şi să moa­ră, dar să dea rod la o nouă plan­tă. Acest pro­ces spe­cial de rege­ne­ra­re este în fie­ca­re plan­tă pe care o vedem. La fel tre­bu­ie să fie cu cre­ş­ti­nul. Trebuie să murim spi­ri­tu­al şi o per­soa­nă nouă să se ridi­ce la via­ţă. Dacă se întâm­plă aceas­ta cu ade­vă­rat, Hristos tră­ieş­te în noi şi noi vom fi ghi­da­ţi de pute­rea Sa reîn­no­itoa­re. Când plan­ta cre­ş­te şi este în mediu bun, ea va adu­ce în mod ine­vi­ta­bil mul­tă roa­dă. La fel este cu cre­ş­ti­nul. Trebuie să avem încre­de­re că după ce am făcut voia lui Dumnezeu, vom pri­mi pro­mi­siu­nea lui Dumnezeu.

Noi nu ne putem rege­ne­ra pe noi înşi­ne. După cum spu­ne Biblia, „Cel nepri­hă­nit va trăi prin cre­dinţă”. Prin cre­dinţă, nepri­hă­ni­rea lui Hristos ne este atri­bu­i­tă. Noua cre­a­tu­ră care se ridi­că la via­ţă nu mai sea­mă­nă cu cea veche. Ea este per­fec­tă aşa cum Hristos a fost per­fect. Fratele Lukic a vor­bit des­pre Nicodim, care a venit la Hristos noap­tea. Hristos i‑a spus că avea nevo­ie să se nas­că din nou. Secretul pen­tru a adu­ce roa­de este de a muri faţă de eu şi a fi reîn­no­it în Hristos. O nouă cre­a­tu­ră! Fratele Lukic a înche­iat ser­vi­ci­ul divin de dimi­nea­ţă cu urmă­to­rul ver­set biblic: „ Adevărat, ade­vă­rat vă spun, că dacă gră­un­te­le de grâu nu moa­re, rămâ­ne sin­gur; dar dacă moa­re, adu­ce mul­tă roa­dă.” Ioan 12:24.

Sesiunea de lucru a înce­put cu un mesaj pre­zen­tat de fra­te­le P. Lausevic, preşe­din­te­le  tem­po­rar al sesiu­nii. El a luat urmă­to­rul ver­set biblic şi l‑a ana­li­zat: „Dacă ne măr­tu­ri­sim păca­te­le, el este cre­din­cios şi drept ca să ne ier­te păca­te­le, şi să ne cură­ţeas­că de toa­tă nele­giu­i­rea.” 1 Ioan 1:9.

De cât de mul­te păca­te poa­te Dumnezeu să ne cură­ţeas­că? Hristos poa­te să ne cură­ţeas­că de toa­tă nele­giu­i­rea, ceea ce înseam­nă toa­te păca­te­le. Uneori noi con­si­de­răm doar păca­te­le majo­re ca păcat. În ori­ce caz, însă, dacă, spre exem­plu, ne mâni­em, Dumnezeu poa­te să ne cură­ţeas­că de ase­me­nea de acest păcat, și nu mai putem să ne mâni­em. De ace­ea, e nevo­ie ca Dumnezeu să ne cură­ţeas­că şi de acest păcat.

Când Isus a intrat în tem­plu şi a răs­tur­nat mese­le schim­bă­to­ri­lor de bani şi i‑a alun­gat pe vân­ză­tori, aceas­tă acţiu­ne nu a fost con­si­de­ra­tă mânie. Era o indig­na­re sfân­tă. Isus nu şi‑a pier­dut nici­o­da­tă con­tro­lul. El a fost în mod con­ti­nuu conec­tat cu Tatăl Său. Aşa că atunci când avem de‑a face cu pro­ble­me difi­ci­le, noi tre­bu­ie să ne amin­tim, de ase­me­nea, că, dacă ne pier­dem con­tro­lul, am pier­dut legă­tu­ra noas­tră cu Cerul.

Fratele Lausevic a citat apoi 2 Petru 1:4: „prin care El ne‑a dat făgă­du­inţe­le Lui nespus de mari şi scum­pe, ca prin ele să vă faceţi păr­ta­şi firii dum­ne­ze­ieşti, după ce aţi fugit de stri­căciu­nea care este în lume prin pofte.” Cum obţi­nem cre­dinţă? Romani 10:17: „Credinţa vine în urma auzi­rii; iar auzi­rea vine prin Cuvântul lui Hristos.”

În Statele Unite, ori­ce lucru are nevo­ie de un audit. De ce? Din cau­za slă­bi­ciu­nii natu­rii uma­ne. Nu se poa­te avea încre­de­re impli­ci­tă în noi. Fratele Lausevic a expli­cat: când sun­tem păr­ta­şi ai natu­rii divi­ne, nu avem nevo­ie ca cine­va să ne veri­fi­ce pen­tru a se vedea dacă sun­tem loiali faţă de ceea ce cre­dem. Dacă sun­tem păr­ta­şi ai natu­rii divi­ne vom trăi în fie­ca­re moment al vieţii ceea ce pre­tin­dem. Creştinii care se bazea­ză pe natu­ra lor uma­nă ca să îi con­du­că vor avea nevo­ie de un cen­zor, şi chiar şi așa, când aces­ta nu îi veghea­ză, ei pot fi ispi­ti­ţi şi pot cădea. Dar dacă murim faţă de eu şi îi per­mi­tem lui Dumnezeu să tră­i­as­că în noi, sun­tem păr­ta­şi ai natu­rii divi­ne fie că avem un cen­zor sau nu, via­ţa noas­tră va reflec­ta ade­vă­rul aşa cum se găseş­te el în cuvân­tul lui Dumnezeu.

După încu­ra­ja­rea spi­ri­tu­a­lă, secre­ta­rul sesiu­nii a pre­zen­tat pro­ce­sul ver­bal al zilei pre­cedn­te, care a fost accep­tat de toţi delegaţii.

PREZENTAREA RAPOARTELOR PARŢIALE

Comitetul Financiar Temporar

Dată fiind situ­a­ţia curen­tă a casi­e­ri­ei Conferinţei Generale, comi­te­tul a suge­rat o redu­ce­re a per­so­na­lu­lui. Această rezo­lu­ție a fost amâ­na­tă pen­tru dis­cu­ții ulterioare.

Comitetul tem­po­rar de statute

Șapte mici amen­damen­te (ex. cali­fi­că­ri­le func­ți­i­lor depar­ta­men­ta­le și ale mem­bri­lor unui depar­ta­ment, etc.) și rezo­lu­ții au fost pre­zen­ta­te și amâ­na­te pen­tru dis­cu­ții ulterioare.

Rezoluţia cu pri­vi­re la numă­rul de man­da­te ale preşe­din­te­lui, pre­vă­zând ca aces­ta să rămâ­nă la două man­da­te, iar cel al lide­ri­lor de depar­ta­ment şi al secre­ta­ri­lor regio­nali, să fie de ase­me­nea limi­tat de la 3 la 2 man­da­te a fost pre­zen­ta­tă dar NU a fost aprobată.

Comitetul de numiri

Au fost pre­zen­ta­te trei nume pen­tru fun­cţia de casi­er al Conferinţei Generale:

  • Geoffrey Castro
  • Rudolfo Gessner
  • Nelson Ruiz

Delegaţii au votat cu pri­vi­re la aces­te trei nume şi rezul­ta­tul a fost că fra­te­le Rudolfo Gessner a fost rea­les în fun­cţia de casi­er al Conferinţei Generale. Domnul să bine­cu­vân­te­ze lucra­rea sa pen­tru bise­ri­ca mondială.

S‑au pre­zen­tat trei nume pen­tru fun­cţia de al doi­lea vicepreşedinte.

  • Romulo Borges
  • Eduardo Lainez
  • Petru Mangul

Fratele Petru Mangul a fost ales de dele­ga­ţi ca al doi­lea vice­preşe­din­te al Conferinţei Generale. Fratele P. Mangul s‑a adre­sat scurt sesiu­nii, expri­mând nevo­ia lui de aju­tor de sus. Asemenea celor­la­lţi fra­ţi aleşi, fra­te­le Mangul a cerut, de ase­me­nea, spri­jin, întru­cât sim­te că fun­cţia în care a fost ales să slu­jeas­că este difi­ci­lă şi că el nu înţe­le­ge de ce Dumnezeu l‑a ales să slu­jeas­că în aceas­tă pozi­ţie. Însă a pro­mis că prin harul lui Dumnezeu va sluji, întru­cât Dumnezeu a îngă­du­it ca el să fie ales.

Comitetul tem­po­rar de doctrină

Comitetul tem­po­rar de doc­tri­nă a adus o rezo­lu­ţie amen­da­tă refe­ri­toa­re la subiec­tul paha­ru­lui pen­tru Sfânta Cină. S‑a efec­tu­at un vot pre­li­mi­nar; totu­şi, o moţiu­ne aşteap­tă să fie dis­cu­ta­tă, şi sesiu­nea a fost între­rup­tă pen­tru aceas­tă zi, fără să fie fina­li­zat acest punct.

Am înche­iat ziua cu stu­di­ul pre­zen­tat de fra­te­le William. Prezentarea a fost pe tema „Dezvoltare spi­ri­tu­a­lă prin slu­ji­re”. Dumnezeu ne‑a che­mat pe toţi să Îi slu­jim, însă dezvol­ta­rea noas­tră spi­ri­tu­a­lă depin­de de măsu­ra în care sun­tem dis­pu­şi să Îi slu­jim. Cei care îşi pre­dau vieţi­le slu­ji­rii ase­mă­nă­toa­re cu cea a lui Hristos cunosc sem­ni­fi­ca­ţia ade­vă­ra­tei feri­ciri. Ei devin din ce în ce mai mult iden­ti­fi­ca­ţi cu Hristos în toa­te pla­nu­ri­le lor. Inteligenţele cereşti aşteap­tă să coo­pe­re­ze cu instru­men­te­le uma­ne. Domnul doreş­te ca bise­ri­ca Sa să ara­te lumii fru­mu­seţea sfinţe­ni­ei. Să fim şi noi par­te din aceas­tă lucrare.

Fotografii

Rugăciunea de dimi­nea­ţă, fra­te­le Walter Lukic, Canada

Comitetul finan­ci­ar tem­po­rar pre­zin­tă un raport

 

Moment spe­cial de rugă­ciu­ne îna­in­te de ale­ge­rea celui de-al doi­lea vice-preşedinte

Moment spe­cial de rugă­ciu­ne îna­in­te de votare

Moment spe­cial de rugă­ciu­ne îna­in­te de votare

Cuvântare adre­sa­tă la accep­ta­rea func­ți­ei de către cel de-al doi­lea vicepreședinte

Fotografii cu al doi­lea vicepreședinte

Fotografii cu al doi­lea vicepreședinte

Demonstrație de cărți și vânzare

Rugăciunea de sea­ră, fra­te­le Zahid Williams, Pakistan