Sesiunea de delegaţi a Conferinţei Generale 2019 – Ştiri – Ziua a treisprezecea

 

Comitetul tem­po­rar de Ştiri ‑18 sep­tem­brie 2019

Un rezu­mat al acti­vi­tă­ţi­lor zilei a 13‑a din tim­pul sesiu­nii de dele­ga­ţi a Conferinţei Generale, ţinu­tă la Itu, Brazilia

 

17 sep­tem­brie 2019

 

Întrucât sesiu­nea se apro­pie încet de sfârşit, pri­vim în urmă şi putem spu­ne cu ade­vă­rat că Domnul ne‑a con­dus până aici. Fratele M. Alvarado a susţi­nut ser­vi­ci­ul divin de dimi­nea­ţă cu tema „Influenţa per­so­na­lă este pute­re.” El a vor­bit des­pre para­bo­la talanţi­lor, care ilus­trea­ză de ce unii oameni vor fi sal­va­ţi şi alţii con­dam­na­ţi. Biblia spu­ne că per­soa­na care a dat o între­bu­inţa­re bună bani­lor a fost sal­va­tă, în timp ce per­soa­na care a ascuns banii a fost condamnată.

„Prin urma­re se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi la veni­rea mea, eu mi-aş fi luat îna­poi cu dobân­dă ce este al meu.”  (Matei 25:27).

„Iar pe robul ace­la netre­b­nic  aruncaţi‑l în întu­ne­re­cul de afa­ră: aco­lo va fi plân­sul şi scrâş­ni­rea dinţi­lor.” (Matei 25:27).

Dumnezeu dă talen­te­le, dar depin­de de noi cum le folo­sim. Aceste talen­te pot fi folo­si­te pen­tru sal­va­rea noas­tră şi pen­tru sal­va­rea alto­ra sau pen­tru con­dam­na­rea noas­tră şi pro­ba­bil pen­tru con­dam­na­rea alto­ra, de ase­me­nea. Dacă talen­te­le noas­tre sunt folo­si­te pen­tru sla­va lui Dumnezeu, atunci ele vor duce la mân­tu­i­re. Dacă talen­te­le noas­tre sunt folo­si­te spre sla­va omu­lui, acest lucru va con­du­ce la condamnare.

Influenţa per­so­na­lă este un talent. Dacă ai pute­re şi auto­ri­ta­te, oame­nii au încre­de­re în tine. Atunci ai influ­enţă aca­să asu­pra soţi­ei, copi­i­lor, şi a altor mem­bri ai fami­li­ei. Adesea noi ne mirăm de fap­tul că nu au cre­dinţă copi­ii noş­tri. Însă une­ori aceas­ta se întâm­plă pen­tru că nu ne-am folo­sit în mod înţe­lept talanţii. Influenţa noas­tră poa­te să nu reflec­te fap­tul că noi umblăm cu Dumnezeu zi de zi. Probabil ei pot înţe­le­ge că avem o via­ţă dub­lă. Influenţa noas­tră este ca apa, ase­me­nea unui râu care adu­ce pute­re dătă­toa­re de via­ţă celor care tră­iesc împre­jur. Fie ca Domnul să ne bine­cu­vân­te­ze pen­tru a fi o bine­cu­vân­ta­re pen­tru cei care locu­iesc în jurul nostru.

Fratele P. Lausevic a des­chis sesiu­nea astăzi şi a vor­bit des­pre Avraam şi pro­mi­siu­nea dată lui. „Pentru că pro­mi­siu­nea că el va fi moş­te­ni­to­rul lumii nu a fost dată lui Avraam sau seminţei lui, prin lege, ci prin nepri­hă­ni­rea prin cre­dinţă”. Romani 4:13.

„Întreaga lume i‑a fost dată lui Avraam,” a expli­cat fra­te­le Lausevic. Nu atât de mult aceas­tă lume tre­bu­ia să o moş­te­neas­că Avraam şi seminţia lui. Avraam nu a pose­dat nici un teren pe acest pământ. Când el a dorit un loc de îngro­pa­re, a tre­bu­it să îl plă­teas­că. Avraam cău­ta alt­ce­va. Un alt loc decât aceas­tă lume. „El cău­ta o ceta­te care avea teme­lie, al cărui meş­ter şi zidi­tor este Dumnezeu”. Evrei 11:10.

Dacă vrem să fim copi­ii lui Avraam şi să avem par­te de acea moş­te­ni­re, atunci avem nevo­ie să avem spi­ri­tul lui Avraam. Crezurile şi învă­ţă­tu­ra care au ace­lea­şi prin­ci­pii care l‑au con­dus pe Avraam şi l‑au moti­vat să cau­te acea ceta­te tre­bu­ie să fie cre­zul nos­tru. Avem nevo­ie să avem ace­la­şi spi­rit pe care l‑au avut părinţii noş­tri aşa încât să putem fi una.

Sesiunea de lucru a înce­put cu citi­rea de către fra­te­le Liviu Tudoroiu, secre­ta­rul Conferinţei Generale, a pro­ce­su­lui ver­bal din ziua pre­ce­den­tă.  După ce aces­ta a fost accep­tat de către dele­ga­ţi, urmă­toa­re­le comi­te­te şi-au pre­zen­tat rapoar­te­le lor:

Comitetul de numiri

Comitetul de numi­ri a pre­zen­tat urmă­toa­re­le nume pen­tru fun­cţia de repre­zen­tant pen­tru rela­ţii lega­le şi publice:

 • Walter Lukic

Delegaţii au votat în una­ni­mi­ta­te ca fra­te­le Walter Lukic să fie per­soa­na numi­tă pen­tru rela­ţii lega­le şi publi­ce pen­tru urmă­to­rul man­dat de cinci ani.

Comitetul de numi­ri a pro­pus de ase­me­nea urmă­toa­re­le nume  pen­tru fun­cţia de lider al Departamentului de Tineret a Conferinţei Generale:

 • Marcel Araujo
 • Dorin Burcă
 • Adrian Fînaru
 • Iulian Uţupanu

După ce s‑a votat, fra­te­le Adrian Fînaru a fost ales pen­tru fun­cţia de mai sus pen­tru urmă­to­rii cinci ani.

Următoarele comi­te­te au fost ale­se de către delegaţi:

Comitetul Executiv al Conferinţei Generale

 • Eli Tenorio—preşedinte
 • Rolly Dumaguit—prim-vicepreşedinte
 • Petru Mangul—al doi­lea vicepreşedinte
 • Liviu Tudoroiu—secretar
 • Rudolfo Gessner—casier
 • Peter Lausevic—membru al comitetului
 • Davi P. Silva—membru al comitetului

Comitetul Pastoral al Conferinţei Generale

 • Eli Tenorio—preşedinte
 • Rolly Dumaguit—prim-vicepreşedinte
 • Petru Mangul—al doi­lea vicepreşedinte
 • Liviu Tudoroiu—secretar
 • Peter Lausevic—membru al comitetului
 • Davi P. Silva—membru al comitetului
 • Daniel Guzman—membru al comitetului

Comitetul de Doctrină al Conferinței Generale

 • Eli Tenorio—preşedinte
 • Rolly Dumaguit—prim-vicepreşedinte
 • Liviu Tudoroiu—secretar
 • Peter Lausevic—membru al comitetului
 • Romulo Borges—membru al comitetului

Comitetul tem­po­rar de doctrină

Comitetul tem­po­rar a pre­zen­tat rezo­lu­ții, care au fost adoptate:

#7 ZECIMEA DE LA NON-MEMBRI

ÎNTRUCÂT exis­tă sufle­te care nu au înțe­les toa­te doc­tri­ne­le bibli­ce și nu sunt pre­gă­ti­te să accep­te tot ceea ce au învă­țat, și care lucrea­ză încă în ocu­pa­ții lega­le, care nu sunt însă în armo­nie cu prin­ci­pi­i­le noas­tre, dar care sunt dis­pu­se să retur­ne­ze zeci­me bise­ri­cii, s‑a

HOTĂRÂT că luând în con­si­de­ra­re fap­tul că pro­ce­sul de con­ver­ti­re și sfin­ți­re este pro­gre­siv, bise­ri­ca nu poa­te să le tăgă­du­ias­că sufle­te­lor inte­re­san­te pri­vi­le­gi­ul de res­ti­tu­i­re a zeci­mii și darurilor.

S‑A DECIS ÎN CONTINUARE că în timp ce accep­tăm zeci­me de la sufle­te inte­re­sa­te, bise­ri­ca tre­bu­ie să le instru­ias­că şi să le încu­ra­je­ze să îşi găseas­că o ocu­pa­ţie în armo­nie cu prin­ci­pi­i­le bibli­ce, şi ast­fel să le pre­gă­teas­că pen­tru botez.

#4. SFÂNTA CINĂ ȘI BOALA CELIACĂ

ÎNTRUCÂT comi­te­tul a pri­mit o între­ba­re cu pri­vi­re la Sfânta Cină şi boa­la cel­i­a­că, s‑a

HOTĂRÂT că în rea­li­ta­te tipul de cere­a­lă este nere­le­vant atâ­ta timp cât este con­si­de­ra­tă pâi­ne şi nu are nici un agent de fer­men­ta­re în ea, întru­cât este com­plet nea­tin­să de alu­a­tul păca­tu­lui (1 Corinteni 5:7,8; 1 Petru 2:21, 22) şi ori­ca­re din atri­bu­te­le lui. Întrucât agen­tul de fer­men­ta­re tre­bu­ie să fie absent într-un sim­bol per­fect al lui Isus, şi întru­cât alu­a­tul lucrea­ză în mod spe­ci­fic asu­pra glu­te­nu­lui, pen­tru a face ca pâi­nea să cre­as­că şi pen­tru a o face uşoa­ră, şi întru­cât mana de tipul unei seminţe era în ace­ea­şi măsu­ră o pâi­ne per­fec­tă simbolizându‑L pe Isus (Ioan 6:31–35; PP 297; Ev 284) şi folo­si­tă în mod spe­ci­fic în Noul Testament pen­tru a‑L repre­zen­ta pe Isus, este des­tul de natu­ral să tra­gem con­clu­zia că un alt tip de cere­a­lă care nu conţi­ne glu­ten poa­te fi de ase­me­nea folo­si­tă şi să menţi­nă în mod per­fect repre­zen­ta­rea lui Isus ca pâi­ne a vieţii pen­tru aceas­tă lume.

După o zi lun­gă de lucru, sesiu­nea s‑a înche­iat pen­tru aceas­tă zi cu rugă­ciu­nea fra­te­lui Lausevic.