Sesiunea de delegați a Conferinței Generale 2019 – Știri – Ziua a noua

 

Comitetul tem­po­rar de știri — 12 sep­tem­brie 2019

Un sumar al acti­vi­tă­ți­lor zilei a noua din tim­pul sesiu­nii a 23‑a a sesiu­nii de dele­ga­ţi a Conferinţei Generale, ţinu­tă în Itu, Brazilia

12 sep­tem­brie 2019, Itu, Brazilia

Sesiunea de aceas­tă dimi­nea­ţă a înce­put cu imnul foar­te cunos­cut cân­tat de dele­ga­ţie, „Ce mare eşti”, urmat de o cân­ta­re spe­cia­lă. Din timp în timp fra­ţii pre­zin­tă o cân­ta­re spe­cia­lă la înce­pu­tul sau la sfârşi­tul zilei. Aceste cân­tări vari­a­ză de la cân­tări solo la mici coruri. Aceste pre­zen­tări sunt doar un mod de a‑L lău­da pe Dumnezeu pen­tru mul­te­le bine­cu­vân­tări pe care El le‑a revăr­sat asu­pra noas­tră.

Fratele S. R. Ramos din Bolivia a pre­zen­tat medi­ta­ţia de dimi­nea­ţă cu titlul „Ascuns cu Hristos în Dumnezeu”. El a înce­put cu rela­ta­rea des­pre Isus vor­bind cu uce­ni­cii Săi şi întrebându‑i: „Cine spu­neţi voi că sunt Eu?”, la care Petru a răs­puns: „Tu eşti Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu.” Isus a răs­puns şi i‑a zis: „Binecuvântat eşti tu, Simon, fiul lui Iona: fiind­că nu car­nea şi sân­ge­le ţi‑a des­co­pe­rit lucrul aces­ta, ci Tatăl Meu, care este în ceruri. Şi Eu îţi spun: Tu eşti Petru, şi pe aceas­tă pia­tră voi zidi Biserica Mea şi porţi­le Locuinţei morţi­lor nu o vor birui.” Matei 16:16, 17. Ce este aceas­tă Stâncă? Noi dăm de obi­cei un răs­puns meca­nic la aceas­tă între­ba­re şi spu­nem că este Hristos. Dacă Biserica este con­stru­i­tă pe aceas­tă Stâncă, ea nu va cădea nici­o­da­tă. Ea va îna­in­ta spre vic­to­rie.

Aceasta se poa­te întâm­pla doar dacă sun­tem ascu­nşi în Hristos—în mod indi­vi­du­al. Ca bise­ri­că noi vom sta atunci vic­to­ri­oşi. Dacă tră­im ascu­nşi în Hristos nu exis­tă niciun mod în care să putem pier­de bătă­lia. Isus s‑a rugat: „Eu în ei şi Tu în Mine; — pen­tru ca ei să fie în chip desă­vârşit una, ca să cunoas­că lumea că Tu M‑ai tri­mis şi că i‑ai iubit, cum M‑ai iubit pe Mine. Tată, vreau ca aco­lo unde sunt Eu, să fie împre­u­nă cu Mine şi ace­ia, pe care Mi i‑ai dat Tu, ca să vadă sla­va Mea,  sla­vă, pe care Mi-ai dat‑o Tu; fiind­că Tu M‑ai iubit îna­in­te de înte­me­ie­rea lumii.” Ioan 17:23, 24.

Relaţia noas­tră cu Hristos este de ase­me­nea com­pa­ra­tă cu viţa şi mlă­di­ţe­le ei. Noi avem nevo­ie să fim în mod strâns legați de Hristos la fel cum mlă­di­ţa este lega­tă de viţă, pen­tru ca să putem pri­mi hra­nă spi­ri­tu­a­lă în fie­ca­re moment al vieţi­lor noas­tre. Acesta este modul în care putem adu­ce roa­de.

Fratele R. Dumaguit, asis­ten­tul preşe­din­te­lui sesiu­nii, a pre­zen­tat un scurt mesaj de încu­ra­ja­re în aceas­tă dimi­nea­ţă. El a vor­bit des­pre ascul­ta­rea de Dumnezeu. Dacă ascul­tăm de Dumnezeu şi El ne con­du­ce, toa­te difi­cul­tă­ţi­le sunt uşor de rezol­vat; pro­ble­me com­ple­xe sunt cla­ri­fi­ca­te, şi nume­le lui Dumnezeu va fi glo­ri­fi­cat. Fratele Dumaguit a vor­bit des­pre Daniel şi des­pre cura­jul său de a sta ver­ti­cal şi de a‑i sluji sin­gu­ru­lui Dumnezeu ade­vă­rat. El nu s‑a temut de rege sau de lei. El a rămas neschim­bat. Ascultarea lui de Dumnezeu nu s‑a schim­bat oda­tă cu decre­tul dat împo­tri­va prac­ti­cii lui de a‑i sluji lui Dumnezeu şi de a se ruga doar Lui. El a rămas cre­din­cios ca un gigant. Putem fi noi ca Daniel?

RAPOARTE PARŢIALE PREZENTATE

Comitetul finan­ci­ar tem­po­rar

Comitetul fii­nan­ci­ar tem­po­rar a pre­zen­tat o rezo­lu­ţie cu urmă­toa­re­le trei nume pen­tru fun­cţia de secre­tar al Conferinţei Generale:

 • Enrique Nataren
 • Eduardo Moreno
 • Liviu Tudoroiu

După ce dele­ga­ţii au votat, fra­te­le Liviu Tudoroiu a fost ales ca secre­tar al Conferinţei Generale.

Secretarii Regionali

Delegaţii s‑au strâns în gru­puri după regiu­ni­le lor pen­tru a‑şi ale­ge secre­ta­rul regio­nal. Fiecare regiu­ne s‑a întors cu un nume, şi lis­ta com­ple­tă a fost accep­ta­tă şi vota­tă de dele­ga­ţi.

Lista secre­ta­ri­lor regio­nali după regiuni este după cum urmea­ză:

 • Africa
  • Regiunea Sudică – Manuel Henda
  • Regiunea Nordică – John Bosco
 • Regiunea Asia – Alwin Vedhasingh Baskarados
 • Regiunea America Centrală – Segundo Daniel Guzman Hurtado
 • Regiunea Eurasia – Petru Mangul
 • Regiunea Europa – Radu Ioniţă
 • Regiunea America de Nord – Peter Lausevic
 • Regiunea Pacific – Benjamin Thiel
 • Regiunea America de Sud – Romulo Borges

ÎNTRUCÂT fra­te­le Eli Tenorio, preşe­din­te­le nou-ales al Conferinţei Generale şi‑a asu­mat fun­cţia şi lucra­rea lui s‑a inten­si­fi­cat, s‑a

HOTĂRÂT ca secre­ta­rul nou ales al Conferinţei Generale, fra­te­le Liviu Tudoroiu, să pre­ia res­pon­sa­bi­li­ta­tea de secre­tar tem­po­rar al sesiu­nii de dele­ga­ţi înce­pând cu 13 sep­tem­brie 2019. S‑a accep­tat, s‑a votat şi s‑a apro­bat pro­pu­ne­rea.

Sesiunea s‑a înche­iat şi rugă­ciu­nea de sea­ră a fost pre­zen­ta­tă de fra­te­le J. Nguepe din Angola. Fratele Nguepe a pre­zen­tat un mesaj cu titlul „Hristos ne‑a pro­mis odih­nă”. Rabinii erau pri­ce­pu­ţi la ela­bo­ra­tul de reguli şi regu­la­men­te. Oamenii tre­bu­ia să veghe­ze în mod con­stant să nu încal­ce niciu­na din aces­te reguli, şi aceas­ta îi obo­sea foar­te mult. Însă Hristos a venit şi le‑a spus oame­ni­lor: „Veniţi la Mine, toţi cei tru­di­ţi şi împo­vă­ra­ţi, şi Eu vă voi da odih­nă.” Matei 11:28.

Isus le‑a spus de ase­me­nea să înveţe de la El: „Luaţi jugul Meu asu­pra voas­tră şi învă­ţa­ţi de la Mine; căci Eu sunt blând şi sme­rit cu ini­ma, şi veţi găsi odih­nă pen­tru sufle­te­le voas­tre.” Matei 11:29.

Ce tre­bu­ia să înveţe ei de la El? Ei tre­bu­ia să înveţe cum gân­dea Isus (engl. min­tea lui Isus). Fratele Nguepe a expli­cat că atunci când venim la Isus noi tre­bu­ie să învă­ţăm de la El—să fim umili ase­me­nea Lui. Noi învă­ţăm cum să iubim ca El. Suntem noi obo­si­ţi de vieţu­i­rea în aceas­tă lume? Atunci, să intrăm în odih­na Lui, aceas­ta este o odih­nă garan­ta­tă. Fie ca Domnul să ne aju­te să ne deci­dem în tim­pul aces­tei sesiuni să venim la El şi să învă­ţăm de la El. Amin.

Fotografii

Exerciţii fizi­ce dimi­nea­ţa devre­me

Rugăciunea de dimi­nea­ţă, pre­zen­ta­tă de fra­te­le S. R. Ramos, Bolivia

Ora micu­lui dejun

Comentarii în tim­pul întâl­ni­rii comi­te­tu­lui de pla­nuri

Secretarul nou ales, fra­te­le Liviu Tudoroiu, SUA

Secretarii regio­nali nou aleşi

Cântare pre­zen­ta­tă de câţi­va fra­ţi ruşi

Cântare pre­zen­ta­tă de dele­ga­ţii din Angola în tim­pul rugă­ciu­nii de sea­ră

Rugăciunea de sea­ră, pre­zen­ta­tă de fra­te­le J. Nguepe, Angola

Delegaţii au avut oca­zia să se bucu­re de „açai” (pro­nu­nţie: a‑sa‑í; fruct dis­po­ni­bil doar în regiu­nea Amazonului)

Mai mulţi dele­ga­ţi împăr­tă­şin­du-şi expe­rienţe­le după pro­gra­mul sesiu­nii

Suc proas­păt din tres­tie de zahăr cres­cu­tă pe pro­pri­e­ta­tea Ebenezer

O mică intre­prin­de­re indi­vi­du­a­lă a fost invi­ta­tă să des­chi­dă un maga­zin pen­tru dele­ga­ţi vân­zând arti­co­le de îmbră­că­min­te