Sesiunea de delegaţi a Conferinţei Generale 2019 – Ştiri – Ziua a cincea

 

Comitetul tem­po­rar de ştiri — 8 sep­tem­brie 2019

Un rezu­mat al acti­vi­tă­ţi­lor zilei a cin­cea din tim­pul celei de‑a 23‑a sesiuni a Conferinţei Generale, ţinu­tă în Itu, Brazilia

8 septembrie 2019, Itu Brazilia

După un Sabat bine­cu­vân­tat petre­cut în dife­ri­te bise­rici din regiu­ne, pre­cum şi aici la sedi­ul Uniunii Sud-Braziliene din Itú, São Paolo, Brazilia, sesiu­nea de dele­ga­ţi şi‑a relu­at lucră­ri­le. Fratele Iacob Costas din Moldova a pre­zen­tat mesa­jul ser­vi­ci­u­lui divin de dimi­nea­ţă, pe tema „Conformare cu voia lui Dumnezeu”, pe baza tex­tu­lui din Proverbe 11:6. „Dacă Hristos nu domneş­te în ini­mă, va exis­ta nemulţu­mi­re şi difor­mi­ta­te mora­lă. Egoismul va cere de la alţii ceea ce nu sun­tem dis­pu­şi să le ofe­rim. Dacă Hristos nu este în ini­mă, carac­te­rul va fi neplă­cut. Nu doar lucra­rea mărea­ţă şi bătă­li­i­le măreţe sunt cele care încear­că sufle­tul şi cer curaj. Fiecare zi adu­ce nedu­me­ri­ri­le, încer­că­ri­le şi des­cu­ra­jă­ri­le ei. Lucrarea umi­lă este frec­vent cea care încear­că răb­da­rea şi tăria. Vor fi nece­sa­re încre­de­re în sine şi hotă­râre pen­tru a întâm­pi­na şi a birui toa­te difi­cul­tă­ţi­le. Asiguraţi-vă de fap­tul că Domnul  stă lân­gă voi, în fie­ca­re loc pen­tru a fi mân­gâi­e­rea şi ali­na­rea noas­tră.” Lift Him Up, p.268.

Fratele Peter Lausevic a pre­zen­tat un mesaj scurt chiar îna­in­te de a înce­pe lucră­ri­le zilei. El a vor­bit des­pre misiu­nea evan­ghe­li­ei, pe care Hristos a dat‑o tutu­ror urma­şi­lor Săi. El a vor­bit des­pre hirotonire—nu hiro­to­ni­rea pre­di­ca­to­ri­lor, ci hiro­to­ni­re pen­tru a lucra pen­tru sal­va­rea oame­ni­lor. Aceasta este lucra­rea pen­tru care a fost înte­me­ia­tă bise­ri­ca. Lucrarea pe acest pământ nu poa­te fi înche­ia­tă nici­o­da­tă, până când băr­ba­ţi şi femei din bise­ri­că nu îşi unesc efor­tul cu efor­tu­ri­le pre­di­ca­to­ri­lor şi slu­j­ba­şi­lor bise­ri­cii şi lucrea­ză împre­u­nă pen­tru a răs­pân­di ves­tea bună a evan­ghe­li­ei. Îngeri din lumea  de lumi­nă vor fi cu cei care în umi­linţă a ini­mii cau­tă călă­u­zi­re divi­nă. Avem de dis­cu­tat subiec­te difi­ci­le şi de a luat deci­zii în zile­le care ne stau în faţă, dar dacă venim toţi lao­lal­tă în umi­linţă şi Îl lăsăm pe Dumnezeu să ne con­du­că prin Duhul Sfânt, deci­zi­i­le pe care le luăm vor duce îna­in­tea cau­zei lui Dumnezeu şi ne vor aju­ta să pre­gă­tim un popor pen­tru mutare.

Procesul ver­bal de vineri, 6 sep­tem­brie, a fost citit şi accep­tat de toţi delegaţii.

RAPORTUL PARŢIAL AL COMITETULUI TEMPORAR DE DOCTRINĂ

S‑au luat urmă­toa­re­le deci­zii de către sesiu­nea de delegaţi:

DIACONI

ÎNTRUCÂT slu­j­ba de dia­con este ade­sea igno­ra­tă, şi res­pon­sa­bi­li­ta­tea dia­co­nu­lui hiro­to­nit este înţe­lea­să greşit în bise­ri­ca de astăzi, având în vede­re rapor­tul din Noul Testament (Fapte 6:1–8; 1 Timotei 3:13), ale­ge­rea băr­ba­ţi­lor care sunt cunos­cu­ţi ca cei şap­te dia­coni din bise­ri­ca apos­to­li­că, aleşi şi hiro­to­ni­ţi pen­tru a asis­ta la „tre­bu­ri­le” bise­ri­cii şi pen­tru a oferi sprii­jn spi­ri­tu­al şi mate­ri­al;  (Istoria fap­te­lor apos­to­li­lor, p. 89) şi

ÎNTRUCÂT Biblia le încre­dinţea­ză dia­co­ni­lor sar­ci­na de a învă­ţa pe alţii şi a con­du­ce bise­ri­ci­le loca­le, res­pon­sa­bi­li­ta­tea dia­co­ni­lor este mai mult orien­ta­tă spre slu­ji­re. Ei tre­bu­ie să se ocu­pe de pro­ble­me­le fizi­ce sau tem­po­ra­re ale bise­ri­cii pen­tru a‑i dega­ja pe pre­di­ca­tori şi prez­bi­teri pen­tru a se con­cen­tra asu­pra lucră­rii de păs­to­ri­re a nevo­i­lor spi­ri­tu­a­le ale bise­ri­cii; şi

ÎNTRUCÂT „Numirea celor şap­te pen­tru a pre­lua supra­ve­ghe­rea anu­mi­tor dome­nii ale lucră­rii, s‑a dove­dit o mare bine­cu­vân­ta­re pen­tru bise­ri­că. Acești slu­j­bași au acor­dat ana­li­ză aten­tă nevo­i­lor indi­vi­du­a­le pre­cum și inte­re­se­lor finan­ci­a­re gene­ra­le ale bise­ri­cii, și prin admi­nis­tra­rea lor pru­den­tă și exem­plul lor evla­vi­os ei au fost un aju­tor impor­tant pen­tru cole­gii lor slu­j­bași în uni­rea vari­a­te­lor inte­re­se ale bise­ri­cii într-un întreg unit.” – Istoria fap­te­lor apos­to­li­lor, p. 89 engl., s‑a

HOTĂRÂT că, pen­tru a da pre­di­ca­to­ri­lor şi prez­bi­te­ri­lor mai mult timp pen­tru a se con­cen­tra asu­pra părţii spi­ri­tu­a­le a bise­ri­cii, dia­co­nii sunt res­pon­sa­bili pen­tru lucra­rea admi­nis­tra­ti­vă a bise­ri­cii şi pen­tru a‑i asis­ta pe pre­di­ca­tori şi prez­bi­teri în dato­ri­i­le lor, în a pro­mo­va bunăs­ta­rea spi­ri­tu­a­lă a bisericii.

„Faptul că aceşti fra­ţi fuse­se­ră hiro­to­ni­ţi pen­tru lucra­rea spe­cia­lă de a supra­ve­ghea nevo­i­le celor săraci, nu îi exclu­dea de la pre­di­ca­rea cre­dinţei. Din con­tră, ei erau pe deplin cali­fi­ca­ţi să îi instru­ias­că pe alţii în ade­văr, şi s‑au anga­jat în lucra­re cu mare seri­o­zi­ta­te şi suc­ces.” –Istoria fap­te­lor apos­to­li­lor, p. 90 engl.

De ace­ea, imple­men­ta­rea prin­ci­pi­i­lor bibli­ce de hiro­to­ni­re a dia­co­ni­lor ar fi o mare bine­cu­vân­ta­re pen­tru bise­ri­că. Mai jos sunt câte­va din­tre res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le dia­co­ni­lor. La fel cum un pre­di­ca­tor este res­pon­sa­bil pen­tru nevo­i­le spi­ri­tu­a­le şi totu­şi are mulţi asis­tenţi, dia­co­nul poa­te avea de ase­me­nea asis­tenţă în lucra­rea lui.

Administraţia finan­ci­a­ră: Diaconii sunt cei care sunt în prin­ci­pal res­pon­sa­bili pen­tru admi­nis­tra­rea gene­ra­lă a bise­ri­cii şi de ase­me­nea pen­tru finanţe­le de zi cu zi.

Grija pen­tru cei săraci şi nevo­ia­şi: Exemplul din Fapte 6:1–6 ara­tă în mod clar fap­tul că unul din­tre sco­pu­ri­le prin­ci­pa­le ale hiro­to­ni­rii şi impli­ca­rea în admi­nis­tra­ţia finan­ci­a­ră este ca cei săraci să fie îngri­ji­ţi, bol­na­vii şi cei nevo­ia­şi să fie vizi­ta­ţi şi ca vădu­ve­le să fie îngri­ji­te din punct de vede­re mate­ri­al într-un mod ofi­ci­al, recunoscut.

Ordinea în bise­ri­că: Toate res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le de natu­ră mate­ria­lă din tim­pul întâl­ni­ri­lor din bise­ri­ca loca­lă cad în sar­ci­na dia­co­nu­lui. Aceasta este o lucra­re ase­mă­nă­toa­re cu cea a uși­e­ru­lui care ofe­ră locuri adu­nă­rii și care asi­gu­ră o ieși­re ordo­na­tă de la întâl­niri. Orice docu­men­te cu știri sau pli­an­te pot fi dis­tri­bu­i­te de el, de ase­me­nea el poa­te să spu­nă bun venit oas­pe­ți­lor (Psalm 84:10).

Cei care pre­iau aceas­tă res­pon­sa­bi­li­ta­te dar nu sunt hiro­to­niți, nu se numesc dia­coni. Ei pot fi numiți uși­eri sau poa­te fi folo­sit un alt ter­men care des­crie lucra­rea lor fără toa­te res­pon­sa­bi­li­tă­ți­le care vin împre­u­nă cu hiro­to­ni­rea unui diacon.

Domeniul bise­ri­cii: Întreținerea și cură­țe­nia pe pro­pri­e­ta­tea bise­ri­cii, atât a dome­ni­u­lui, cât și a clă­di­rii pro­priu-zise, pre­gă­ti­rea lor pen­tru ser­vi­ci­ul divin, sunt res­pon­sa­bi­li­ta­tea dia­co­nu­lui. Aceasta inclu­de des­chi­de­rea uşi­lor şi pre­gă­ti­rea acti­vi­tă­ţi­lor pro­gra­ma­te ale bise­ri­cii şi rezol­va­rea nevo­i­lor teh­ni­ce (sis­te­mul audio, video, pre­cum şi a echi­pa­men­tu­lui de pro­iec­ta­re, a sis­te­mu­lui de cli­ma­ti­za­re, etc.).

Administrarea mate­ria­lă:  Diaconii ar tre­bui să fie dis­po­ni­bili să aju­te într‑o vari­e­ta­te de moduri aşa încât pas­to­rii şi prez­bi­te­rii să fie liberi să se con­cen­tre­ze asu­pra învă­ţă­tu­rii şi păs­to­ri­rii bisericii.

Asistenţă la ser­vi­cii: Pregătirea pen­tru botez şi aju­to­rul la botez, pre­gă­ti­rea pen­tru ser­vi­ci­ul de cină şi aju­ta­rea pre­di­ca­to­ru­lui sau prez­bi­te­ru­lui în aces­te ser­vi­cii tre­bu­ie să facă toa­te par­te din res­pon­sa­bi­liă­ţi­le dia­co­nu­lui. El nu con­du­ce nici­u­nul din­tre aces­te ser­vi­cii (decât dacă nu sunt pre­di­ca­tori sau prez­bi­teri dis­po­ni­bili) întru­cât ei sunt anu­me dele­ga­ţi să slu­jeas­că (The Review and Herald, 31 mai 1898), ci le ofe­ră  aju­tor după cum este nevoie.

Deşi Filip a fost ini­ţi­al hiro­to­nit ca dia­con (Fapte 6:5, 6), el a pre­lu­at ulte­ri­or rolul unui evan­ghe­list (Fapte 21:8) în ace­la­şi mod ca apos­to­lul Pavel (Sketches from the Life of Paul, p. 204). Deşi rolul ori­gi­nal al unui dia­con a fost modi­fi­cat din cau­za per­se­cu­ţi­i­lor împo­tri­va cre­din­cioşi­lor din Ierusalim, el a con­ti­nu­at slu­ji­rea lui în bise­ri­că. El avea încă rolul aces­ta (Ms 75–1896.5) când a bote­zat (Fapte 8:27–39) pe fame­nul eti­o­pian atunci când apos­to­lii (Sketches from the Life of Paul, p. 42) şi prez­bi­te­rii nu erau dis­po­ni­bili (Ms 75–1896) pen­tru a înde­plini acest cere­mo­n­i­al vital.

Spiritualitate: Asistă nevo­i­le spi­ri­tu­a­le ale bise­ri­cii (Fapte 6:8). Bazat pe mode­lul sta­bi­lit în Fapte 6 cu apos­to­lii şi cei „şap­te”, pare cel mai bine să îi pri­vim pe dia­coni ca servi care fac ori­ce este nece­sar pen­tru a per­mi­te pre­di­ca­to­ri­lor şi prez­bi­te­ri­lor să înde­pli­neas­că res­pon­sa­bi­li­ta­te date lor de Dumnezeu de a păs­tori, a învă­ţa şi a admi­nis­tra spi­ri­tu­al în dife­ri­te moduri bise­ri­ca. La fel cum apos­to­lii au dele­gat admi­nis­tra­rea finan­ci­a­ră celor şap­te, tot ast­fel pre­di­ca­to­rii şi prez­bi­te­rii tre­bu­ie să dele­ge res­pon­sa­bi­li­tă­ţi dia­co­ni­lor, aşa încât ei să îşi poa­tă con­cen­tra efor­tu­ri­le la adu­ce­rea sufle­te­lor la Hristos în timp ce dia­co­nii aju­tă prez­bi­te­ri­lor să menţi­nă sufle­te­le care au venit deja  în biserică.

Căutarea can­di­da­ţi­lor: Biserica are nevo­ie în spe­cial să eva­lu­e­ze cali­fi­că­ri­le casi­e­ri­or şi a lucră­to­ri­lor din depar­ta­men­tul de bin­e­fa­ce­re pen­tru a vedea dacă înde­pli­nesc cri­te­ri­i­le pen­tru a fi hiro­to­ni­ţi ca diaconi.

RAPORTUL PARŢIAL AL COMITETULUI FINANCIAR

ÎNTRUCÂT Comitetul finan­ci­ar tem­po­rar a ana­li­zat rapor­tul casi­e­ru­lui, rapor­tul comi­te­tu­lui finan­ci­ar, rapor­tul cen­zo­ru­lui, după dis­cu­ţii cu casi­e­rul, cu preşe­din­te­le comi­te­tu­lui finan­ci­ar şi cen­zo­rul, comi­te­tul a con­clu­zio­nat că nu exis­tă nimic ce să res­tri­cţio­ne­ze rea­le­ge­rea slu­j­ba­şi­lor care şi-au înche­iat man­da­tul; de ace­ea, reco­man­da­rea noas­tră este de a achi­ta fos­ta administraţie.

RAPORTUL PARŢIAL AL COMITETULUI DE NUMIRI

Comitetul de numi­ri a pre­zen­tat urmă­toa­re­le nume pen­tru a fi nomi­na­li­za­te pen­tru fun­cţia de preşe­din­te al Conferinţei Generale:

Rolly Dumaguit

Peter Lausevic

Matheus Souza

Eli Tenorio

Liviu Tudoroiu

S‑a ţinut un moment de rugă­ciu­ne şi a înce­put vota­rea. După câte­va votări şi după alt moment de rugă­ciu­ne, fra­te­le Eli Tenorio a fost ales pen­tru fun­cţia de Preşedinte al Conferinţei Generale pen­tru man­da­tul 2019–2024.

Fratele Tenorio s‑a adre­sat sesiu­nii de dele­ga­ţi cu un mesaj foar­te mişcător:

Iubiţi fra­ţi,

Chiar nu ştiu ce să spun într-un ast­fel de moment. Nu m‑am aştep­tat la aceas­ta, ca urma­re nu am pre­gă­tit un dis­curs pen­tru acest moment. Pot doar să vin aici şi să vă cer rugă­ciu­ni­le şi să spun  acum mai mult decât ori­când că am nevo­ie de aju­to­rul lui Dumnezeu, şi am nevo­ie de aju­to­rul vos­tru. Nu pot face nimic. Doar Dumnezeu ne poa­te ajuta. 

Pasajul din Judecători 6:12–16 îmi vine în min­te, şi aş vrea să îl citesc: 

„Îngerul Domnului i S‑a ară­tat, şi i‑a zis: ‚Domnul este cu tine, vitea­zu­le!’ Ghedeon I‑a zis: ‚Rogu-te, dom­nul meu, dacă Domnul este cu noi, pen­tru ce ni s‑au întâm­plat toa­te aces­te lucruri? .… ’ Domnul s‑a uitat la el, şi a zis: ‚Du-te cu pute­rea aceas­ta pe care o ai, şi izbă­veş­te pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te tri­mit Eu?’ ”

Când înge­rul lui Dumnezeu a venit la Ghedeon înge­rul i‑a spus: „Binecuvântat al Domnului; Domnul este cu tine.” Ghedeon se îndo­ia că Dumnezeu era cu popo­rul Său, pen­tru că se întâm­plau mul­te lucruri care erau greşi­te pen­tru bise­ri­ca lui Dumnezeu din acel timp. El a spus: „Cum eşti tu cu noi? Dacă Tu ai fi cu noi, nu am tre­ce prin aces­te încercări—madianiţii ne dis­trug, furând totul.” Dumnezeu a pri­vit la el şi i‑a spus: „Mergi cu pute­rea aceas­ta pe care o ai.”

Ghedeon nu avea pute­re, fra­ţi­lor, pen­tru a con­du­ce lucra­rea lui Dumnezeu, până când Dumnezeu i‑a dat pute­re, şi Duhul Sfânt l‑a făcut capa­bil să con­du­că popo­rul Lui. Noi tră­im în ulti­me­le minu­te ale isto­ri­ei aces­tei lumi. Noi nu ştim ce va veni mâi­ne, însă ştim că ne aşteap­tă persecuţie.

Şi cine sunt pri­mii care vor fi lua­ţi la închi­soa­re? Conducătorii bise­ri­cii, acei care rămân cre­din­cioşi. Avem nevo­ie de călă­u­zi­rea lui Dumnezeu. Noi ne putem men­ți­ne doar prin pute­rea Duhului Sfânt. Biserica nu poa­te birui, decât dacă este uni­tă. Citim Biblia, totu­şi învă­ţăm întot­dea­u­na expe­rienţe noi. 

Când fra­ţii m‑au che­mat în încă­pe­re să vor­beas­că des­pre posi­bi­li­ta­tea de a adu­ce aici nume­le meu, am spus: „Voi accep­ta. Sunt pro­ba­bil cel mai tânăr, cu cea mai puţi­nă expe­rienţă, cel mai puţin capa­bil, cu capa­ci­ta­tea cea mai mică, deci nu este vreo şan­să. Dar nu voi cau­za fra­ţi­lor difi­cul­tă­ţi. Să îşi facă lucrarea.”

Dumnezeu lucrea­ză pe căi dife­ri­te de ale noas­tre. El are pla­nu­ri­le Sale. Noi nu înţe­le­gem întot­dea­u­na. Dar Dumnezeu ştie mai mul­te decât noi. Nu înţe­leg ale­ge­rea Sa, dar cred că aceas­ta este bise­ri­ca Sa. El con­du­ce bise­ri­ca Sa. E nevo­ie să lucrăm seri­os pen­tru a fina­li­za lucra­rea aici pen­tru a locui într‑o lume mai bună decât aceasta.

Dumnezeu nu ale­ge oameni care sunt capa­bili, ci îi face capa­bili pe cei pe care îi ale­ge. Eu mă încred în El. Ceilalţi fra­ţi care au fost aici în cali­ta­te de can­di­da­ţi sunt toţi mai capa­bili decât sunt eu. Şi eu am nevo­ie de aju­to­rul lor. Dacă mă vor lăsa sin­gur, voi fi pier­dut aici.

Noi toţi avem neo­ie de Dumnezeu, însă Dumnezeu pune oameni în calea noas­tră. Mă rog să lucrăm împre­u­nă pen­tru a rea­li­za reîn­vi­o­ra­rea de care are nevo­ie bise­ri­ca noastră—Reforma de care are nevo­ie bise­ri­ca noastră. 

În urmă cu două zile am auzit des­pre o con­ver­sa­ţie între doi pre­di­ca­tori din­tre noi, şi unul din­tre ei îi spu­se­se celui­lalt: ‚Ştii, bise­ri­ca s‑a schim­bat mult de când am venit la bise­ri­că.’ Da, bise­ri­ca s‑a schim­bat. Biserica s‑a schim­bat mult în ulti­mii 30 de ani sau aşa ceva. Poporul nos­tru în mul­te ţări este mai bogat, au mai mul­te pose­siuni, tine­rii noş­tri obţin mai mul­tă edu­ca­ţie, însă nu toa­te schim­bă­ri­le au fost înspre bine. Există une­le lucruri la care pri­vim îna­poi şi am vrea să fie încă aşa cum erau acum 30 de ani, şi avem nevo­ie să adu­cem îna­poi ace­le căi vechi, să îi aju­tăm pe fra­ţii noş­tri să aibă o comu­niu­ne mai strân­să cu Isus Hristos, să înţe­lea­gă ce înseam­nă să fie năs­cu­ţi din nou în Isus Hristos. 

Isus este solu­ţia pen­tru toa­te pro­ble­me­le noas­tre. Vedem în lume că ţări­le îşi schim­bă mereu guver­ne­le, şi de fie­ca­re dată când se schim­bă guver­nul, oame­nii se gân­desc: „Aceasta este spe­ranţa noas­tră. Va fi mai bine de acum.” Şi se pare că, din anu­mi­te moti­ve, sun­tem dezamăgiţi.

Cât timp lumea nu înţe­le­ge că lucrul de care avem cu ade­vă­rat nevo­ie este o Reformă în lume, nu va găsi nici­o­da­tă feri­ci­re. Soluţia este Isus Hristos. Însă în timp ce Îl înde­păr­tăm pe Isus din şcoli, în timp ce scoa­tem Biblia din şcoli, lumea pri­veş­te în zadar după o solu­ţie. Nici un guvern nu va solu­ţio­na pro­ble­ma. Problema nu este guver­nul. Guvernul poa­te să aju­te în anu­mi­te cir­cum­stanţe, însă pro­ble­ma este lip­sa con­ver­ti­rii, lip­sa lui Isus Hristos din ini­mi­le noas­tre. Dacă Îi per­mi­tem lui Isus Hristos să intre în ini­mi­le noas­tre, în ini­mi­le oame­ni­lor din bise­ri­ca noas­tră, dacă sun­tem uni­ţi, aju­tân­du-ne unii pe alţii şi aju­tând bise­ri­cii, gân­dind întot­dea­u­na ce este mai bine des­pre cei­la­lţi, având încre­de­re unii în alţii, fiind uni­ţi în Isus Hristos, noi vom putea înche­ia lucra­rea de aici în curând şi vom putea mer­ge să locu­im cu Isus Hristos pen­tru totdeauna. 

Fie ca Domnul să ne adu­că mai aproa­pe de Isus Hristos, să adu­că oame­nii mai aproa­pe de Isus, şi ast­fel vom fi aproa­pe unii de alţii şi nume­le Lui va fi glo­ri­fi­cat, carac­te­rul Său va fi reflec­tat în bise­ri­ca Sa şi va veni sfârşi­tul. Fie ca Isus să vină în curând şi să ne ia în curând să locu­im cu El. 

Oh, vino Doamne Isuse!

Amin.

Sesiunea zilei s‑a înche­iat cu o solie pre­zen­ta­tă de fra­te­le Radu Ioniţă din România. Fratele Ioniţă a vor­bit des­pre tema „Mântuirea copi­i­lor”. „Nu pre­tind să ştiu totul des­pre acest subiect, ‚Cum să ne sal­văm copi­ii’ ”, a spus fra­te­le Ioniţă. „Am doi copii şi ei au de ase­me­nea nevo­ie să fie sal­va­ţi. ‚Învaţă  pe copil calea pe care tre­bu­ie să mear­gă: şi când va îmbă­trâni, nu se va aba­te de la ea.’ ”

Pentru a putea fi capa­bili să instruim pe alţii, tre­bu­ie să fim noi înşi­ne instrui­ţi. Mult stu­diu şi mul­tă rugă­ciu­ne seri­oa­să pen­tru înţe­lep­ciu­ne cereas­că sunt nece­sa­re pen­tru a şti cum tre­bu­ie lucrat cu minţi­le tine­re. Este impor­tant ce dire­cţie dăm minţii şi voinţei copi­i­lor noş­tri. Ceea ce înva­ţă copi­ii în pri­ma lor copi­lă­rie va deter­mi­na vii­to­rul lor. Trăsăturile de carac­ter se for­mea­ză la acest nivel tim­pu­riu al vieţii lor. Părinţii stau în locul lui Dumnezeu pen­tru copi­ii lor, pen­tru a le spu­ne ce tre­bu­ie să facă şi ce nu tre­bu­ie să facă. Să ne între­băm: Cum este rela­ţia mea cu Dumnezeu? „Îmi amin­tesc de expe­rienţa apos­to­lu­lui Petru,” a con­ti­nu­at fra­te­le Ioniţă. „Isus l‑a între­bat: ‚Mă iubeşti?’ Dacă învă­ţăm să Îl iubim pe Dumnezeu cu toa­tă ini­ma noas­tră, copi­ii noş­tri vor înţe­le­ge aceas­ta şi vor fi în sta­re să îl iubeas­că pe Dumnezeu şi pe alţii cu ace­ea­şi iubire.”

Aceasta este cea mai impor­tan­tă lucra­re pe care o poa­te face cine­va, de a‑i con­du­ce pe copii la Dumnezeu. Să ne dedi­căm via­ţa lui Dumnezeu şi să îi încre­dinţăm pe cei micu­ţi în mâi­ni­le lui Dumnezeu, şi El ne va con­du­ce să fim un bun exem­plu pen­tru ei.

Adunarea s‑a înche­iat cu cân­tări pre­zen­ta­te de un trio femi­nin, Ecos Divinos (Ecouri divi­ne), şi rugăciune.

 

Fotografii:

Rugăciunea de dimineaţă, fratele Iacob Costas

Rugăciune la începutul lucrărilor sesiunii

Sub-comitetele de planuri

Sub-comitetele de planuri

Sub-comitetele de planuri

Sub-comitetele de planuri

Sub-comitetele de planuri

Comitetul temporar de doctrină la lucru

 Comitetul temporar de statute la lucru

Comitetul temporar medical la lucru

Comitetul de numiri la lucru

Persoanele propuse pentru funcţia de preşedinte  al Conferinţei Generale

Moment de rugăciune

Preşedintele nou-ales  al Conferinţei Generale, fratele Eli Tenorio, adresând un mesaj delegaţilor la acceptarea mandatului

Fratele Eli Tenorio şi familia sa în timpul felicitărilor

Fratele Eli Tenorio şi familia sa în timpul felicitărilor

Fratele Eli Tenorio şi familia sa în timpul felicitărilor

Delegaţi aşteptând la rând să îl felicite pe noul preşedinte

Masa de prânz

Personalul din bucătărie pregătind masa

Centrul media pentru sala principală de conferinţe