Sesiunea de delegaţi a Conferinţei Generale 2019 – Ziua a treia

 

Comitetul tem­po­rar de ştiri — 6 sep­tem­brie 2019

 

Un rezu­mat al acti­vi­tă­ţi­lor din ziua a tre­ia a sesiu­nii de dele­ga­ţi a Conferinţei Generale, ţinu­tă la Itu, Brazilia

6 sep­tem­brie 2019, Itú, Brazilia

O altă zi a înce­put, cu un mesaj pre­zen­tat de fra­te­le B. Minamo din Etiopia. Am putut simţi pre­zenţa Domnului când cân­tam împre­u­nă imnul „Când am pacea Domnului” la des­chi­de­rea ser­vi­ci­u­lui de dimi­nea­ţă. Fratele B. Minamo a pre­zen­tat un mesaj cu titlul „Perfecţiunea mora­lă şi spi­ri­tu­a­lă pro­mi­să”. În car­tea Colosenilor, apos­to­lul Pavel a pre­zen­tat câte­va lecţii cu ade­vă­rat impor­tan­te pen­tru cei care Îl repre­zin­tă în mod corect pe Salvatorul pe acest pământ. Dacă aces­te lecţii sunt ascul­ta­te şi se văd în via­ţa unei per­soa­ne, aceas­ta este o dova­dă că per­soa­na res­pec­ti­vă este gata de a lucra pen­tru alţii. Dumnezeu nu limi­tea­ză îna­in­ta­rea unor ast­fel de per­soa­ne, şi El doreş­te ca ei, prin rugă­ciu­ne şi veghe­re, să cre­as­că până la per­fe­cţiu­ne spirituală.

Lucrările zilei au înce­put din nou cu un mesaj spi­ri­tu­al, pre­zen­tat de fra­te­le Rolly Dumaguit, cu accen­tul pe fap­tul că  nu avem nici o bună­ta­te în noi înşi­ne. Orice lucru bun pe care îl mani­fes­tăm este de la Dumnezeu, care lucrea­ză în şi prin noi. Noi nu avem meri­te pro­prii. Dacă sun­tem conş­ti­enţi de aceas­ta şi Îl lăsăm pe Dumnezeu să lucre­ze prin noi în tim­pul lucră­ri­lor, Dumnezeu ne va călă­uzi şi lucra­rea noas­tră îi va adu­ce sla­vă Lui, mai degra­bă decât oamenilor.

Procesul ver­bal al zilei pre­cen­de­te a fost citit şi accep­tat şi 206 dele­ga­ţi şi-au înce­put lucra­rea în dife­ri­te­le comitete.

 

Raportul parţi­al al Comitetului de doctrină

Punctele pre­zen­ta­te au fost tri­mi­se îna­poi la comi­tet şi pro­gra­ma­te pen­tru dis­cu­ții ulterioare.

Raportul parţi­al al Comitetului de Statute

După câte­va reco­man­dări  din par­tea câtor­va comi­te­te şi a admi­nis­tra­ţi­ei care a depus man­da­tul, comi­te­tul de sta­tu­te a adus în faţa ple­nu­lui o rezo­lu­ţie de a schim­ba inter­va­lul din­tre sesiu­ni­le Conferinţei Generale de la patru la cinci ani.

S‑a HOTĂRÂT  ca inter­va­lul din­tre două sesiuni de dele­ga­ţi ale Conferinţei Generale să fie amen­dat la cinci (5) ani (inter­val cin­ci­nal) în loc de patru (4) ani (inter­val cvadrienal).

S‑a HOTĂRÂT ÎN CONTINUARE că amen­damen­te­le apli­ca­bi­le reflec­tând schim­ba­rea între inter­va­le­le din­tre două sesiuni de Conferinţă Generală să fie  reflec­ta­te de ase­me­nea în Statutele CG şi în Working Policy (n.tr.manualul cu meto­de­le de lucru).

Întrucât astăzi e zi de pre­gă­ti­re, Sesiunea s‑a între­rupt cu o rugă­ciu­ne. Sesiunea va fi relu­a­tă dumi­ni­că, la ora 8:30.

Sabatul a fost des­chis cu un mesaj încu­ra­ja­tor din par­tea fra­te­lui Josias Almeida, direc­tor asis­tent la Şcoala Misionară din Conferinţa de Uniune Sud-Braziliană. După des­chi­de­rea Sabatului cu o cân­ta­re şi rugă­ciu­ne, dele­ga­ţii s‑au strâns pen­tru pri­ma lor masă comu­nă din tim­pul Sabatului. A fost o oca­zie bine­cu­vân­ta­tă de păr­tă­şie şi de a fi tra­ta­ţi cu fruc­te autoh­to­ne din Brazilia. Între aces­tea au fost caram­bo­la, jac­k­fru­it, mara­cu­ja, jabo­ti­ca­ba şi moşmoane.

Rugăciunea de dimi­nea­ță, fra­te­le B. Minamo din Etiopia

Un fra­te reci­tând un poem

Comitetul de sta­tu­te pre­zen­tând un raport parțial

Un dele­gat comen­tând îna­in­te de votare

Transmisiune onli­ne în direct, pro­gra­mu­lui de des­chi­de­re a Sabatului

Timp plă­cut la ora mesei

Sesiune pen­tru foto­gra­fii de por­tret oficiale